Sesioni juaj po skadon!


Kategoritë

Ligje dhe Drejtësi

 • Gjurmimi i çështjeve gjyqësore

  Ky shërbim elektronik mundëson ndjekjen e çështjeve gjyqësore nëpërmjet numrit të protokollit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ankesë pranë Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

  Nëse viheni në dijeni se të dhënat tuaja po përpunohen në kundërshtim me rregullat që parashikohen në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ju (si subjekti i të dhënave) mund t'i drejtoheni zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Njoftim për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale nga subjektet kontrollues

  Njoftimi nga subjektet kontrollues është një detyrim ligjor. Mospërmbushja e detyrimit për të njoftuar pranë Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • ALterm - Baza e të Dhënave Terminologjike Anglisht - Shqip

  ALterm është bazë terminologjike shumëgjuhëshe e krijuar në procesin e përkthimit të Legjislacionit Europian në gjuhën shqipe dhe shërben si mjet i rëndësishëm përkthimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Asistencë juridike për institucionet shtetërore dhe entet publike

  Avokatura e Shtetit është institucion qendror i administratës publike.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizimi i përkthyesve të jashtëm

  Ministri i Drejtësisë, brenda datës 15 dhjetor të çdo viti, miraton listën vjetore të përkthyesve të jashtëm të Ministrisë së Drejtësisë me të paktën tre përkthyes për çdo gjuhë komunikimi të përcaktuar në konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare, në të c ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikata e gjendjes gjyqësore (Dëshmi Penaliteti)

  Certifikata e gjendjes gjyqësore (Dëshmi Penaliteti) është një dokument që lëshohet për të vërtetuar nëse një person ka qenë i dënuar ose jo.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i vërtetimeve të hyrje-daljes nga burgu (Vërtetim Dënimi) - në sportel

  Ky shërbim ofrohet për të pajisur qytetarët me Vërtetimin e Dënimit për të dënuarit ekzistues në sistemin penitenciar dhe për ish-të dënuarit politikë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbimi i gjetjes së një familjeje të përshtatshme birësuese për fëmijët e braktisur

  Hapat dhe dokumentet që duhen për të birësuar një fëmijë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr

Ekonomia

 • Certifikatë Regjistrimi

  Ky shërbim elektronik iu mundëson bizneseve të shkarkojnë në kohë reale certifikatën e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi dhe pagesa e kontributeve nga punëdhënësit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë përdoruesve të portalit të marrin informacion online rreth kontributeve të deklaruara dhe paguara nga punëdhënësit, prej muajit dhjetor të vitit 2011.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Depozitimi i bilancit vjetor në Qendrën Kombëtare të Biznesit

  Ju bëjmë me dije se aplikimi për depozitimin e pasqyrave financiare, raporteve të auditimit dhe të veprimtarisë i kryer jashtë afatit ligjor do të refuzohet, nëse subjekti nuk ka shlyer sanksionin administrativ, përkatësisht gjobën në masën 15 000 lekë të ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Detajet e dosjes për ish të përndjekurit politikë

  Ky shërbim u mundëson qytetarëve të cilët kanë statusin e ish të përndjekurit politik të shikojnë, nëpërmjet portalit unik qeveritar, detajet e dosjes së tyre

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Krijim profili në sistemin Sicpatrace për krijimin e porosive të pullave fiskale

  Ky është një shërbim elektronik i cili mundëson krijim profili në sistemin Sicpatrace për krijimin e porosive të pullave fiskale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Modifikim profili në sistemin Sicpatrace, shtesë furnitori

  Ky është një shërbim elektronik i cili mundëson shtesë furnitori në profilin e subjektit në sistemin Sicpatrace

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Modifikim profili në sistemin Sicpatrace, shtesë kategorie produkti

  Ky është një shërbim elektronik i cili mundëson shtesë kategorie produkti në profilin e subjektit në sistemin Sicpatrace

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndihma ekonomike për individë

  Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që kanë aplikuar për ndihmë ekonomike, të kontrollojnë online statusin e aplikimit të tyre si dhe të shohin infomacion mbi ndihmën që ata kanë marrë gjatë 12 muajve të fundit në qarqet: Tiranë, Durrës, Elbas ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për bujtinë

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim bujtine

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për fjetinë

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim fjetine.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për fjetinë dhe mëngjes (B&B)

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim fjetine dhe mëngjes (B&B).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për hotel

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim hoteli.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për kamping

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim kampingu.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për motel

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim moteli.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për qendër kurative

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim për qendër kurative (SPA).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për resort

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim resorti.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për kultivim të kafshëve ujore në fermat e akuakulturës

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për kultivim të kafshëve ujore në fermat e akuakulturës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për leje kërkim-zbulim shfrytëzimi

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për leje kërkim-zbulim shfrytëzimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për leje kërkim-zbulimi

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për leje kërkim-zbulimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për leje minerare shfrytëzimi

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për leje minerare shfrytëzimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për mbarështim të kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për mbarështim të kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për prodhim dhe tregtim të plehrave kimike me rrezikshmëri

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për prodhim dhe tregtim të plehrave kimike me rrezikshmëri.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për prodhim industrial dhe/ose përpunim i produkteve të duhanit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për prodhim industrial dhe/ose përpunim i produkteve të duhanit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për prodhim të barnave

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për prodhim të barnave.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shërbime spitalore

  Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për licencim për shërbime spitalore.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për tregti me shumicë të kafshëve të gjalla

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për "Tregti me shumicë të kafshëve të gjalla”.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për tregtim me shumicë të plehrave kimike me rrezikshmëri

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për tregtim me shumicë të plehrave kimike me rrezikshmëri.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në portet e tjera detare të Republikës së Shqipërisë dhe në radat e tyre

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në portet e tjera detare të Republikës së Shqipërisë dhe në radat e tyre.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi për administrimin e një magazine fiskale (regjistrim për akcizë)

  Ky shërbim elektronik bën të mundur aplikimin online për administrimin e një magazine fiskale për produktet e akcizës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Raportim mujor i strukturës akomoduese

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të dërgojnë online raportimin mujor të strukturës akomoduese.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike (Administratë)

  Ky shërbim elektronik ndihmon në thjeshtimin e mëtejshëm të procedurave të regjistrimit, shkurtimit të kohës së publikimit dhe zbatimit të vendimeve/akteve të gjykatës, zyrave përmbarimore ose autoriteteve të tjera për të dhënat e regjistruara ose veprimt ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike (Biznes)

  Ky shërbim elektronik ndihmon në thjeshtimin e mëtejshëm të procedurave të regjistrimit, shkurtimit të kohës së publikimit dhe zbatimit të vendimeve/akteve të gjykatës, zyrave përmbarimore ose autoriteteve të tjera për të dhënat e regjistruara ose veprimt ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike (Individ)

  Ky shërbim elektronik ndihmon në thjeshtimin e mëtejshëm të procedurave të regjistrimit, shkurtimit të kohës së publikimit dhe zbatimit të vendimeve/akteve të gjykatës, zyrave përmbarimore ose autoriteteve të tjera për të dhënat e regjistruara ose veprimt ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Analiza fiziko-kimike të mineraleve

  Kryerja e analizave kimike e mineraleve të ndryshme, ujërave të ndotur të minierave, etj.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizimi i subjekteve private për kryerjen e shërbimeve në fushën e metrologjisë ligjore

  Dhënia e së drejtës për të kryer shërbime të metrologjisë ligjore të instrumenteve matëse në sferën e detyrueshme, subjekteve publike dhe private, vendase ose të huaja, që kryejnë veprimtari në Republikën e Shqipërisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ekzekutimi i titujve ekzekutivë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrim i instrumenteve matës të volumeve

  Përcaktimi i volumit (enë qelqi, enë metalike, mikropipeta, rezervuarë cilindrikë vertikalë mbitokësorë), me anë të metodës gravimetrike, duke peshuar përmbajtjen e një lëngu të përshtatshëm në një temperaturë të njohur dhe densitet të njohur

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrimi i instrumenteve matës elektrikë

  Kalibrimi i instrumenteve matës elektrikë (ampermeter, voltmeter, vatmeters, rezistenca, multimetër dixhital, standard energjie, matës energjie)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrimi i instrumenteve matës të forcës

  Kalibrimi i makina testuese të materialeve të ndërtimit, makina testuese të tekstileve

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrimi i instrumenteve matës të gjatësisë

  Ky shërbim tregon hapat e krahasimit të një instrumenti që është në përdorim me instrumentin matës etalon të gjatesisë (etalone fundore, komperator, kalibër, mikrometer, matësa lartësie, metër shirit), që ndodhet në laborator

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrimi i instrumenteve matës të masës

  Kalibrim i gramarëve deri në klasën E1, komperatorë, balanca analitike, instrumente peshimi të klasës së I, II, III-t të saktësisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrimi i instrumenteve matës të temperaturës

  Kalibrimet e termometrave, termostateve, furrave, sensorëve të temperaturës etj. në laboratorin e temperaturës në DPM

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkim për standarde në Katalogun e Standardeve Shqiptare

  Ky shërbim ju tregon se si mund të merrni informacion për standardet, nëpërmjet konsultimit të Katalogut të Standardeve Shqiptare online.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kontrollim i produkteve të parapaketuara

  Kontrolli i sasisë nominale e një produkti në një parapaketim, e deklaruar dhe e shënuar nga prodhuesi në paketim (ambalazh) të një parapaketimi, pa paketimin dhe pa materiale shtesë ose produkte shtesë të paketuara së bashku me produktin, i cili do të pë ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Njohje e miratimit të tipit të instrumenteve matëse ligjërisht të kontrolluara që importohen

  Për instrumentet matës që nuk kanë shenjën CE, sipas Ligjit 9875, datë 14.02.2008 "Për Metrologjinë " (i ndryshuar) kryhet shërbimi i njohjes dhe miratimit të tipit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Porosi online për blerjen e standardeve shqiptare

  Ky shërbim ka për qëllim lehtësimin e procedurës së shitjes së standardeve, duke ju treguar hapat për kryerjen e porosisë online për standardet e dëshiruara, si dhe mënyërën e ndjekjes së statusit të porosisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi si operator ekonomik për pjesëmarrje në tender

  Të gjithë operatorët ekonomikë të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe të pajisur me NIPT mund të regjistrohen online për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit elektronik.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shkarkim formularësh dhe informacioni online

  Të gjithë autoritetet kontraktore dhe operatorët ekonomikë të interesuar në faqen kryesore të Agjencisë së Prokurimit Publik gjejnë njoftime, udhëzime, formularë etj dhe informacione të ndryshme në lidhje me Ligjin e Prokurimit Publik, Ligjin për Koncesio ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Sponsorizimi i shoqatave dhe individëve për projekte të ndryshme

  Krijim i fondit të veçantë monetar për ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Tatimet e mia

  Me shërbimin Tatimet e mia, i cili gjendet në faqen e web-it të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, DRT redukton barrierat administrative, lehtëson mënyrën e deklarimit nëpërmjet formës elektronike duke i ardhur në ndihmë tatimpaguesit të njihet në ç ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Verifikim periodik i instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluar

  Verifikimi periodik është kontrolli i përcaktuar në kohë nëse pajisja matëse është konform të gjithë parametrave metrologjike të përcaktuara në ligj, duke eliminuar gabimet (pasaktësitë) në matje

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim se personi nuk merr pension ushqimor

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim se subjekti nuk figuron debitor ndaj personave fizikë dhe juridikë privatë apo shtetëror, të regjistruar pranë zyrave përmbarimore shtetërore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr

Transport

 • Automjetet e mia

  Ky shërbim eletronik u vjen në ndihmë qytetarëve dhe subjekteve për të marrë informacion rreth automjeteve që zotërojnë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë pronësie e mjetit

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve dhe bizneseve të shohin online certifikatën e pronësisë së mjeteve që ata zotërojnë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjobat e kontrollit në rrugë nga DPSHTRR

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson zotëruesve të automjeteve të shohin online gjobat e kontrollit në rrugë të DPSHTRR-së dhe t'i paguajnë ato online.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjobat e kontrollit teknik vjetor të automjeteve

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të shikojnë online gjobat e kontrollit teknik vjetor të automjeteve dhe t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të shohin online statusin dhe detyrimet e mjeteve që zotërojnë dhe të gjenerojnë dokumentin me vulë elektronike me vlefshmëri të plotë ligjore.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kundërvajtjet rrugore

  Ky shërbim elektronik u jep mundësinë qytetarëve dhe bizneseve të kontrollojnë nëse kanë kundërvajtje rrugore të papaguara, nëse po, t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pikët e drejtuesit të mjetit

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik drejtuesit e automjeteve mund të informohen online mbi gjendjen e pikëve të lejes së drejtimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat e automjeteve

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të taksave të automjeteve në zotërim të qytetarëve e bizneseve dhe pagesën e tyre online.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për çregjistrim të përhershëm mjeti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson zotëruesve të automjeteve të aplikojnë online për çregjistrim të përhershëm të mjetit, si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për çregjistrim të përkohshëm mjeti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson zotëruesve të automjeteve të aplikojnë online për çregjistrim të përkohshëm të mjetit, si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për leje qarkullimi ndërkombëtare

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të aplikojnë online për leje qarkullimi ndërkombëtare, si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për leje qarkullimi provizore

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, qytetarët/bizneset që zotërojnë një automjet mund të aplikojnë online për leje qarkullimi provizore në rast humbjeje, vjedhjeje ose dëmtimi, si dhe të kryejnë online pagesën përkatëse për aplikimin

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për leje transport trupi (Laissez Passer for a Corpse)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë jashtë vendit, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar ose faks, lejen e transportit të trupit.

  This is an online service which allows family me ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për lëshimin e certifikatës së minimumit për anijet e transportit të mallrave dhe të peshkimit

  Ky shërbim është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë online nëpërmjet portalit e-albania për lëshimin e certifikatës së minimumit për anijet e transportit të mallrave dhe të peshkimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë operimi të aerodromit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë operimi të aerodromit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për agjenci që trajtojnë praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose të rimorkiove

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për agjenci që trajtojnë praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose të rimorkiove.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për agjenci udhëtimi

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për agjenci udhëtimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për autoriparimin e mjeteve rrugore me motor dhe rimorkio

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për autoriparimin e mjeteve rrugore me motor dhe rimorkio.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për operator turistik

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për operator turistik.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për operim të një fushe fluturimi

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për operim të një fushe fluturimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për operim të një fushe fluturimi për avionët pa motorr

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për operim të një fushe fluturimi për avionët pa motor.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për prodhimin dhe/ose tregtimin e materialit racor

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për prodhimin dhe/ose tregtimin e materialit racor.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shërbime aeroportuale

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shërbime aeroportuale.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shërbime portuale (tërheqje mbeturinash nga porti/shërbim i pajisjeve portuale/survejim i mjeteve lundruese/ushtrim pilotimi)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shërbime portuale (tërheqje mbeturinash nga porti/shërbim i pajisjeve portuale/survejim i mjeteve lundruese/ushtrim pilotimi).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shërbime të ruajtjes së personave, objekteve dhe veprimtarive

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shërbime të ruajtjes së personave, objekteve dhe veprimtarive.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shërbime të ruajtjes, transportimit e shoqërimit të vlerave monetare e sendeve të çmuara

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shërbime të ruajtjes, transportimit e shoqërimit të vlerave monetare e sendeve të çmuara.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shitblerje e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove të reja ose të përdorura

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shitblerjen e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove të reja ose të përdorura.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shitje me shumicë të ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shitje me shumicë të ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për trafik ajror të përgjithshëm (aeroport për operime të përgjithshme)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për trafik ajror të përgjithshëm (aeroport për operime të përgjithshme).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për trafik ajror të veçantë (aeroport me operime të veçanta)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për trafik ajror të veçantë (aeroport me operime të veçanta).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për transport kombëtar detar të mallrave dhe të njerëzve

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për transport kombëtar detar të mallrave dhe të njerëzve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për transport ndërkombëtar detar të automjeteve dhe/ose udhëtarëve

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për transport ndërkombëtar detar të automjeteve dhe/ose udhëtarëve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për transport ndërkombëtar detar të mallrave dhe njerëzve

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për transport ndërkombëtar detar të mallrave dhe njerëzve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për transport rrugor ndërkombëtar të udhëtarëve

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për transport rrugor ndërkombëtar të udhëtarëve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të pajisjeve të sigurimit të jetës në det

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të pajisjeve të sigurimit të jetës në det.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për pajisje me leje drejtimi për mjete të vogla lundruese

  Ky është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë online nëpërmjet portalit, për t'u pajisur me leje drejtimi për mjetet lundruese të vogla me gjatësi deri në 15 metër

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për regjistrim dhe pajisje me pasaportë lundrimi për marinar të flotës tregtare

  Ky është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë online nëpërmjet portalit e-albania për regjistrim dhe pajisje me pasaportë lundrimi për marinar të flotës tregtare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për regjistrim përfundimtar të motorëve të detit

  Ky është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë online nëpërmjet portalit e-albania për regjistrimin e motorëve të detit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për regjistrim të mjeteve të vogla lundruese

  Ky është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë online nëpërmjet portalit e-albania për regjistrimin e mjeteve të vogla lundruese deri në 15 metër

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për regjistrim të anijeve me kontratë bareboat

  Ky është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për lëshim të certifikatës së minimumit për regjistrim të anijeve me kontratë bareboat

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi dhe pajisja me pasaportë lundrimi për marinar të flotës së peshkimit

  Ky është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë online nëpërmjet portalit e-albania për regjistrim dhe pajisje me pasaportë lundrimi për marinar të flotës së peshkimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i mjeteve lundruese të shërbimeve portuale

  Ky është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë online nëpërmjet portalit e-Albania për regjistrim të mjeteve lundruese të shërbimeve portuale.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi për licencë të shoqërive që kryejnë punime ndërtimi

  Pajisja e shoqërive të ndërtimit me licencë profesionale për kryerjen e punimeve të ndërtimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dëshmia e aftësisë për drejtim për mjetet e vogla lundruese (skipper)

  Ky shërbim ju njeh me dokumentacionin dhe hapat e procedurës për marrjen e dëshmisë së aftësisë për drejtim për mjetet e vogla lundruese.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i Certifikatës së Kompetencës/CKP

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve” me kodin VII.1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për Ushtrimin e Veprimtarisë së Pilotimit

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë pajisen me licencën “Për Ushtrimin e Veprimtarisë së Pilotimit” me kodin VII.5.1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Marinar të Flotës Tregtare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i mjeteve të vogla lundruese deri në –15 m

  Dëshmi e aftësisë së lundrimit për mjete të vogla.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi për shpronësime

  Mbështetur në Ligjin Nr. 8561, datë 22.12.1999 për "Shpronësimin dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurive pronë private për interes publik ... " të Republikës së Shqipërisë".

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për transport jashtë norme

  Sipas kërkesës që paraqesin subjektet private, lëshohet autorizimi për transport jashtë norme të mjeteve ose komplekseve të mjeteve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për zonë shërbimi hyrje-dalje në rrugët kombëtare

  Mbështetur në Ligjin Nr. 8378, datë 22.07.1998 për "Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë", ndryshuar me Ligjin Nr. 9808, datë 24.09.2007 dhe Ligjin Nr. 10488, datë 5.12.2011, neni 22 "Hyrje dhe Degëzime" me VKM Nr. 153, datë 07.04.2000 referuar neneve ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë e miratimit ADR të mjetit që transporton disa mallra të rrezikshme

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Konfirmime të ndryshme mbi mjetin

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i Certifikatës së Minimumit për Anijet e Transportit të Mallrave dhe të Peshkimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pagesa e Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdorura (TVMP)

  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (nëpërmjet 13 Drejtorive Rajonale) është agjent tatimor për llogaritjen, arkëtimin dhe transferimin në llogarinë e buxhetit të shtetit dhe bashkive/komunave, të të ardhurave nga taksa vjetore e m ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pajisja me dëshmi taksisti

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pajisje e mjetit me autorizim për ushtrimin e aktivitetit për përgatitjen e kandidatëve për drejtues mjeti

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim ciklomotori

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i Anijeve të Kultivimit ose Shfrytëzimit të Florës dhe Faunës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi dhe çregjistrim i Anijeve në Ndërtim

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Peshkatarë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Studentë të Detarisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i kontratave të kredisë dhe hipotekave të mjeteve lundruese

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i mjeteve lundruese me karakter kërkimor e shkencor

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i mjeteve lundruese të shërbimeve portuale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i motorëve të detit (uji)

  Dëshmi e aftësisë së lundrimit për mjete të vogla.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi përfundimtar, regjistrimi provizor dhe çregjistrimi i Anijeve me Kontratë Bareboat

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi përfundimtar, regjistrimi provizor dhe çregjistrimi i Anijeve të Peshkimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi përfundimtar, regjistrimit provizor dhe çregjistrimit i Anijeve të Transportit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rimarja e lejedrejtimit e pezulluar për humbje të pikëve ose heqje të saj

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rimbursim shpenzimesh për shtetasit shqiptarë që ndërrojnë jetë jashtë vendit

  Rimbursim shpenzimesh për shtetasit shqiptarë që ndërrojnë jetë jashtë vendit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rinovim i Certifikatës së Kompetencës Profesionale CKP

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rinovim i Certifikatës së Trajnimit ADR

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Ekskavatorist me Zinxhirë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Instrukor Praktike

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Mësues Teorie

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për përdoruesit e makinave të rënda Automakinist

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për përdoruesit e makinave të rënda Ekskavatorist me Gomë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rinovim me Dëshmi të Aftësisë Profesionale DAP për Buldozerist

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rinovimi i Dëshmisë Taksi

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ristampim i numrit të identifikimit (VIN)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Sekretimi i ditarëve të lundrimit (makineri, giverte dhe roli i ekipazhit) për Anijet e Peshkimit me aftësi lundrimi mbi 3 milje

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transferim i dosjes së drejtuesit të mjetit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetime të ndryshme për lejet e drejtimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetime të ndryshme për mjetet rrugore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vlerësimi teknik për mjetin autoshkollë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Zëvendësimi i Certifikatës së Kompetencës Profesionale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr

Ushqim dhe Bujqësi

 • Certifikimi i produkteve me origjinë shtazore për eksport

  Lëshimi i certifikatave të produkteve me origjinë shtazore për eksport

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikimi zyrtar i materialit mbjellës dhe shumëzues bimor të prodhuar në vend

  Certifikimin zyrtar i farërave e fidanave dhe pajisja me etiketë zyrtare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie me qira e tokës bujqësore në pronësi të shtetit

  Vënia në efiçencë e tokave bujqësore shtetërore të lëna djerrë, për rritjen e prodhimit vendas

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve (PMB)

  Të gjitha Produktet për Mbrojtjen e Bimëve (PMB) që hyjnë dhe/ose përdoren në territorin e Republikës së Shqipërisë i nënshtrohen procedurës së regjistrimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rritja ose tregtimi i kafshëve

  Dhënia e licencës përfshin të gjithë procedurën administrative, që i njeh titullarit të saj të drejtën të fillojë të ushtrojë tipin e veprimtarisë, (Tregti me shumicë e kafshëve të gjalla), në përputhje me kushtet e përcaktuara në të.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbime laboratorike

  Kryerja e analizave laboratorike për ushqimin për kafshë, shëndetin e kafshëve dhe mbrojtjen e bimëve

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbime në Pikat e Inspektimit Kufitar (PIK)

  Kryerja e procedurave të kontrollit në PIK për Operatorët e Biznesit që kryejnë import, tranzit dhe eksport në Republikën e Shqipërisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbime të riprodhimit, krijimit të racave

  Dhënia e licencës përfshin të gjithë procedurën administrative, që i njeh titullarit të saj të drejtën të fillojë të ushtrojë tipin e veprimtarisë, (Prodhim dhe/ose tregtimi materialit racor), në përputhje me kushtet e përcaktuara në të.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbimi mbi kontrollin për miratimin apo refuzimin e kërkesave për subjektet që kërkojnë të pajisen me licenca, pranë Qendrës Kombëtare të Licencimit

  Inspektimi për vlerësimin e kënaqjes së rregullave e standardeve të detyrueshme tekniko-teknologjike të pajisjeve dhe mjedisit ku zhvillohet veprimtaria; vendimi i së cilës bazohet në vlerësimin e dokumenteve të paraqitura dhe në inspektimin në vend.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Testimi dhe regjistrimi i variteteteve të reja në Katalogun Kombëtar

  Testimi dhe regjistrimi i varieteteve për personat juridikë, privatë dhe publikë vendas dhe persona juridikë të huaj, si dhe regjistrimi në Katalogun Kombëtar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Testimi i farërave në Laboratorin Qendror Kombëtar

  Testim i farërave, në bazë të analizave laboratorike, të kryera në Laboratorin Qendror Kombëtar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr

Ankande dhe Prokurime Publike

 • Autorizim për regjim të lejimit të përkohshëm me përjashtim të pjesshëm

  Ky është një shërbim elektronik i cili mundëson marrjen e autorizimit për regjim të lejimit të përkohshëm me përjashtim të pjesshëm që mallrat jo-shqiptare të jenë objekt i përdorimit të veçantë në territorin e Republikës së Shqipërisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për regjim të magazinimit doganor

  Ky është një shërbim elektronik i cili mundëson marrjen e autorizimit për lejimin e magazinimit të mallrave

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për regjim të përpunimit aktiv

  Ky është një shërbim elektronik i cili lejon marrjen e autorizimit për përpunimin e mallrave pa pagesën e detyrimeve

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për regjim të përpunimit pasiv

  Ky është një shërbim elektronik i cili mundëson marrjen e autorizimit për lejimin e përpunimit të mallrave shqiptare jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjurmimi i çështjeve të prokurimit publik

  Gjurmimi i çështjeve të prokurimit publik është një shërbim elektronik i cili mundëson gjurmimin e pjesëmarrjes në tendera, në Agjencinë e Prokurorimit Publik

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë njoftim për tendera të rinj sipas kodeve CPV

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë operatorëve ekonomikë (bizneseve) për t'u njoftuar nga sistemi i prokurimit elektronik, në momentin që publikohen tendera të rinj, bazuar në kodet CPV që ata përzgjedhin

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Marrje dosje pronësie

  Ky është një shërbim elektronik që ju mundëson të merrni online nëpërmjet portalit e-Albania, dokumentin teknik arkivor "Dosje pronësie"

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e pasurive të paluajtshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e marrëveshjeve apo edhe të akteve noteriale që kanë të bëjnë me kufijtë e pasurive të paluajtshme. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe d ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për ofruesit e shërbimeve të lundrimit ajror

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për ofruesit e shërbimeve të lundrimit ajror.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për "Licencë për trafik ajror të veçantë (aeroport me operime të veçanta)"

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë të pajisen me "Licencë për trafik ajror të veçantë (aeroport me operime të veçanta)" me kodin VII.7.4.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kryerja e oponencës teknike minerare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrimi i instrumenteve matës të presionit

  Kalibrimi i manometrave dixhitalë dhe analogë, balancë presioni me gaz dhe/ose vaj

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i kartës dixhitale të tahografit për ofiçinat e tahografit

  Karta e tahografit për ofiçinat e tahografit nënkupton nje kartë tahografi e lëshuar nga autoritetet e një pale kontraktuese për prodhuesin e paisjes së regjistrimit, teknikun, prodhuesin e mjetit ose ofiçinën e tahografit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Prokurime publike

  Në mbështetje të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, dhe V.K.M nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, koordinon dhe finalizon procesin e prokurimeve të fondeve publike për nevoja të instit ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr

Taksat dhe Paraja

 • Tatim mbi të Ardhurat Personale

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatimin mbi të Ardhurat Personale, sipas Ligjin 8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi i të ardhurave personale

  Deklarimi i të ardhurave personale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Detyrime globale/Penalitetet

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për penalitete të vendosura nga administrata tatimore, për çdo rast kur ai ka kryer një veprim apo mosveprim në kundërshtim me ligjin.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore, sipas Ligjit Nr. 9136 datë 11.09.2003, “Për Mbledhjen e Kontributeve të Detyrueshme të Sigurimeve Sh ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lista e pagesave të kryera nga Degët e Thesarit

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, përdoruesit e portalit unik qeveritar e-albania mund të informohen online për pagesat e kryera nga Degët e Thesarit prej vitit 2012

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lista e pagesave të kryera nga Degët e Thesarit sipas NUIS/NIPT-it

  Ky është një shërbim elektronik nëpërmjet të cilit, përdoruesit e portalit unik qeveritar e-Albania të tipit 'biznes', mund të informohen online për pagesat e kryera nga Degët e Thesarit drejt tyre, prej vitit 2012

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Renta Minerare

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Rentën Minerare, sipas Ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008, “Për Taksat Kombëtare”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe tarifat vendore - Bashkia Tiranë

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, bizneset në Bashkinë e Tiranës mund të informohen online nëpërmjet portalit e-albania për taksat dhe tarifat e papaguara vendore, si dhe t'i paguajnë ato online.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat Kombëtare

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Taksat Kombëtare, sipas Ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Tarifat Kombëtare

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tarifat Kombëtare, sipas “Udhëzimeve për Tarifat Kombëtare”.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Tatim Fitimi

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatim-Fitimin, sipas Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Tatim i Lojërave të Fatit

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatimin mbi të Ardhurat nga Lojërat e Fatit, sipas Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, për “Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Tatim i mbajtur në Burim

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatimin e mbajtur në Burim, sipas Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Tatim i Thjeshtuar mbi Fitimin

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë online pagesën për Tatimin e Thjeshtuar mbi Fitimin, sipas Ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshua ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Tatim mbi të Ardhurat nga Punësimi

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatimin mbi të Ardhurat nga Punësimi, sipas Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Tatim mbi të Ardhurat Personale të Biznesit të Vogël

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit persona fizikë dhe juridikë, subjekte të taksës vendore mbi biznesin e vogël, mund të kryejnë pagesën për Tatimin mbi të Ardhurat Personale të Biznesit të Vogël, sipas Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “P ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Tatim mbi Vlerën e Shtuar

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë online pagesën për TVSH-në, sipas Ligjit nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për individ të paregjistruar

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim që nuk janë të regjistruar për qëllime tatimore. Dokumenti gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plote ligjore.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për pagim detyrimesh

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tatimpaguese të cilët mund të aplikojnë për t’u pajisur me vërtetim për pagim të detyrimeve, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për pagimin e kontributeve nga subjekti

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tatimpaguese të cilët mund të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim për deklarimin dhe pagimin e kontributeve. Vërtetimi gjenerohet menjëherë online për çdo subjekt tatimpagues, me vulë elektronike ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetareve të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim për deklarimin dhe pagimin e kontributeve. Vërtetimi gjenerohet menjëherë online me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për përgjegjësitë tatimore

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tatimpagues të cilët mund të aplikojnë për t’u pajisur me vërtetim për përgjegjësitë tatimore, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për posedim mjeti

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tatimpagues të cilët mund të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim për posedim mjeti, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për regjistrim të investitorit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë investitorëve të cilët mund të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim për regjistrim të investitorit, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim statusi (aktiv, pasiv përfshirë datën)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tatimpagues të cilët mund të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim për statusin e tyre (aktiv, pasiv), me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tatimpagues të cilët mund të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Apelimi Tatimor

  Sipas përcaktimeve në Kreun XIII, të Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, kur tatimpaguesi nuk është dakord me një akt administrativ dhe beson se administrata tatimore nuk e ka zbatuar në mëny ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi i formularit të ndryshimit të numrit të punonjësve ESIG 027

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi i formularit të TVSH-së

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi i librave të shitjes dhe blerjes

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi i listëpagesës ESIG - 025

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi i lojrave të fatit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi i rentës minerare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi i taksave kombëtare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi i tarifave kombëtare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi i Tatimit mbi Fitimin

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi i tatimit në burim

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi i Tatimit të Thjeshtuar mbi Fitimin

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi vjetor i të ardhurave personale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Formular i kërkesës për zbatimin e marrëveshjes për heqjen e taksimit të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Formulari i ndryshimit i të të dhënave të regjistrimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Krijimi i profileve të porositësve të pullave fiskale

  Në bazë të Udhëzimit nr. 19 datë 01.09.2011 i Ministrit të Financave "Për modalitetet e aplikimit të pullave të akcizës dhe pullave fiskale në produktet e duhanit, birrës dhe alkoolit" (i ndryshuar) ku përcaktohet detyrimi i paisjes me pulla akcize dhe pu ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim certifikatë rezidence

  Në bazë të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar, çdo individ, person juridik/fizik rezident tatimor shqiptar tatohen në Shqipëri për të gjitha të ardhurat e realizuara në shkallë botërore (të ardhurat me burim në Shqi ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Miratimi i porosive të pullave fiskale

  Në bazë të Udhëzimit nr. 19 datë 01.09.2011 të Ministrit të Financave "Për modalitetet e aplikimit të pullave të akcizës dhe pullave fiskale në produktet e duhanit, birrës dhe alkoolit" (i ndryshuar) ku përcaktohet modaliteti i porositjes së pullave

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Niveli i diferencuar për pagimin e taksës së akcizës

  Në bazë të shtojcës 1 të ligjit 61/2012 "Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë" (i ndryshuar) ku përcaktohen nivelet për pagimin e akcizës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pagesa të kryera nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Financiare

  Ky dokument përmban listën e pagesave ditore të Thesarit të dërguar për ekzekutim në Bankën e Shqipërisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përjashtim nga akciza

  Në bazë të ligjit 61/2012 "Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë" (i ndryshuar) ku përcaktohet se nuk paguhet akcizë për produktet e duhanit që janë të destinuara për qëllime shkencore dhe kontrolli cilësie

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përjashtim nga TVSH-ja

  Në bazë të ligjit nr. 7928 datë 27.04.1995 "Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar" (i ndryshuar) i cili parashikon kategoritë e tatimpaguesve që përjashtohen nga TVSH-ja në import

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përjashtim nga urdhri "Mbi zbatimin e kompetencës territoriale"

  Procedura doganore për vendosjen e mallrave në qarkullim të lirë, kryhet në Zyrën (Degën) Doganore territoriale kompetente.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përjashtimi nga TVSH-ja, Taksat Doganore dhe Akciza

  Përjashtimi nga TVSH-ja, Taksat Doganore dhe Akciza

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i OJF-ve, enteve shtetërore dhe ambulantëve

  Në bazë të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, "Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë", i cili rregullon procedurat për administrimin e detyrimeve tatimore në Republikën e Shqipërisë, si dhe parimet e organizimit e të funksionimit të administra ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rivendosje fjalëkalimi për deklarimin elektronik

  Të gjithë tatimpaguesit kanë detyrimin e kryerjes së deklarimit elektronik të deklaratave tatimore online, i cili kryhet në portalin E-Filing. Për t'u loguar në llogarinë e tyre, të gjithë tatimpaguesit kanë të nevojshëm fjalëkalimin, i cili është persona ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rivendosje fjalëkalimi për tatimpagues të regjistruar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për certifikimin e mjeteve të transportit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për efekt të regjistrimit të pasurive të paluajtshme

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për formular të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për leje importi

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetimi për individët e paregjistruar në Organin Tatimor (pa aktivitet)

  Ky vërtetim lëshohet për individët me qëllim certifikimin e faktit se nuk kanë biznes të regjistruar në emër të tyre, pra nuk figurojnë të regjistruar si tatimpagues. Vërtetimi përdoret nga individët për nevoja të përgjithshme të tyre.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetimi për kontributet individuale të punonjësit

  Vërtetimi lëshohet për individët me qëllim certifikimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore të deklaruara dhe të paguara nga punëdhënësi për ta ose nga ata vetë ne rastin e të vetëpunësuarve

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr

Punësim dhe Formim Profesional

 • Aplikim për regjistrimin e punëdhënësit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë punëdhënësve për t'u regjistruar si të tillë, pranë Shërbimit Kombëtar të Punësimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për regjistrim në kurset e formimit profesional

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve për t'u regjistruar në kurset e formimit profesional.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për regjistrim në programet e nxitjes së punësimit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve ose institucioneve publike për t'u regjistruar në programet e nxitjes së punësimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për regjistrim si punëkërkues i papunë

  Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve për t'u regjistruar si punëkërkues të papunë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për regjistrimin e vendeve të lira të punës

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë punëdhënësve për të regjistruar pranë Shërbimit Kombëtar të Punësimit, vendet e tyre të lira të punës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për vërtetim deklarimi për punësim për shtetas të BE-së, Zonës Shengen, të SHBA-së, Republikës së Kosovës

  Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë shtetasve të huaj, për të aplikuar për t'u pajisur me vërtetim deklarimi për punësim, për shtetas të BE-së, Zonës Shengen, të SHBA-së, Republikës së Kosovës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dosja e punonjësit qeveritar në DAP

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik punonjësit e administratës publike mund të kontrollojnë dosjen e tyre të punonjësit online në portalin qeveritar e-albania.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Leje pune e tipit A, B, C, D

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë shtetasve të huaj që të aplikojnë për t'u pajisur me leje pune të tipit A, B, C, D, pranë Shërbimit Kombëtar të Punësimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rekrutimi i ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e Armatosura

  Rekrutimi i ushtarëve për Forcat e Armatosura me një profil sa më të lartë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërko për një punë

  Sistemi informatik i Shërbimeve Publike të Punësimit mundëson për të gjithë qytetarët, informacion mbi vendet e lira të punës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërko profile CV

  Sistemi informatik i Shërbimeve Publike të Punësimit mundëson për unëdhënësit, publikimin e vendet të lira të punës dhe gjetjen e profilit të kanditatit të përshtatëshëm

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ofrim formimi profesional

  Shërbimi Kombëtar i Punësimit është një ndër institucionet përgjegjëse për formimin profesional në Shqipëri të ofruara nga qendrat publike të formimit profesional.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përfitimi i pagesës së papunësisë

  Çdo person pretendent për përfitimin e të ardhurës së pagesës së papunësisë do të drejtohet pranë zyrave të punësimit të rrethit ku banon.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Procedura e rekrutimit të kandidatëve për oficerë aktivë në Forcat e Armatosura

  Procedura e rekrutimit të kandidatëve për oficerë të rinj në Forcat e Armatosura.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Programet aktive të tregut të punës (nxitje punësimi)

  Qëllimi i ligjit në lidhje me punësimin, formimin e kualifikimin profesional, Shërbimin Kombëtar të Punësimit dhe Fondin e Punësimit është ndjekja e politikave aktive të përgjithshme, për të mbeshtetur punësimin e plotë, produktiv dhe të zgjedhur lirisht. ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Publiko një vend të lirë pune

  Sistemi informatik i Shërbimeve Publike të Punësimit mundëson për të gjithë qytetarët, informacion mbi vendet e lira të punës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbime punësimi për punëkërkuesit dhe punëdhënësit

  Shërbimi Kombëtar i Punësimit nëpërmjet zyrave të punësimit ofron pa pagesë shërbimet e punësimit në të gjithë territorin e vendit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr

Shëndetësia dhe Mirëqenia

 • Aplikim për Kartë Shëndeti

  Ky shërbim elektronik ju mundëson të aplikoni online për t'u pajisur me kartë shëndeti. Kujdes: Përpara se të aplikoni, ju lutemi duhet të jeni të regjistruar pranë mjekut të familjes.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjenerimi i Kartës së Shëndetit

  Ky shërbim elektronik ju mundëson të gjeneroni kartën e shëndetit me vulë elektronike me vlefshmëri të plotë ligjore, pasi të keni aplikuar më parë për Kartë Shëndeti në portalin e-albania

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjenerimi i Kartës së Shëndetit për fëmijët nga kryefamiljari

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik shtetasit shqiptarë që janë kryefamiljarë mund të informohen dhe të konsultojnë online të dhënat e Kartës së Shëndetit të femijëve të tyre, pasi ata kanë aplikuar më parë për Kartë Shëndeti në portalin e-albania për fem ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kontributet për sigurimet shoqërore të të vetëpunësuarve në bujqësi dhe vullnetarëve

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të konsultojnë online kontributet për sigurimet shoqërore të të vetëpunësuarve në bujqësi dhe vullnetarëve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kontrolli mjekësor bazë

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik shtetasit shqiptarë mund të informohen online mbi të dhënat dhe rezultatet e analizave të depistimit mbi Paketën e Detyrueshme të Kontrollit Mjekësor, për moshën 35-70 vjeç

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lista e çmimeve të barnave të rimbursueshme

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, përdoruesit e portalit unik qeveritar e-albania mund të informohen online mbi çmimet e listës së barnave të rimbursueshme në Republikën e Shqipërisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lista e sëmundjeve kronike

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, shtetasit shqiptarë mund të informohen online mbi historikun e sëmundshmërive kronike të diagnostifikuara

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të pensionit familjar

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të pensionit familjar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të pensionit shtetëror suplementar të personave me funksione kushtetuese

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të pensionit shtetëror suplementar të personave me funksione kushtetuese

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të pensionit shtetëror suplementar të personave me titull shkencor

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të pensionit shtetëror suplementar të personave me titull shkencor

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të pensionit të invaliditetit (KMCAP)

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të pensionit të invaliditetit (KMCAP)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të pensionit të KMCAP-it

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të pensionit të KMCAP-it

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të pensionit të pleqërisë

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të pensionit të pleqërisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të pensionit të vdekjes

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të pensionit të vdekjes

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të shpërblimit financiar nga statusi "Dëshmor i Atdheut"

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të shpërblimit financiar nga statusi "Dëshmor i Atdheut"

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të trajtimit të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë financiar të pilotëve fluturues në pension

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të trajtimit të veçantë financiar të pilotëve fluturues në pension.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pension shtetëror suplementar i personave me funksione kushtetuese

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të pensionit shtetëror suplementar të personave me funksione kushtetuese

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pensionet e patërhequra

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u ofron qytetarëve informacion online mbi periudhën e pensionit të patërhequr

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pensioni familjar

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të pensionit familjar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pensioni i invaliditetit (KMCAP)

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të pensionit të invaliditetit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pensioni i pleqërisë

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të pensionit të pleqërisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pensioni i pleqërisë (kartela e pleqërisë)

  Ky shërbim elektronik i mundëson qytetarëve të shohin online të dhënat e pensionit të pleqërisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pensioni im

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u ofron qytetarëve informacion online për pensionin që ata përfitojnë ligjërisht

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pensioni shtetëror suplementar i personave me titull shkencor

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të pensionit shtetëror suplementar të personave me titull shkencor.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Publikimi i të dhënave të pensionit të vdekjes

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të shohin online të dhënat e pensionit të vdekjes.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Receta ime elektronike

  Ky shërbim elektronik bën të mundur publikimin online të të dhënave të recetës elektronike te qytetarëve të qarkut Tiranë dhe Durrës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rekomandim i ri për konsultë tek mjeku specialist

  Ky shërbim elektronik u mundëson qytetarëve të ngarkojnë një rekomandim për konsultë tek mjeku specialist, lëshuar nga mjeku i familjes pranë Qendrës Shëndetësore ku janë të regjistruar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rekomandimet e mia të lëshuara nga mjeku i familjes

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik qytetarët mund të aksesojnë rekomandimet e lëshuara nga mjeku i familjes për konsultë tek mjeku specialist.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rezervimi i takimit për kryerjen e një konsulte, ekzaminimi mjekësor

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik qytetarët aksesojnë dhe rezervojnë kryerjen e një konsulte ose ekzamimimi mjekësor me mjekët specialistë duke ndjekur sistemin e referimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rikomisionim në KMCAP

  Ky shërbim elektronik mundëson rikomisionimin në KMCAP

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shpërblim financiar nga statusi "Dëshmor i Atdheut"

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të shpërblimit financiar nga statusi "Dëshmor i Atdheut".

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të dhënat e barnave mjekësore dhe çmimet e tyre

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik përdoruesit e portalit unik qeveritar e-albania mund të informohen online mbi të dhënat e barnave mjekësore të regjistruara në Republikën e Shqipërisë dhe çmimeve të tyre

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Trajtim i veçantë financiar i efektivëve lundrues në pension

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të trajtimit të veçantë financiar të efektivëve lundrues në pension.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Trajtim i veçantë financiar i pilotëve fluturues në pension

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të trajtimit të veçantë financiar të pilotëve fluturues në pension.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim i pagesës së kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të marrin online me vulë elektronike, vërtetimin për pagesën e kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim pensioni

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të marrin online vërtetimin e përfitimit të pensionit me vulë elektronike

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për derdhjen e kontributit vullnetar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për kartë shëndeti për fëmijën nga kryefamiljari

  Ky shërbim elektronik ju mundëson të aplikoni online për të pajisur me kartë shëndeti fëmijën Kujdes: Përpara se të aplikoni, ju duhet të keni regjistruar fëmijën tuaj pranë mjekut të familjes.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial/inseminatorët)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial/inseminatorët).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për prodhim përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për prodhim përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për prodhim të barnave (për kafshë)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për prodhim të barnave (për kafshë)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shërbime ndërhyrëse në rast emergjencash

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shërbime ndërhyrëse në rast emergjencash.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shërbime të përkujdesit rezidencial

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shërbime të përkujdesit rezidencial.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për tregtimin me shumicë të barnave për njerëz

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për tregtimin me shumicë të barnave për njerëz.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë tregtimi me shumicë i barnave për kafshë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për tregtimi me shumicë i barnave për kafshë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për mbyllje pensioni

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për mbyllje pensioni

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për pension familjar

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për pension familjar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për pension invaliditeti (KMCAP)

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për pension invaliditeti (KMCAP)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për pension pleqërie, suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo suplementar për akademik

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për pension pleqërie, suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo suplementar për akademik

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për rivlerësimin e masës së pensionit të invaliditetit (KMCAP)

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për rivlerësimin e masës së pensionit të invaliditetit (KMCAP)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për shpërblim financiar nga statusi "Dëshmor i Atdheut"

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për shpërblim financiar nga statusi "Dëshmor i Atdheut".

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë paraprake për përfitim pensioni pleqërie

  Ky shërbim ju ofron mundësinë për të aplikuar paraprakisht online për përfitim pensioni pleqërie.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për pension shtetëror suplementar i personave me titull shkencor

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për pension shtetëror suplementar i personave me titull shkencor.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për rishqyrtim përfitimi (pensioni)

  Ky shërbim ju ofron mundësinë për të plotësuar një kërkesë online për rishqyrtimin e përfitimit (pensionit) tuaj

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për sigurim shoqëror suplementar për ushtarakët

  Ky shërbim ju ofron mundësinë për të aplikuar online për sigurim shoqëror suplementar për ushtarakët.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për trajtim të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për pilotët fluturues në pension

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për trajtim të veçantë financiar për pilotët fluturues në pension.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për transferim dosjeje përfitimi (pensioni)

  Ky shërbim ju ofron mundësinë për të plotësuar një kërkesë online për transferimin e dosjes tuaj të pensionit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Akreditimi i institucioneve shëndetësore publike e private

  Ky shërbim tregon hapat që duhen ndjekur për të realizuar procesin e akreditimit të institucioneve shëndetësore, publike e private, bazuar në plotësimin e standardeve të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Akt verifikimi i vjetërsisë në punë para vitit 01.01.1994

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ankimi në Komisionin Epror të Caktimit të Aftësisë për Punë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ankimi në Komisionin Qendror të Ankimimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ankimi në Komisionin Rajonal të Ankimimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi për ndihmë ekonomike

  Ndihmë ekonomike është mbështetja në para për familjet në nevojë dhe kategori të veçanta sipas përcaktimeve të bëra në Ligjin 9355 , datë 10.03.2005 "Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore", i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi për ndihmë ekonomike, qarqet pilot, Tiranë, Elbasan, Durrës

  Ndihmë ekonomike është mbështetja në para, që u jepet familjeve dhe individëve në nevojë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim importi për indet, qelizat dhe organe për qëllime terapeutike

  Autorizim importi për indet, qelizat dhe organe për qëllime terapeutike

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për (importimin) zhdoganimin e barnave të papajisura me autorizim për tregtim

  Autorizim për (importimin) zhdoganimin e barnave të papajisura me autorizim për tregtim nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për importimin e barnave ndihma humanitare

  Autorizim për importimin e barnave, ndihma humanitare për institucionet shëndetësore apo shtresat në nevojë, nëpërmjet shoqatave, fondacioneve apo donatorëve të tjerë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizime individuale të hapura për zhdoganimin e prekursorëve të drogës të kategorisë 2, përveç anhidritit acetik

  Autorizime individuale të hapura për zhdoganimin e prekursorëve të drogës të kategorisë 2, përveç anhidritit acetik

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizime për importimin e barnave narkotikë, psikotropë dhe prekursorë

  Autorizime për importimin e barnave narkotikë, psikotropë dhe prekursorë nga subjektet farmaceutike të licencuara për këtë veprimtari që i përcillet vendit eksportues.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizime për subjektet farmaceutike për ushtrimin e veprimtarive respektive

  Autorizime për subjektet farmaceutike (fabrika, importues dhe tregtues me pakicë) për ushtrimin e veprimtarive respektive (fabrikim barnash, tregti me shumicë, farmaci) për barnat narkotike, psikotrope dhe prekursorët e kategorisë 1.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizime për zhdoganimin e barnave narkotikë dhe prekursorëve të kategorisë 1 dhe anhidritit acetik të kategorisë 2

