LinkButton

Udhëzimi kartë shëndeti

Kategoria përfitueseTeksti në kartë/kategoriaDokumenti vërtetues
I punësuarI punësuarLibreza e kontributeve të Sigurimit Shoqëror dhe Shëndetësor.Do të konsiderohen edhe shënimet e bera nga punedhënësi, për raportet mjekesore, që paguhen nga ISSH.
I vetëpunësuarI vetëpunësuarVërtetimi për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetesore lëshuar nga inspektori i të vetëpunesuarve në bujqesi i sigurimeve shoqërore te zonës përkatëse
Sigurim vullnetarSigurim vullnetarKontrata me FDSKSH Dokumenti që vërteton derdhjen e kontributit vullnetar pranë drejtorisë rajonale/deges
Fëmijë 0-12 muaj0-12 muajCertifikatë lindje
Student 18-25 vjeçStudentKarta e identitetit Vërtetim nga universiteti përkatës, brenda ose jashtë vendit (i përkthyer dhe noterizuar për universitetet jashtë vendit)
Kujdestar për invalidët para/tetra-plegjikëKujdestarLibreza kontributeve të Sigurimit Shoqëror dhe Shëndetësor
Invalid i plotëInvalid i plotëVërtetimi invaliditeti nga sigurimet shoqërore/ Libreza invaliditetit
Invalid i pjesshëmInvalid i pjesshëmVërtetim invaliditeti nga sigurimet shoqërore/ Libreza invaliditetit
Invalid lufteInvalid lufteVërtetimi invaliditeti nga sigurimet shoqërore/ Libreza invaliditetit
VeteranVeteranStatusi i veteranit/ Libreza veteranit
PensionistPensionistLibreza pensionit sipas kategorive të sigurimeve shoqërore
Pension i parakohshëm,, i pjesshem, i reduktuarPensionist i pjesshëmLibreza pensionit sipas kategorive të sigurimeve shoqërore
Person pa pension pleqeriePa pensionKarta e identitetit ose certifikata e gjëndjes civile që vërteton moshen mbi 65 vjet për burrat dhe mbi 60 vjet për femrat
I verbërI verbërLibreza përkatese e lëshuar nga drejtoria rajonale e shërbimit social shtetëror ose Vendim i Komisionit te Verberisë
JetimJetimLibreza përkatese e lëshuar nga drejtoria rajonale e shërbimit social shtetëror
Përfituese e lejes së lindjesLeje lindjeSipas shënimit te punëdhënësit në librezen e kontributeve
Grua shtatzënëShtatzanëVërtetim i konsultorit mjeku/fëmija për periudhën e shtatzanisë
Person me aftësi të kufizuarPAKVendimi i KMCAP
Person që trajtohet me ndihmë ekonomikeNdihma ekonomikeVërtetim nga njësia e pushtetit vendor për personat e familjes që përfiton ndihmën ekonomike
I papunë punëkërkuesI papunëKartela personale e punëkerkuesit të papunë,leshuar nga zyra rajonale e sherbimit kombetar te punesimit
I sëmurë me CaSTUPergjigja e konsultes se specializuar qe verteton diagnozen
I sëmurë me TBCSTBPergjigja e konsultes se specializuar qe verteton diagnozen
AzilkërkuesAzilkërkuesLeje – qëndrimi për të huajt nga autoriteti vendor për kufirin dhe migracionin
Person në IEVPIEVPSipas dokumentit të lëshuar nga Drejtoria e IEVP
Viktima të trafikimitRVTSipas listës emërore të lëshuar nga Njesia Antitrafik e Ministrise se Brëndshme.
Ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikëPPVërtetim për dhënie statusi i lëshuar nga Instituti i Integrimit ish të përndjekurve politike përkatesisht për grupin A1 ose B.
Raste të vecanta (skleroza multiple,thalasemia major, deficit i hormonit të rritjes,gjëndjet post transplantit renal,St.post aplazia medulare)Rast i veçantëPergjigja e konsultës së specializuar që verteton diagnozën
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin