LinkButtonLinkButton

Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit

Kontaktet
Tel:  +355 42 250 066
E-mail:  info.qkb@qkb.gov.al
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit
Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tregtare, të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit. Aplikanti, para se të përdorë shërbimin, duhet të marrë dokumentet e nevojshme nga institucionet përkatëse që i japin ato. Shërbimi ofron mundësinë e ngarkimit të dy llojeve të dokumenteve: - Dokumente origjinale të skanuara nga aplikanti, të cilat nevojiten të dorëzohen origjinale pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) pasi është kryer aplikimi online. - Dokumente me nënshkrim elektronik, të cilat nuk duhet të dorëzohen pranë QKB-së. Për të marrë dokumente me nënshkrim elektronik, aplikanti duhet t’i kërkojë punonjësit të institucionit që gjeneron dokumentin që ta ngarkojë atë të nënshkruar elektronikisht në sistemin e AMS-së (Application Management System). Pas ngarkimit nga punonjësi i institucionit, aplikanti mund ta shkarkojë dokumentin e nënshkruar elektronikisht te “Hapësira ime”, në seksionin “Dokumentet e mia” tek e-albania. Nëse aplikimi për licencën e kërkuar aprovohet, aplikantit do t’i shfaqet licenca në profilin e tij tek e-Albania, në seksionin “Dokumentet e mia” te “Hapësira ime”. Gjithashtu aplikanti mund të tërheqë dokumentin e licencës në sportel. Në rast mosaprovimi të dokumenteve apo licencës, aplikanti do të njoftohet me anë të e-mail-it edhe mbi arsyen e mosaprovimit.

Dokumentacioni i nevojshëm
Duke filluar nga Janari 2020, për dokumentacionin shoqërues të shërbimit do të aplikohet ndarja si në tabelën e mëposhtme:
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
Për Personin Fizik Për Personin Fizik
1. Dëshminë e aftësisë për pilot (certifikatën e pilotit) 1. Formatin e autodeklarimit
2. Dëshmi e aftësisë së lundrimit për mjete të vogla. 2. Një mjet lundrues për shërbim pilotimi i cili verifikohet nëpërmjet dorëzimit te dokumentacionit të nevojshëm
3. Dëshminë e aftësisë për drejtuesin e mjetit e lëshuar nga DPD-ja 3. Në rastet kur e merr me qira, e shoqëruar nga kontrata noteriale për marrjen me qira, e cila të jetë me afat për jo më pak se 4 vjet dhe të përdoret ekskluzivisht nga subjekti që do të licencohet
4. Mjet të vogël lundrimi për shërbim asistence të vërtetuar nga “Dëshmi e aftësisë së lundrimit për mjet të vogla”, të lëshuar nga DPD-ja 4. Certifikatë nga prodhuesi i mjetit lundrues
5. Certifikatë e sigurisë e lëshuar nga shoqëria klasifikuese
6. Në rastet kur e merr me qira, e shoqëruar nga kontrata noteriale për marrjen me qira, e cila të jetë me afat për jo më pak se 4 vjet dhe të përdoret ekskluzivisht nga subjekti që do të licencohet
7. Sistem radiosh stacional që të mundësojnë komunikimin me stacionin qendror dhe të gjithë aktorët e përfshirë në procesin e hyrje-daljeve të mjeteve lundruese në port
8. Deklarate qe vendndodhja e aktivitetit të jetë brenda portit ku ushtrohet veprimtaria me shërbim 24/7
9. Deklaratë që deklaron se ka në përdorim veshje fosforeshente në të cilën të shkruhet fjala “PILOT” dhe më poshtë emrin e operatorit, pajisje personale shpëtimi dhe pajisje të tjera specifike të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit, të cilat të jenë të pajisura me certifikata nga prodhuesi
Për Personin Juridik Për Personin Juridik
1. Dëshminë e aftësisë për pilot (certifikatën e pilotit) 1. Formatin e autodeklarimit
2. Dëshmi e aftësisë së lundrimit për mjete të vogla. 2. Në rastet kur e merr me qira, e shoqëruar nga kontrata noteriale për marrjen me qira, e cila të jetë me afat për jo më pak se 4 vjet dhe të përdoret ekskluzivisht nga subjekti që do të licencohet
3. Dëshminë e aftësisë për drejtuesin e mjetit e lëshuar nga DPD-ja 3. Certifikatë nga prodhuesi i mjetit lundrues
4.Mjet të vogël lundrimi për shërbimasistence të vërtetuar nga “Dëshmi e aftësisë së lundrimit për mjet të vogla”, të lëshuar nga DPD-ja 4. Certifikatë e sigurisë e lëshuar nga shoqëria klasifikuese
5. Në rastet kur e merr me qira, e shoqëruar nga kontrata noteriale për marrjen me qira, e cila të jetë me afat për jo mëpak se 4 vjet dhe të përdoret ekskluzivisht nga subjekti që do të licencohet
6. Sistem radiosh stacional që të mundësojnë komunikimin me stacionin qendror dhe të gjithë aktorët e përfshirë në procesin e hyrje-daljeve të mjeteve lundruese në port
7. Deklaratë që deklaron se ka në përdorim veshje fosforeshente në të cilën të shkruhet fjala “PILOT” dhe më poshtë emrin e operatorit, pajisje personale shpëtimi dhe pajisje të tjera specifike të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit, të cilat të jenë të pajisura me certifikata nga prodhuesi
8. Deklarate qe vendndodhja e aktivitetit të jetë brenda portit ku ushtrohet veprimtaria me shërbim 24/7
9. Kontratat e punës me ormexhatorët e punësuar dhe drejtuesit teknikë të kenë eksperiencë mbi 4 vjet në fushën e shërbimeve operacionale, si edhe kualifikimet përkatëse
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portal - Zgjidhni shërbimin “Aplikim për licensë për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit” - Klikoni butonin" Përdor" - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme mbi adresën e biznesit dhe ngarkoni dokumentet e nevojshme të kritereve të licencës. - Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit. - Merrni numrin e çështjes në përgjigje të dërgimit të aplikimit, me të cilën mund të gjurmoni më pas çështjen e hapur duke përdorur shërbimin ”Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit (licenca)”. - Dërgoni me postë ose dorëzoni në sportelin e QKB-së versionin origjinal vetëm për dokumentet e skanuara gjatë aplikimit online. - Sportelisti verifikon dokumentet e aplikimit dhe nëse ato janë të gjitha të nënshkruara elektronikisht, e konfirmon çështjen duke e kaluar te regjistruesi. Nëse një pjesë e dokumenteve janë të panënshkruara elektronikisht (pra, të skanuara nga origjinali), atëherë sportelisti e le pezull çështjen deri në mbërritjen e dokumenteve origjinale. - Pasi dokumentet origjinale mbërrijnë në QKB, sportelisti verifikon që ato janë të njëjta me versionin e skanuar të dërguar gjatë aplikimit online. Më pas konfirmon krijimin e çështjes (sistemi i brendshëm i QKB-së gjeneron LC-në përkatëse dhe lajmëron aplikantin me e-mail). - Çështja i shfaqet regjistruesit të QKB-së për trajtim të mëtejshëm. Regjistruesi proceson aplikimin dhe pas aprovimit të tij, çështja i kalon ministrisë për shqyrtim. Në rast se regjistruesi nuk e aprovon aplikimin, aplikanti njoftohet me e-mail për arsyen e refuzimit. - Ministria shqyrton aplikimin dhe merr vendim aprovues ose refuzues për çështjen. Në rast refuzimi, aplikanti njoftohet me e-mail edhe mbi arsyen. - Në rastin e aprovimit të aplikimit nga ministria, licenca përkatëse ose aktivizohet direkt prej saj kur dhënia e licencës është pa pagesë ose shfaqet në radhën e punës të sportelistit të QKB-së për ngarkimin e mandatit të pagesës. - Pas kryerjes së pagesës nga aplikanti, licenca aktivizohet nga sportelisti i QKB-së. Sportelisti vijon me gjenerimin e dokumentit të licencës, e nënshkruan atë elektronikisht dhe e dërgon në seksionin “Dokumentet e mia” te “Hapësira ime” Gjithashtu aplikanti mund të tërheqë dokumentin e licencës në sportel.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
24 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pagesa për këtë lloj license percaktohet nga Ministria përkatëse në momentin e aktivizimit të titullit të licencës

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit (AL017020)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin