Aplikim për leje martese (Nulla Osta Matrimonio, vetëm për Italinë)

Më shumë
Logo e institucionit
Përdor shërbimin

Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!


Hyr Regjistrohu

Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident në Itali, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, lejen e martesës (Nulla Osta Matrimonio)

"Aplikim për leje martese (Nulla Osta Matrimonio, vetëm për Italinë)" është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident në Itali, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, lejen e martesës (Nulla Osta Matrimonio). Pas verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të ambasadës/konsullatës, pranohet aplikimi dhe aplikanti ftohet më pas të ndjekë procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë. Kthimi i përgjigjes kryhet me email tek qytetari dhe njoftohet gjithashtu për dërgimin e Lejes së Martesës (Nulla Osta Matrimonio) me postë në adresën e qytetarit.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Certifikatën për lidhje martese, të lëshuara nga Gjendja Civile e komunës/bashkisë në Republikën e Shqipërisë dhe të vulosur nga prefektura përkatëse në Shqipëri (dokument që lëshohet nga Zyra e Gjendjes Civile në Shqipëri pasi keni bërë shpalljen e martesës)
- Dokumente identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti shqiptare)

Hapat e procedurës
- Identifikohuni në portalin e-Albania
- Zgjidhni shërbimin “Aplikim për leje martese (Nulla Osta Matrimonio, vetëm për Italinë)”
- Klikoni butonin "Përdor"
- Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues
- Për të gjurmuar statusin e një aplikimi ekzistues, vendosni numrin e aplikimit dhe më pas klikoni butonin "Kërko"
- Për të kryer një aplikim të ri, plotësoni të dhënat në formularin elektronik dhe ngarkoni dokumentet që janë të domosdoshme për verifikim. Me anë të e-mail-it të plotësuar në rubrikën përkatëse, do t'ju dërgohet konfirmimi i aplikimit si dhe kodi i veçantë i aplikimit (i cili mundëson ndjekjen e ecurisë së aplikimit në çdo moment)
- Ndiqni procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë
- Me anë të e-mail-it do të njoftoheni për përfundimin e aplikimit dhe dërgimin me postë

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
7 ditë

Periudha e vlefshmërisë
6 muaj

Kostot
30 euro