Sesioni juaj po skadon!


e-Pagesat

 • Taksat dhe Paraja
    

  Tatim mbi të Ardhurat Personale

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatimin mbi të Ardhurat Personale, sipas Ligjin 8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shkencë dhe Teknologji
    

  Asistencë teknike për nënshkrimin elektronik

  Ky është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve, që janë të pajisur me certifikatë të nënshkrimit elektronik, të aplikojnë për asistencë teknike për nënshkrimin elektronik.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe Paraja
    

  Detyrime globale/Penalitetet

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për penalitete të vendosura nga administrata tatimore, për çdo rast kur ai ka kryer një veprim apo mosveprim në kundërshtim me ligjin.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Fatura Utilitare
    

  Faturat e energjisë elektrike

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve, të gjenerojnë faturat e papaguara dhe kamatëvonesat e energjisë elektrike dhe t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Gjobat e kontrollit në rrugë nga DPSHTRR

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson zotëruesve të automjeteve të shohin online gjobat e kontrollit në rrugë të DPSHTRR-së dhe t'i paguajnë ato online.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Gjobat e kontrollit teknik vjetor të automjeteve

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të shikojnë online gjobat e kontrollit teknik vjetor të automjeteve dhe t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të shohin online statusin dhe detyrimet e mjeteve që zotërojnë dhe të gjenerojnë dokumentin me vulë elektronike me vlefshmëri të plotë ligjore.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe Paraja
    

  Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore, sipas Ligjit Nr. 9136 datë 11.09.2003, “Për Mbledhjen e Kontributeve të Detyrueshme të Sigurimeve Sh ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Kundërvajtjet rrugore

  Ky shërbim elektronik u jep mundësinë qytetarëve dhe bizneseve të kontrollojnë nëse kanë kundërvajtje rrugore të papaguara, nëse po, t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe Paraja
    

  Renta Minerare

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Rentën Minerare, sipas Ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008, “Për Taksat Kombëtare”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Qeverisja Vendore
    

  Taksat dhe tarifat vendore - Bashkia Durrës (Biznes)

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik bizneset në Bashkinë e Durrësit mund të informohen për taksat dhe tarifat vendore si dhe t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Qeverisja Vendore
    

  Taksat dhe tarifat vendore - Bashkia Durrës (Qytetar)

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik qytetarët që banojnë në Bashkinë e Durrësit mund të informohen për taksat dhe tarifat vendore si dhe t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe Paraja
    

  Taksat dhe tarifat vendore - Bashkia Tiranë

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, bizneset në Bashkinë e Tiranës mund të informohen online nëpërmjet portalit e-albania për taksat dhe tarifat e papaguara vendore, si dhe t'i paguajnë ato online.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Taksat e automjeteve

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të taksave të automjeteve në zotërim të qytetarëve e bizneseve dhe pagesën e tyre online.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe Paraja
    

  Taksat Kombëtare

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Taksat Kombëtare, sipas Ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe Paraja
    

  Tarifat Kombëtare

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tarifat Kombëtare, sipas “Udhëzimeve për Tarifat Kombëtare”.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe Paraja
    

  Tatim Fitimi

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatim-Fitimin, sipas Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe Paraja
    

  Tatim i Lojërave të Fatit

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatimin mbi të Ardhurat nga Lojërat e Fatit, sipas Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, për “Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe Paraja
    

  Tatim i mbajtur në Burim

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatimin e mbajtur në Burim, sipas Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe Paraja
    

  Tatim i Thjeshtuar mbi Fitimin

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë online pagesën për Tatimin e Thjeshtuar mbi Fitimin, sipas Ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshua ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe Paraja
    

  Tatim mbi të Ardhurat nga Punësimi

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatimin mbi të Ardhurat nga Punësimi, sipas Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe Paraja
    

  Tatim mbi të Ardhurat Personale të Biznesit të Vogël

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit persona fizikë dhe juridikë, subjekte të taksës vendore mbi biznesin e vogël, mund të kryejnë pagesën për Tatimin mbi të Ardhurat Personale të Biznesit të Vogël, sipas Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “P ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe Paraja
    

  Tatim mbi Vlerën e Shtuar

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë online pagesën për TVSH-në, sipas Ligjit nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dokumente dhe Certifikata
    

  Aplikim për certifikatë pronësie mjeti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve dhe bizneseve të aplikojnë online për të marrë certifikatën e pronësisë së mjeteve që ata zotërojnë si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Aplikim për çregjistrim të përhershëm mjeti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson zotëruesve të automjeteve të aplikojnë online për çregjistrim të përhershëm të mjetit, si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Aplikim për çregjistrim të përkohshëm mjeti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson zotëruesve të automjeteve të aplikojnë online për çregjistrim të përkohshëm të mjetit, si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Aplikim për leje qarkullimi ndërkombëtare

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të aplikojnë online për leje qarkullimi ndërkombëtare, si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Aplikim për leje qarkullimi provizore

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, qytetarët/bizneset që zotërojnë një automjet mund të aplikojnë online për leje qarkullimi provizore në rast humbjeje, vjedhjeje ose dëmtimi, si dhe të kryejnë online pagesën përkatëse për aplikimin

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shkencë dhe Teknologji
    

  Pajisja me nënshkrim elektronik

  Ky është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të interesuar të aplikojnë online nëpërmjet portalit e-Albania, për t'u pajisur me nënshkrim elektronik.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr