Sesioni juaj po skadon!


Automjetet e mia

Më shumë
Logo e institucionit
Përdor shërbimin

Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!


Hyr Regjistrohu

Ky shërbim eletronik u vjen në ndihmë qytetarëve dhe subjekteve për të marrë informacion rreth automjeteve që zotërojnë

Ky shërbim eletronik u vjen në ndihmë qytetarëve dhe subjekteve për të marrë informacion online rreth automjeteve që zotërojnë.

Shënim:
Në rastin kur shërbimi shfaq: "Nuk ka të dhëna!", arsyet e mosshfaqjes së të dhënave janë:
- Nuk ka automjete të regjistruara në pronësi të qytetarit/subjektit
- Ekzistojnë raste kur ka automjete të regjistruara në pronësi të qytetarit/subjektit, por në të dhënat e pronarit nuk është i regjistruar NID/NIPT i tij.
Në këto raste lutemi që qytetari/subjekti të drejtohet pranë Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor për të regjistruar me NID/NIPT automjetin/et e tij.

Baza ligjore:
Ligji nr.8378, date.22.07.1998 ,"Kodi Rrugor I Republikës së Shqipërise", i ndryshuar.
VKM nr.153, date.07.04.2000 "Për miratimin e rregullores në zbatim të Kodit rrugor të Republikës së Shqipërisë", I ndryshuar
Ligji Nr.8308, date 08.03.1998 "Per transportet rrugore"
Udhëzim i MTI, Nr. 1 Datë 18.01.2012
Udhëzim i MTI, Nr. 16 Datë 12.10.2012
Udhëzim i MTI, Nr. 1 Datë 31.03.2014

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokument i identifikimit të kërkuesit; kartë identiteti ose pasaportë biometrike (i nevojshëm për t'u loguar në portalin e-Albania).

Hapat e procedurës
Për të përdorur shërbimin duhet të:
-Regjistroheni si qytetar ose si biznes në portal
-Zgjidhni shërbimin "Automjetet e mia"
- Klikoni butonin" Përdor" për të shfaqur informacionin rreth automjeteve që zotëroni

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Kontakti
Adresat e Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor, dokumenti bashkëlidhur

Adresat e Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor