Sesioni juaj po skadon!


Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore

Kontakte

  • Tel: +355 42 257 117 | +355 42 257 382
  • E-mail: info@akbn.gov.al / ankesa@akbn.gov.al
  • Adresa: Bulevardi "Bajram Curri" Blloku Vasil Shanto Tiranë

Analiza fiziko-kimike të mineraleve

Kryerja e analizave kimike e mineraleve të ndryshme, ujërave të ndotur të minierave, etj.

Dokumentacioni i nevojshëm
-Emërtimi i komponimeve që vijnë për t'u analizuar;
-Mandati i pagesës kundrejt tarifave të miratuara me Urdhrin e Ministrit të MEI, nr. 250, datë 31.12.2013 "Për miratimin e tarifave në sektorin minerar".

Hapat e procedurës
-Përpunimi fizik i kampionëve që vijnë për t'u analizuar;
-Analizimet fiziko-kimike (peshë specifike, volumore, lagështi dhe përcaktimet kimike sipas kërkesës.


Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
-Respektimi standardeve për analizimet fiziko-kimike.

Periudha e vlefshmërisë
Një vit

Kostot
Përgatitja e mostrave për analiza fiziko-kimike (tharje, analizë sitore, thyerje, bluarje, etj.), emërtimi dhe vlera në lekë, dokumenti bashkëlidhur

Tabela e kostove të analizave