Sesioni juaj po skadon!


Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore

Kontakte

  • Tel: +355 42 257 117 | +355 42 257 382
  • E-mail: info@akbn.gov.al / ankesa@akbn.gov.al
  • Adresa: Bulevardi "Bajram Curri" Blloku Vasil Shanto Tiranë

Analiza fiziko-kimike të mineraleve

Laboratori në AKBN përbëhet nga dy njësi të veçanta laboratorike të pajisura me aparaturat dhe pajisjet e duhura bashkëkohore;
- Laboratori teknologjik (ku realizohen përgatitja kampioneve për analiza fiziko –kimike si dhe kryhen studime sondazhi në kuadrin e promovimeve të lëndëve të para minerare të vendit).
- Laboratori i analizave kimike (në kuadrin e monitorimeve dhe promovimeve), kryen analizat kryesore kimike të materialeve të ngurtë e ujrave me karakter kryesisht ndotës dhe analizat kimike për njohjen e lëndëve të para minerare dhe të produkteve të mundshëm të tyre gjatë proceseve të pasurimit.
Për mbetjet e ngurta (stoqet e mineraleve, sterilet e minierave dhe sterilet e fabrikave apo mbetjet e metalurgjive), kryesisht analizohen ato me karakter të theksuar ndotës të xeherorëve, mbizotërojnë ato sulfure etj.
Për ujrat e ndotura, që dalin nga minierat, penetrojnë në stoqet e mineraleve, sterilet e minierave dhe për më tepër në dambat e fabrikave të pasurimit, mbetjeve të metalurgjisë, etj, pa lënë mënjanë dhe burimet e tjera ujore. Në këtë kuadër, kryhen si përcaktime kryesore parametrat dhe elementet: pH, konduktiviteti, kripshmëria, Cu, Zn, Pb, Ni, Co, Fe etj.

Laboratori analizave kimike (në kuadrin e promovimeve) kryen analiza kimike për xeherorët;
- Metalore (të kromit, të bakrit, hekur-nikelit, nikelit–silikat, etj).
- Jometalore( kuarcitet, karbonatikët, argjilat, etj)
Në tërësi përbërësit më të shpeshtë që analizohen janë: Cr2O3, MgO, Fe2O3, Cu, Ni, Co, Zn etj.)

Analizat e gazeve (kryesisht në këtë drejtim do të mund kryhen sipas natyrës):
- Përmbajtja e pluhurave në ajër në minierat, karrierat, impiantet e thyerjeve e fraksionimit, fabrikat e pasurimit, metalurgjitë, etj.
- Në përputhje me natyrën e pluhurave, do përcaktohen përmbajtjet e lëndëve të dëmshme.

Sa më siper laboratori fiziko–kimik synon dhe realizon shërbime përkatëse të specializuara dhe për të trete, duke përfshirë:
- Përgatitje lëndësh të para për analiza fiziko-kimike.
- Analiza fizike (lagështie, granulometrike, p.vol., p.sp. etj)
- Sondazhe pasurueshmërie (gravimetri, flotim, seperim magnetik etj.)
- Analiza kimike të sipërpërmendura për xeherorët dhe ujrat etj.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Emërtimi i komponimeve që vijnë për t'u analizuar;
- Mandati i pagesës kundrejt tarifave të miratuara me Urdhrin e Ministrit të MEI, nr. 250, datë 31.12.2013 "Për miratimin e tarifave në sektorin minerar".

Hapat e procedurës
- Përpunimi fizik i kampionëve që vijnë për t'u analizuar;
- Analizimet fiziko-kimike (peshë specifike, volumore, lagështi dhe përcaktimet kimike sipas kërkesës.


Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
- Respektimi standardeve për analizimet fiziko-kimike.

Periudha e vlefshmërisë
Një vit

Kostot
Përgatitja e mostrave për analiza fiziko-kimike (tharje, analizë sitore, thyerje, bluarje, etj.), emërtimi dhe vlera në lekë, dokumenti bashkëlidhur

Lista e çmimeve për shërbimet që ofron laboratori i AKBN