Sesioni juaj po skadon!


Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit

Më shumë
Logo e institucionit
Përdor shërbimin

Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!


Hyr Regjistrohu

Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tatimpagues të cilët mund të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

Shërbimi " Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit" u vjen në ndihmë subjekteve tatimpagues të cilët mund të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit me vulë elektronike.

Bazuar në Ligjin Nr. 9920 , datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore”, i ndryshuar, çdo subjekt tatimpagues ka të drejtë të kërkojë vërtetim për Xhiron e 3 viteve të fundit.
Vërtetimi përfitohet pa pagesë apo tarifë shtesë dhe mund të përdoret për t’u paraqitur si dokument në Tender, Bashki, Ambasadë etj.

Ky shërbim ofrohet menjëherë online për çdo subjekt tatimpagues.


Dokumentacioni i nevojshëm
- NUIS i biznesit (i nevojshëm për t'u identifikuar në portal).

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si Biznes në portal
- Zgjidhni shërbimin "Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit"
- Klikoni butonin" Përdor"
- Plotësoni formularin përkatës elektronik
- Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit.
- Klikoni butonin "Shkarko" për të gjeneruar vërtetimin me vulë elektronike. Vërtetimin e kërkuar, e gjeni dhe në seksionin "Dokumentet e mia" tek "Hapësira ime"në llogarinë tuaj në portalin e-Albania.


Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Kontakti
e-tatime@tatime.gov.al

Shkarko skedën ADISA