Aplikim për Legalizimin e dokumenteve

Më shumë
Logo e institucionit

Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë per legalizim dokumentash online për të marrë më pas përgjigje, nëpërmjet shërbimit postar.

"Aplikim për Legalizimin e dokumenteve" është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për legalizimin i dokumentit të huaj nëpërmjet shërbimit postar. Pas verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, pranohet aplikimi dhe aplikanti ftohet më pas të ndjekë procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë. Kthimi i përgjigjes kryhet me email tek qytetari dhe njoftohet gjithashtu për dërgimin e dokumenatve me postë në adresën e qytetarit.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Dokumenti origjinal i huaj që kërkohet të legalizohet (para dhe mbrapa)
- Dokument identifikimi si pasaporte ose kartë identiteti biometrike

Hapat e procedurës
- Identifikohuni në portalin e-Albania
- Zgjidhni shërbimin “Aplikim për Legalizimin e dokumenteve”
- Klikoni butonin "Përdor"
- Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues
- Për të gjurmuar statusin e një aplikimi ekzistues, vendosni numrin e aplikimit dhe më pas klikoni butonin "Kërko"
- Për të kryer një aplikim të ri, plotësoni të dhënat në formularin elektronik dhe ngarkoni dokumentet që janë të domosdoshme për verifikim. Me anë të email-it të plotësuar në rubrikën përkatëse, do t'ju dërgohet konfirmimi i aplikimit si dhe kodi i veçantë i aplikimit (i cili mundëson ndjekjen e ecurisë së aplikimit në çdo moment)
- Ndiqni procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë
- Me anë të email-it do të njoftoheni për përfundimin e aplikimit dhe dërgimin me postë.

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
Lëshimi bëhet në momentin që paraqitet i interesuari ose përcillet me postë.

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Tarifa eshte 15 euro per shtetasit shqiptar ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase. Ndërsa për shtetsit e huaj zbatohet reciprociteti.