Sesioni juaj po skadon!


e-Prona

 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e pasurive të paluajtshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e marrëveshjeve apo edhe të akteve noteriale që kanë të bëjnë me kufijtë e pasurive të paluajtshme. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe d ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim per t'u pajisur me informacionin koordinativ (hartë treguese etj) për pasurinë e interesuar. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe institucionet

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe institucionet gjithmonë nëse provohet interesi legjitim.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekorë në sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, para ose pas përfundimit të regjistrimit fillestar

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim ku në rast të mos regjistrimit fillestar të ndonjë pasurie para ose pas përfundimit të Regjistrimit Fillestar, jepet mundesia të bëhet kalimi nga regjistrat hipotekore në sistemi ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Kërkesë për regjistrimin e bashkimit, ndarjes apo pjesëtimit të pasurisë së paluajtshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një kërkesë për regjistrimin e bashkimit, ndarjes apo pjesëtimit të pasurisë së paluajtshme. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shpejt.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që përmes këtij shërbimi të marrin informacion (jo zyrtar) mbi kartelën e pasurisë së paluajtshme. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shpejt.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Kopje te vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore, në të cilat bazohet Regjistri i Pasurive të Paluajtshme / faqe

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për tu pajisur me kopje të vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore (kopje harte,kartele etj), në të cilat bazohet Regjistri i Pasurive të Paluajtshme / faqe. Sqarim: Zona juaj ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Korrigjim gabimesh në hartën kadastrale

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për korrigjimin e gabimeve në hartën kadastrale të pasurisë e shoqëruar me një dokumentacion që vërteton arsyen e korrigjimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Korrigjim gabimesh në kartelë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për korrigjimin e gabimeve në kartelën e pasurisë shoqëruar me një dokumentacion që vërteton arsyen e korrigjimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Lëshim kopje kartele të pasurisë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për pajisje me kopje kartele të pasurisë. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shpejt.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim që të pajisen me kopjen e fragmentit të hartës kadastrale. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shpejt.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Lëshim vërtetim pronësie

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për pajisjen me Vërtetim Pasurie për pasuritë që nuk i janë nënshtruar Regjistrimit Fillestar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për t'u pajisur me një vërtetim që është pronar ose jo pronar i ndonjë pasurie.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Ndryshim kufiri

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për ndryshim kufiri shoqëruar me aktet apo dokumentat ligjorë (akte noteriale, vendime gjykate etj).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim /ndryshim/ shuarje Servituti

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim ose ndryshim ose shuarje të Servitutit të vendosur te kartela e pasurisë në bazë të dokumenteve të nevojshme që disponon personi, në dobi të të cilit është vënë se ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim apo fshirje e hipotekës ligjore

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin apo fshirjen e hipotekës ligjore. Raste të tilla janë bllokime të pasurisë në bazë të ndonjë ligji, bllokimet tatimore etj. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në pr ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim apo fshirje e kontratave të tjera të hipotekës, si dhe kopje kartele brenda këtij afati

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim apo fshirje të kontratave të tjera të hipotekës (për shembull vendosje apo heqje e bllokimit nga ndonjë kredimarrje), si dhe të pajisen me kopje kartele brenda kë ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme me rilevim e azhurnim nga ZRPP-ja

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim fillestar të pasurisë së paluajtshme ku rilevimi e azhurnimi kryhet nga Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhurnim nga ZRPP-ja

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë online një aplikim për regjistrim fillestar të pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhurnim nga ZRPP-ja (rilevimi dhe azhurnimi bëhet nga të tjerë).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim fillestar i veçantë i pasurive të paluajtshme në zonat rurale

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim fillestar të veçantë të pasurive të paluajtshme në zonat rurale përsa kohë zona nuk është përfshirë në këtë proçes. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixh ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e veprimeve të regjistrimit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për pezullimin e veprimeve të regjistrimit me kërkesë të pronarit të pasurisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim i aktit të trashëgimisë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e aktit të trashëgimisë. Ky akt trashëgimie duhet të regjistrohet brenda 30 ditëve. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe do të përditësohe ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim i deklaratës për heqje dorë nga pronësia

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim të deklaratës (aktit noterial) për heqje dorë nga pronësia

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim i kërkesë padisë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kërkesë padisë të marrë nga gjykata

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim i kontratës së dhurimit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kontratave të dhurimit në bazë të aktit noterial që qytetari disponon. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shp ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim i kontratës së shitjes, kontratës së shkëmbimit dhe kontratës së dhurimit me rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kontratës së shitjes, kontratës së shkëmbimit dhe kontratës së dhurimit me rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme që ky kusht/rezervë të regjistrohet në kart ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim i pasurisë së paluajtshme të fituar me parashkrim fitues

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetareve që të dërgojne një aplikim për regjistrimin e pasurisë së paluajtshme të fituar me parashkrim fitues (vendimi gjyqësor të formës së prerë për fitim pronësie). Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixh ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim i prokurës

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim të prokurës që të shmanget kërkesa e saj për aplikime të mëtejshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim i të drejtës së parablerjes

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e aktit noterial që përcakton të drejtën e parablerjes të një prej bashkëpronarëve. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe do të përditëso ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së sigurimit të padisë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim të vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së sigurimit të padisë të paraqitur në gykatë nga i interesuari (që të pengojë kryerjen e veprimeve mbi pasurinë).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një subjekt tjetër i së drejtës që ka në pronësi pasuri të paluajtshme apo gëzon të drejta të tjera reale

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dëgojnë një aplikim për regjistrimin e akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një subjekt tjetër i së drejtës që ka në pronësi pasuri të paluajtshme (ose gëzon të drejta reale). Sqarim: Zona j ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe pronarëve të truallit apo me subjektet e treta

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës, pronarëve të truallit dhe subjekteve të treta (ku subjektet të treta janë palë të interesuara për pr ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi gjyqësor

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi gjyqësor.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i Aktit të Bashkëpronësisë për objektet në bashkëpronësi të detyrueshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim të Aktit të Bashkëpronësisë për objektet që kanë bashkëpronësi të detyrueshme. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit me vendim të gjykatës apo të një akti administrativ

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kalimit të pronësisë në bazë të ndonjë ligji , vendim gjykate(vendim komisioni) apo të një akti administrativ ( AKKP, AMTP, Bashkia etj ). Sqarim: Zona juaj m ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i kontratave të shitjes

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kontratave të shitjes në bazë të aktit noterial që qytetari disponon. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shpe ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë 1.000.000 - 10.000.000 lekë, si dhe kopje kartele brenda këtij afati

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë 1.000.000 - 10.000.000 lekë, si dhe k ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë deri në 1.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për Regjistrimin e kontratave të hipotekimit (nga banka apo institucione të tjera kredidhënëse), për kredi me vlerë deri në 1 000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afat ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë mbi 10.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kontratave të hipotekimit (nga banka apo institucione të tjera kredidhënëse), për kredi me vlerë 10 000 000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati. Sqar ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i kontratës së qirasë apo të nënqirasë

  Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kontratës së qirasë apo të nënqirasë. Nënqera nënkupton lëshimi me qera i një objekti të marrë me qera.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i kontratës së shkëmbimit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kontratës së shkëmbimit të hartuara sipas ligjit. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shpejt.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i lejes së ndërtimit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e lejes së ndërtimit dhe/ose leja e zhvillimit, e lëshuar nga autoriteti përgjegjës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i objekteve të legalizuara

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e objekteve të legalizuara (Leje legalizimi nga Agjensia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Ndërtimore Informale). Sqarim: Zona juaj mund të je ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i përkohshëm i karabinasë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin regjistrimi i punimeve të reja në fazën e karabinasë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi i titujve në përdorim

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e titujve ( oborreve) në përdorim. Titujt në 'përdorim' lëshohen nga institucionet shtetërore. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe do të ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin përfundimtar të ndërtimeve të reja. Kjo është faza e fundit që vjen pas regjistrimit të lejes së ndërtimit dhe ,regjistrimit të përkohshem të karabinasë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Saktësim i kufijve të pasurisë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për saktësim të kufijve të pasurisë në bazë të ndonjë dokumentacioni (plan rilevimi, akt noterial etj). Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe do të përdit ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme

  Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për verifikimin online të gjendjes juridike të pasurisë si informacion mbi pronarin aktual apo statusin aktual të kësaj pasurie etj. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhi ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së paluajtshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së paluajtshme shoqëruar me një dokument vërtetues të këtij gabimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Lëshim certifikate pronësie

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë online një aplikim për pajisje certifikate pronësie. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proces dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shpejt.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Lëshimi i një certifikate të re kur ka humbur apo është dëmtuar certifikata e marrë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë online një aplikim për lëshimin e një certifikate të re kur ka humbur apo është dëmtuar certifikata e marrë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr