LinkButtonLinkButton

Kërkesë për lënie shtetësie

Kontaktet
Adresa:  Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë
Kërkesë për lënie shtetësie
Shërbim elektronik "Kërkesë për lënie shtetësie" u mundëson qytetarëve me shtetësi shqiptare të bëjnë një kërkesë për të hequr dorë nga shtetësia shqiptare, në rast se ata kanë fituar ose u është garantuar një shtetësi tjetër. Shtetasi shqiptar ka të drejtë të heqë dorë nga shtetësia shqiptare vetëm nëse plotësohen njëri nga kushtet vijuese: - Të ketë një shtetësi tjetër; - Të ketë fituar një shtetësi tjetër; - T'i jetë garantuar dhënia e një shtetësie tjetër nga organet kompetente të shtetit të huaj. Lënia e shtetësisë shqiptare bëhet me dekret të Presidentit të Republikës, kurse përpunimi i kërkesës për lënien e shtetësisë bëhet nga Ministria e Brendshme. Aplikimi për heqjen dorë nga shtetësia shqiptare është individual, pra bëhet nga vetë personi që kërkon të heqë shtetësinë ose nga një person i afërm i autorizuar me prokurë. Përjashtim lidhur me këtë bëjnë të miturit deri në moshën 14 vjeç, për të cilët aplikojnë prindërit e tyre. Kurse për fëmijët e moshës 14 deri 18 vjeç, aplikimi është individual, por duhet shoqëruar nga deklaratat noteriale aprovuese të dy prindërve. Në rast se fëmija ka vetëm një prind ose ka një kujdestar, aplikimit i bashkëlidhen dokumentet që konfirmojnë kujdestarinë mbi fëmijën.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Certifikata e lindjes e aplikuesit 1. Premtimi nga autoriteti kompetent i shtetësisë tjetër ose dokument shtetësie origjinal, marrë në vendin përkatës (vetëm në origjinal) dhe sipas rregullave për njohjen e dokumenteve të shteteve të huaja nëse është lëshuar nga një shtet tjetër
2. Certifikata e familjare e aplikuesit 2. Dokumenti që vërteton rezidencën, vendbanimin e tij në shtetin premtues të shtetësisë tjetër
3. Certifikata e martesës së aplikantit e marrë në vendin ku është lidhur martesa (vetëm në origjinal) 3. Deklarata noteriale e të dy prindërve (për fëmijët nën 18 vjeç)
4. Vërtetimi i gjendjes gjyqësore shqiptare, formular vetëdeklarimi 4. Kërkesa e shtetasit shqiptar drejtuar Presidentit të Republikës
5. Vërtetimi nga prokuroria 5. Vërtetimi nga gjykata e rrethit
6. Vërtetimi nga zyra e përmbarimit 6. Fotografi e aplikantit (në rast se ka fëmijë nën 14 vjeç, fotografi për secilin prej tyre)
7. Vërtetimi nga kryetari i njësisë administrative që është banor i asaj njësie, në të cilin të konfirmohet adresa e saktë
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Kërkesë për lënie shtetësie"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Ngarkoni në formatin PDF të gjithë dokumentet e listuara në fomular; - Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit për të dërguar kërkesën tuaj; - Punonjësi i Policisë së Shtetit njoftohet elektronikisht për mbërritjen e dosjes se re dhe nis të verifikojë saktësinë e dokumenteve; - Nëse dokumentet janë të plota, qytetari njoftohet për t'i dorëzuar fizikisht ato; - Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, punonjësi i DPPSH -së njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit; - Aplikanti shkon në Zyrën e Shërbimit të Qytetarit (ZSHQ) në orarin e caktuar nga punonjësi i ZSHQ-së përkatëse; - Punonjësi i ZSHQ-së përfundon kërkesën.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
6 muaj

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
6000 lekë + TVSH

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin