LinkButton
Sherbimet me vule
DOKUMENTE ME VULË ELEKTRONIKE
e-Pagesa
PAGESA ELEKTRONIKE
Card image cap
FAMILJA
 • Leje për dalje
 • Certifikatë personale
 • Certifikatë familjare
Card image cap
ARSIMI
 • Matura Shtetërore
 • Kërkesë për kopje të testit...
 • Njësimi i diplomave
Card image cap
PUNA
 • Leje Pune
 • Vërtetim si punëkërkues
 • Aplikim për regjistrim në p...
Card image cap
SHËNDETËSIA DHE MBROJTJA SOCIALE
 • Karta e Shëndetit
 • Kontrolli mjekësor bazë
 • Ndihma ekonomike
Card image cap
KONTRIBUTET DHE PENSIONI
 • Aplikim për pension pleqërie
 • Vërtetim për pagesën e kont...
 • Kërkesë për shpërblim lindj...
Card image cap
GJENDJA GJYQËSORE
 • Formulari dekriminalizimit
 • Dëshmia e Penalitetit
 • Vërtetim i periudhës
Card image cap
BIZNESI IM
 • Aplikim për regjistrimin e ...
 • Vërtetim për aktivitet ekon...
 • Aplikim për ushtrimin e vep...
Card image cap
LEJE DHE LICENCA
 • Leje Ndërtimi
 • Licencë individuale
 • Lëshim i titullit të licenc...
Card image cap
TRANSPORT DHE AUTOMJETE
 • Vërtetim leje drejtimi
 • Taksat e automjeteve
 • Kundërvajtje rrugore OASH
Card image cap
PASURI E PALUAJTSHME
 • Certifikatë pronësie
 • Aplikim për lëshim vërtetim...
 • Vërtetim për legalizim
Card image cap
SHËRBIMET KONSULLORE ONLINE
 • Pasaportë dhe kartë identiteti
 • Vërtetim konsullor
 • Regjistrim fëmije
Card image cap
PRONËSIA INDUSTRIALE
 • Aplikim për regjistrim komb...
 • Aplikim për regjistrim të p...
 • Aplikim për regjistrim të d...
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin