Aplikim për Vizë

Më shumë
Logo e institucionit

Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur më pas duke u paraqitur në Përfaqësi, me Vizë.

"Aplikim për Vizë" është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur më pas duke u paraqitur në Përfaqësi, me Vizë. Pas verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, pranohet aplikimi dhe aplikanti ftohet më pas të ndjekë procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë. Qytetari ka detyrim të paraqitet në Përfaqësi për të marrë vizën.Hapat e procedurës
- Identifikohuni në portalin e-Albania
- Zgjidhni shërbimin “Aplikim për Vizë”
- Klikoni butonin "Përdor"
- Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues
- Për të gjurmuar statusin e një aplikimi ekzistues, vendosni numrin e aplikimit dhe më pas klikoni butonin "Kërko"
- Për të kryer një aplikim të ri, plotësoni të dhënat personale dhe ngarkoni dokumentet që janë të domosdoshme për verifikim të identitetit. Me anë të email-it të plotësuar në rubrikën përkatëse, do t'ju dërgohet konfirmimi i aplikimit si dhe kodi i veçantë i aplikimit (i cili mundëson ndjekjen e ecurisë së aplikimit në çdo moment)
- Pas pranimit të aplikimit, ndiqni procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë
- Qytetari ka detyrim të paraqitet në Përfaqësi për të marrë vizën.


Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
15 dite, ne raste perjashtimore 30 dite.


Periudha e vlefshmërisë
Kosto ne varesi te shtetit

Kostot
Ne varesi te aplikimit