Aplikim për leje kalimi

Më shumë
Logo e institucionit

Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur më pas nëpërmjet shërbimit postar, me leje kalimi të shtetasve shqiptarë të rritur dhe fëmijë që nuk kanë dokument të vlefshëm udhëtimi dhe që do të kthehen në Shqipëri.

"Aplikim për leje kalimi" është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur më pas nëpërmjet shërbimit postar, me leje kalimi të shtetasve shqiptarë të rritur dhe fëmijë që nuk kanë dokument të vlefshëm udhëtimi dhe që do të kthehen në Shqipëri. Pas verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të ambasadës/konsullatës, pranohet aplikimi dhe aplikanti ftohet më pas të ndjekë procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë. Leja e kalimit do t'i dërgohet qytetarit me postë në adresën e dhënë, nëse mundësohet verifikimi i identitetit. Kthimi i përgjigjes kryhet me e-mail tek qytetari dhe njoftohet gjithashtu për dërgimin e lejes së kalimit me postë në adresën e qytetarit.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Pasaportë e pavlefshme / kartë identiteti origjinale / certifikatë lindje nga gjendja civile përkatëse, e lëshuar jo më larg se 3 muajt e fundit nga data e kërkesës, e shoqëruar me kopjen e kartës së identitetit ose lejedrejtimi automjeti, format i ri elektronik
- Denoncimi pranë autoriteteve kompetente vendase për humbjen e pasaportës, për rastet e humbjes
- 2 fotografi pasaporte me përmasa 4x5cm dhe me sfond të bardhë
- Mandatpagesa e bankës

Hapat e procedurës
- Identifikohuni në portalin e-Albania
- Zgjidhni shërbimin “Aplikim për leje kalimi”
- Klikoni butonin "Përdor"
- Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues
- Për të gjurmuar statusin e një aplikimi ekzistues, vendosni numrin e aplikimit dhe më pas klikoni butonin "Kërko"
- Për të kryer një aplikim të ri, plotësoni të dhënat personale dhe ngarkoni dokumentet që janë të domosdoshme për verifikim të identitetit. Me anë të e-mail-it të plotësuar në rubrikën përkatëse, do t'ju dërgohet konfirmimi i aplikimit si dhe kodi i veçantë i aplikimit (i cili mundëson ndjekjen e ecurisë së aplikimit në çdo moment)
- Pas pranimit të aplikimit, ndiqni procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë
- Nëse mundësohet verifikimi i identitetit, me anë të email-it do të njoftoheni për përfundimin e aplikimit dhe dërgimin me postë në adresën e dhënë


Periudha e vlefshmërisë
Sipas rrethanave 1 deri në 6 muaj

Kostot
30 euro