Sesioni juaj po skadon!


Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

Më shumë
Logo e institucionit
Përdor shërbimin

Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!


Hyr Regjistrohu

Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të shohin online statusin dhe detyrimet e mjeteve që zotërojnë.

Shërbimi elektronik “Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit" u mundëson qytetarëve dhe bizneseve të shohin online statusin aktiv të mjetit, si dhe detyrimet apo bllokimet e mjeteve që zotërojnë.

Baza Ligjore:
- Ligji nr. 8378, date 22.07.1998, Kodi Rrugor (i ndryshuar)
- VKM nr. 153, date 04.07.2000, Rregullore në zbatim të Kodit (i ndryshuar)
- Ligji nr. 9975, datë 28.07.2008 "Për Taksat Kombëtare" (i ndryshuar)

Dokumentacioni i nevojshëm
- Dokumenti i identifikimit të përdoruesit: kartë identiteti ose pasaportë biometrike (i nevojshëm për t'u loguar në portalin e-Albania).

Hapat e procedurës
- Regjistrohuni si qytetar ose si biznes në portal
- Zgjidhni shërbimin "Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit"
- Klikoni butonin" Përdor"
- Klikoni butonin" Zgjidh" për të parë statusin aktiv të një mjeti si edhe detyrimet apo bllokimet

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
200 lekë

Kontakti
Adresat e Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor, dokumenti bashkëlidhur

Adresat e Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor