Aplikim për licencë për “shërbime spitalore”

Më shumë
Logo e institucionit

Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për licencim për “shërbime spitalore”.

Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me licencë për “shërbime spitalore”. Pas dërgimit të aplikimit drejt QKB (QKL), ai do të procesohet nga organet përkatëse brenda dhe jashtë këtij institucioni. Në varësi të mosaprovimeve të dokumentave apo licencës, aplikanti do të njoftohet me anë të e-mail-it ku do të informohet dhe mbi arsyen e mosaprovimit. Nëse aplikimi për licencën e kërkuar aprovohet, aplikantit do t'i shfaqen dokumentet në profilin e tij tek e-Albania, në seksionin "Dokumentet e mia". Gjithashtu,aplikanti mund të tërheqë dokumentin e licencës në sportel.
- Sportelisti i QKL-së shqyrton informacionin dhe dokumentet e ngarkuara në aplikimin online dhe konfirmon aplikimin.
- Çështja i shfaqet regjistruesit të QKL-së për procesim të mëtejshëm. Regjistruesi i QKL-së proceson aplikimin dhe pasi e aprovon e kalon në ministri. Në rast se nuk e aprovon, aplikanti njoftohet me e-mail për arsyen e refuzimit.
- Zyrtari i ministrisë shqyrton informacionin dhe dokumentat e ngarkuara në aplikimin online dhe merr vendim aprovues për këtë çështje. Në rast se ministria nuk e aprovon, aplikanti njoftohet me e-mail për arsyen e refuzimit. Aplikanti e-Albania njoftohet me e-mail per vendimmarrjen e zyrtarit.
- Aprovimi i aplikimit nga ministria përkatëse, do të sjellë krijimin e titullit të licencës. Në varësi të faktit nëse licenca e caktuar është me pagesë apo jo, licenca ose aktivizohet nga zyrtari i ministrisë ose shfaqet në radhën e punës te sportelisti i QKL-së për ngarkimin e mandatit të pagesës dhe më pas aktivizimin e saj.
- Pas aktivizimit të licencës nëse sportelisti gjeneron dokumentin e licencës dhe e nënshkruan elektronikisht, e dërgon dokumentin drejt profilit të qytetarit në e-Albania, te Dokumentat e mia. Gjithashtu Aplikanti mund të tërheqë dokumentin e licencës në sportel.

Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit (licenca)

Dokumentacioni i nevojshëm
- Autorizim që vërteton se personi që paraqet kërkesën (kur ky nuk është vetë titullari i subjektit) në emër të subjektit është i autorizuar prej tij për të kërkuar licencim / leje
- Dokument identifikimi të njohur nga ligji i personit që paraqet kërkesën në emër të subjektit
- Akti i regjistrimit të subjektit sipas legjislacionit në fuqi
- Përshtatshmëria e njohurive dhe eksperiencës së personelit
- Certifikatë për drejtuesin mjekësor
- Kontratë pune me drejtuesin mjekësor
- Vetëdeklarim i drejtuesit mjekësor, i ndërgjegjshëm se s’mund te jetë drejtues mjekësor në dy spitale.
- Përshtatshmëria e pajisjeve, teknologjisë dhe mjediseve me standardet e shërbimit
- Planimetria e mjediseve
- Dokument pronësie dhe/ose përdorimi të ambientit përkatës.
- Vetëdeklarim i pajisjeve dhe mjediseve
- Përshtatshmëria e organizimit dhe rregullave të kryerjes së shërbimeve
- Rregullore e funksionimit të spitalit sipas specialiteteve

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portal
- Zgjidhni shërbimin “Aplikim për licencë për shërbime spitalore”
- Klikoni butonin" Përdor"
- Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme mbi adresën e biznesit dhe ngarkoni dokumentet e nevojshme të kritereve të licencës dhe ato që tashme i ka marrë nga institucionet, të nënshkruara elektronikisht.
- Klikoni butonin “Dërgo” ne faqen e fundit te formularit.
- Merrni numrin e çështjes në përgjigje të dërgimit të aplikimit dhe me të mund të gjurmoni çështjen e hapur duke përdorur shërbimin "Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit (licenca)".
- QKB-ja dhe ministria përkatëse proceson kërkesën e ardhur dhe në varësi te vendimit qe merret kthen përgjigje me e-mail aplikuesit, me URL-ne e shkarkimit të përgjigjes elektronike të ruajtur në “Dokumentet e mia”, në e-Albania ose me njoftimin e arsyes së refuzimit.

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
19 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
0

Më shumë
Bulevardi Zhan D’Ark, pranë Ministrisë së Jashtme, Tiranë

Kontakti
Tel: + 355 4 22 74 499 Fax: + 355 4 22 39 957 || info@qkl.gov.al