  Autorizime për zhdoganimin e barnave narkotikë dhe prekursorëve të kategorisë 1 dhe anhidritit acetik të kategorisë 2, nga subjektet farmaceutike të liçencuara për këtë veprimtari (fabrika farmaceutike dhe importuesit e barnave)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizime për zhdoganimin e barnave psikotrope nga subjektet farmaceutike të licencuara

  Autorizime për zhdoganimin e barnave psikotrope nga subjektet farmaceutike të licencuara për këtë veprimtari (fabrika farmaceutike dhe importuesit e barnave).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Caktim pensioni social

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikata e regjistrimit të subjekteve që importojnë dhe zhdoganojnë prekursorët e drogës së kategorisë 3

  Certifikata e regjistrimit të subjekteve që importojnë dhe zhdoganojnë prekursorët e drogës së kategorisë 3, kur tejkalojnë sasitë e përcaktuara në Ligjin Nr. 8874, datë 29.3.2002.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ekspertizat për matjen e nivelit të zhurmave

  Ekspertizat për matjen e nivelit të zhurmave

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ekspertizë për matjen e nivelit të ndriçimit artificial dhe natyral

  Ekspertizë për matjen e nivelit të ndriçimit artificial dhe natyral

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kompensime për personat në ngarkim

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kompensime të Energjisë Elektrike

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kujdesi mjekësor shtesë dhe riaftësimi në rast aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kujdesi spitalor në shërbimin e sëmundjeve të mushkërive

  Shërbimi i kujdesit spitalor në shërbimin e sëmundjeve të mushkërive.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Legalizim dokumentesh (raporte mjeksore)

  Legalizim dokumentesh, dhënie raportesh mjekësore të lëshuara nga Institucionet Shëndetësore Publike

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim Autorizim Importi për produktet biocide për Dezinfektim, Deratizim, Dezinsektim në shëndet publik dhe produktet për trajtimin e ujit të pijshëm të lejuara për tregtim dhe përdorim në Republikën e Shqipërisë

  Importi i produkteve biocide dezinfektuese, deratizuese, dezinsektuese dhe produkteve për trajtimin e ujit të pijshëm, bëhet vetëm pasi subjekti importues është pajisur me autorizimin e importit për lëndët biocide për përdorim në shëndet publik.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Librezë kontributesh për personat e siguruar vullnetarisht, në skemën e sigurimit vullnetar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lidhja e kontratave me farmacitë dhe agjencitë farmaceutike me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

  Lidhja e kontratave me farmacitë dhe agjencitë farmaceutike me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lidhja e kontratave të depove farmaceutike me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

  Lidhja e kontratave të depove farmaceutike me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Marrëveshje për derdhje të kontributit vullnetar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Mbrojtja e një të drejte të pronësisë intelektuale

  Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 205, datë 13.04.1999, “Për Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor”, i ndryshuar, neni 118-120, Autoriteti Doganor ka të drejtë të ndërhyjë dhe të pezullojë çlirimin e mallrave për të cilat ka dyshime të a ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Mbyllje pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndihmë ekonomike për ish të përndjekur në nevojë

  Krijim i fondit të veçantë monetar për ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pagesë kalimtare nga ligji nr. 8097 datë 21.03.1996

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pagesë për shpenzime funerali

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pajisje me librezë pensioni

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Parandalimi, diagnostikimi dhe trajtimi i problemeve të mirërritjes, zhvillimit dhe riaftësimit të fëmijëve nga mosha 0-6 vjeç

  Parandalimi, diagnostikimi dhe trajtimi i problemeve të mirërritjes, zhvillimit dhe riaftësimit të fëmijëve nga mosha 0-6 vjeç

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pension i parakohshëm për vjetërsi shërbimi nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pension invaliditeti i pjesëshem

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pension invaliditeti i reduktuar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pension pleqërie i reduktuar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pension pleqërie si minator

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pension suplementar familjar nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pension suplementar familjar nga ligji nr. 8097, datë 21.03.1996, i ndryshuar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pension suplementar familjar për shkak të detyrës nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pension suplementar invaliditeti nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pension suplementar invaliditeti nga ligji nr. 8097, dt. 21.03.1996, i ndryshuar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pension suplementar invaliditeti për shkak të detyrës nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përfitimi i ndihmës ekonomike nga familjet dhe individët në nevojë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përfitimi i një statusi

  Statusi i ish të dënuarve dhe të përndjekurve politikë nga sistemi komunist.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përfitimi i pagesës së kujdestarisë në familje për fëmijët pa përkujdesin prindëror

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përfitimi i pagesës së Aftësisë së Kufizuar

  Pagesë për Personat me Aftësi të Kufizuar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përfitimi i Statusit të invalidit Paralegjik-Tetraplegjik

  Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP), në rreth, shqyrton të gjitha kërkesat e paraqitura nga personat e interesuar që përfitojnë nga ligji, pavarësisht nga mosha nga fakti nëse janë ose jo në marrëdhënie pune.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përfitimi i statusit të jetimit

  Pajisja me librezën e statusit të jetimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përfitimi i Statusit të Personave me Aftësi të Kufizuar (KMCAP EPROR)

  KMCAP EPROR shqyrton dhe zgjidh kërkesat e të sëmurëve dhe invalidëve, që apelojnë vendimet e KMCAP-it Rajonal, si dhe shqyrton dhe zgjidh rastet e dërguara me divergjencë nga KMCAP-et rajonal.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përfitimi i Statusit të Verbërisë

  Përfitimet nga Statusi i të Verbërit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përjashtim nga detyrimi doganor

  Përjashtim nga Taksat dhe Tatimet të Invalidëve Paraplegjikë dhe Tetraplegjikë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përsëritje pensioni familjar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përsëritje pensioni suplementar familjar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rinovim i pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rishqyrtim pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbim ditor që përfitojnë fëmijët në qendrat rezidenciale ( në institucionet rezidenciale për femijë Durrës, Sarandë dhe Shkodër )

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbim i përkohshëm për individët/familjet në situatë emergjente, në Qendrën Kombëtare të Trajtimit të Emergjencës(QKTE)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbim për përjashtimin nga taksat dhe tatimet të invalidëve paraplegjik dhe tetraplegjik

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbim për persona me aftësi të kufizuar ( PAK) në qendrat ditore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbim për personat me aftësi të kufizuar (PAK) në institucionet rezidenciale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbim për të moshuar në institucionet rezidenciale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbim për të moshuar në qendrat ditore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbime për persona me aftësi të kufizuar

  Mbrojtja dhe sistemimi ne institucione i personave me aftësi te kufizuar deri në moshën 25 vjeç

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbime për të moshuarit

  Mbrojtja dhe sistemimi në institucione i personave të moshuar të vetmuar dhe me probleme sociale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbime për viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare

  Mbrojtja dhe sistemi në institucione i grave dhe femijëve të dhunuar në familje

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbime për viktimat e trafikimit dhe viktimat e mundshme të trafikimit

  Mbrojtja dhe sistemimin në institucione rezidenciale të personave në nevoje viktima trafikimi dhe viktima të mundëshme trafikimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbime sociale për fëmijët jetimë, socialë dhe biologjikë

  Shërbimet sociale për fëmijët kanë për qëllim mbrojtjen dhe sistemimin në institucione të përkujdesit shoqëror të fëmijëve në nevojë, si fëmijët jetimë, socialë dhe biologjikë deri në moshën 18 vjeç

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbime Stomatologjike

  Shërbimet që ofron Klinika Stomatologjike Universitare për të gjitha grupmoshat.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbimet ekzaminuese unikale terciare të përfshira në sigurimin shëndetësor nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

  Mbi shërbimet ekzaminuese unikale terciare të përfshira në sigurimin shëndetësor nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor .

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shpërblim lindje për personat e punësuar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shpërblim lindje për personat e vetëpunësuar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shtesë pensioni për shtyrje të datës së daljes në pension

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Tansferim pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të ardhura për barrëlindje për të punësuarit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të ardhura për barrëlindje për të vetëpunësuarit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të ardhura për invaliditet të përhershëm nga aksidentet në punë dhe sëmundje profesionale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të ardhura për invaliditet të pjesshëm të përhershëm nga aksidente në punë dhe sëmundje profesionale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të ardhura për kompensimin për barrëlindje kur ndryshohet vendi i punës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël nga aksidente në punë dhe sëmundje profesionale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të ardhura për sëmundje për personat e punësuar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të ardhura shtesë për fëmijë në ngarkim

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të ardhura shtesë për kujdesje

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të ardhurat për kompensim për sëmundje kur ndryshon vendi i punës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Trajtim i veçantë financiar si minator nga ligji nr. 8685, datë 09.11.2000, i ndryshuar(rivleresime)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Trajtim i veçantë për punonjësit e ndërmarrjeve ushtarake nga ligji nr. 9179, datë 29.01.2004 (rivlerësime)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Urdhërveprim për derdhje kontributi si i vetëpunësuar në bujqësi

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për derdhjen e kontributeve si i punësuar pas datës 01.01.1994

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për derdhjen e kontributeve si person fizik

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për periudha pune në Kooperativa Bujqësore (KB)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për periudha pune në Ndërmarrje Shtetërore para datës 01.01.1994

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vlerësimi i parametrave për produkte ushqimore të sigurta

  Vlerësimi i parametrave për produkte ushqimore të sigurta.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vlerësimi i parametrave për ujë të pijshëm të sigurt, ujërat sipërfaqësorë, shkarkime urbane dhe industriale, tokat

  Vlerësimi i parametrave për ujë të pijshëm të sigurt, ujërat sipërfaqësorë, shkarkime urbane dhe industriale, tokat.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr

Mbrojtje dhe Siguri Kombëtare

 • 125 -Numri Blu i emergjencave detare

  Numri Blu 125, është vënë në dispozicion pa pagesë, nga çdo operator telefonik, për të ndërvepruar në kohë reale me qytetarin, për raste të emergjencave detare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për mallrat që nuk përfshihen në listën e miratuar për kontroll

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për negocim të marrëveshjeve ndërkombëtare të mallrave me përdorim të dyfishtë

  Kontrolli shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për tranzit ndërkombëtar të mallrave me përdorim të dyfishtë

  Kontrolli shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë e përdoruesit të fundit për mallrat ushtarakë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë ndërkombëtare importi për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontrolli shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave të teknologjisë me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Eksporti dhe importi i materialeve ushtarake

  Eksport-importi i materialeve ushtarake dhe lëndës plasëse të përjashtuara nga ligji i prokurimit dhe ai i ankandeve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licenca eksporti për lëndë piroteknike, fishekzjarre për përdorim civil

  Dhënia e lejes së eksportit dhe prodhimit të lëndë piroteknike, fishekzjarre për përdorim civil.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licenca eksporti për lëndë plasëse për përdorim civil

  Dhënia e lejes së importimit, eksportimit dhe të prodhimit të lëndëve plasëse për përdorim civil.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licenca importi për lëndë piroteknike, fishekzjarre për përdorim civil

  Dhënia e lejes së importit të lëndës piroteknike, fishekzjarreve për përdorim civil.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licenca importi për lëndë plasëse për përdorim civil

  Dhënien e lejes së importimit të lëndëve plasëse për përdorim civil.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licenca prodhimi për lëndë piroteknike, fishekzjarre për përdorim civil

  Dhënia e lejes së prodhimit të lëndëve piroteknike, fishekzjarreve për përdorim civil.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licenca prodhimi për lëndë plasëse për përdorim civil

  Dhënia e lejes së prodhimit të lëndëve plasëse për përdorim civil.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë eksporti e përgjithshme për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë eksporti me një përdorim për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë importi e pakufizuar për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë importi e përgjithshme për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë importi me një përdorim e mallrave me përdorim të dyfishtë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për transferim software ose teknologjive nëpërmjet rrugëve elektronike

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për veprimtari ndërmjetësuese (brokerage) e pakufizuar për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për veprimtari ndërmjetësuese (brokerage) e përgjithshme për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për veprimtari ndërmjetësuese (brokerage) me një përdorim për mallrat ushtarakë

  Kontroll shtetëror të veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarakë dhe mallrave teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr

Biznesi dhe OJF

 • Bizneset e mia

  Ky shërbim elektronik ofron në kohë reale informacione mbi bizneset ku ju si individ keni aksione

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ekstrakt i thjeshtë/historik (Biznes)

  Ky shërbim elektronik u mundëson bizneseve që të shkarkojnë online dhe me vulë elektronike me vlerë ligjore ekstraktin historik dhe të thjeshtë të biznesit të tyre nga Regjistri Tregtar i QKB-së

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ekstrakt i thjeshtë/historik (Qytetar)

  Ky shërbim elektronik u mundëson qytetarëve që të shkarkojnë menjëherë dhe me vulë elektronike me vlerë ligjore ekstraktin e thjeshtë dhe historik të veprimeve të kryera për çdo subjekt në Regjistrin Tregtar të QKB-së

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit

  Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) mundëson verifikimin e statusit të çështjes pasi subjekti ka kryer aplikimin në QKB

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit (licenca)

  Ky shërbim elektronik mundëson verifikimin e statusit të çështjeve të licencave pasi subjekti ka kryer aplikimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të dhënat e biznesit

  Ky shërbim elektronik ofron në kohë reale informacione mbi biznesin tuaj. Këto të dhëna merren ne kohe reale nga Qendra Kombëtare e Biznesit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit

  Ky shërbim ofron mundësinë e aplikimit online për licencë të re (Grupi I dhe II) në Qendrën Kombëtare të Biznesit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për revokim licence në Qendrën Kombëtare të Biznesit

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e revokimit të licencës (Grupi I dhe II) nëpërmjet aplikimit online në Qendrën Kombëtare të Biznesit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim fillestar i biznesit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit

  Ky shërbim elektronik mundëson regjistrimin e individëve, të cilët kërkojnë të ushtrojnë një veprimtari tregtare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrime të tjera të biznesit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve që aplikojnë për regjistrime të tjera ose ndryshime në të dhënat e regjistruara në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial/inseminatorët)"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë për "Inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial/inseminatorët) me kodin II.2.A.1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Kultivimi i kafshëve ujore në fermat e akuakulturës"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Kultivimi i kafshëve ujore në fermat e akuakulturës” me kodin II.3.B.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Leje kërkim-zbulimi për grupin e mineraleve metalore, jo metalore, qymyrët dhe bitumet; si dhe për grupin e mineraleve ndërtimore dhe grupin e mineraleve radioaktive"

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë të pajisen me leje “Leje kërkim-zbulimi për grupin e mineraleve metalore, jo metalore, qymyrët dhe bitumet; si dhe për grupin e mineraleve ndërtimore dhe grupin e mineraleve radioaktive”, me kodin IV.1.B. ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Leje Mjedisi e tipit A"

  Subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me lejen “Leje Mjedisi e tipit A” me kodin III.1.C

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Leje Mjedisi e tipit C"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me lejen “Leje Mjedisi e tipit C” me kodin III.1.A

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Leje shfrytëzimi për grupin e mineraleve"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me leje “Leje shfrytëzimi për grupin e mineraleve metalorë, jo metalorë, qymyrët dhe bitumet; për grupin e mineraleve ndërtimor, për grupin e mineraleve radiokativë” me kodin IV.1.B.2.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Leje të Kërkim-Zbulim-Shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuar dhe gjysëm të çmuar"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me leje “Leje Kërkim-Zbulim-Shfrytëzimi për grupin e mineraleve të çmuar dhe gjysëm të çmuar” me kodin IV.1.B.3.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Mbarështimi i kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Mbarështimi i kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha” me kodin II.3.A

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të pajisjeve të sigurimit të jetës në det"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të pajisjeve të sigurimit të jetës në det” me kodin VII.5.4

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese” me kodin VII.5.5

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbeturinave të ngurta dhe vajore në portet detare të Vlorës, Shëngjinit, Sarandës dhe në radat përkatëse"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbeturinave të ngurta dhe vajore në portet detare të Vlorës, Shëngjinit, Sarandës dhe në radat përkatëse” me kodin VII.5.3

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbeturinave të ngurta dhe vajore në zonën portuale të Durrësit dhe në radën përkatëse"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbeturinave të ngurta dhe vajore në zonën portuale të Durrësit dhe në radën përkatëse” me kodin VII.5.2

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Peshkim profesional në det"

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë të pajisen me leje “Peshkim profesional në det” me kodin III.5.A.1.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Prodhim dhe/ose tregtim i materialit racor"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë për për "Prodhim dhe/ose tregtim i materialit racor" me kodin II.2.B

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që nuk përdoren për ushqim"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë për "Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që nuk përdoren për ushqim" me kodin II.1.A.3

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që përdoren për ushqim"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë për "Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që përdoren për ushqim" me kodin II.1.A.2

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr