LinkButtonLinkButton

Kërkesë për fitim shtetësie

Kontaktet
Adresa:  Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë

Video udhëzuese
Kërkesë për fitim shtetësie
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Kërkesë për fitim shtetësie
Shërbimi elektronik "Kërkesë për fitim shtetësie" u mundëson shtetasve të huaj, me banim brenda kufijve të Republikës së Shqipërisë, të bëjnë një kërkesë për të fituar shtetësi shqiptare. Aplikuesi është i detyruar që pjesën e dokumenacionin i cili kërkohet në orgjinal ta dërgoj nëpërmjet rrugës postare për në Komisariatin e Policisë së Shtetit në territorin ku i ai ka vendbanimin. Kriteret që shtetasit të huaj duhet ti plotësojë që ti lind e drejta për të kërkuar fitimin e shtetësisë shqiptare: a) ka mbushur moshën 18 (tetëmbëdhjetë) vjeç; b) ka zotësi juridike për të vepruar; c) qëndron në mënyrë të ligjshme dhe ka banuar për një periudhë të vazhdueshme për jo më pak se 7 (shtatë) vjet në territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe ka përfituar leje të përhershme qëndrimi, të vlefshme në momentin e paraqitjes së kërkesës, sipas ligjit për të huajt; d) ka banesë në përputhje me standardet e miratuara të banimit në Republikën e Shqipërisë; e) disponon të ardhura dhe burime financiare të ligjshme, të mjaftueshme për jetesën në Republikën e Shqipërisë, që përkojnë me standardin minimal të jetesës, të indeksuar çdo vit në lidhje me indeksin e çmimeve të disa mallrave të zgjedhura, të parashikuar në rregulloren e Institutit të Sigurimeve Shoqërore; f) nuk ka qenë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në shtetin e vet, në Republikën e Shqipërisë ose në ndonjë shtet të tretë për vepra penale, për të cilat ligji shqiptar parashikon dënime me jo më pak se 3 (tre) vjet heqje lirie. Përjashtim nga ky rregull bëhet vetëm në ato raste kur vërtetohet se dënimi është dhënë për motive politike; g) zotëron njohuri të gjuhës shqipe, të folur e të shkruar, të vërtetuar nga institucioni përkatës arsimor, si dhe njohuritë bazë të historisë së Republikës së Shqipërisë, sipas rregullave të përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë; h) nuk përbën kërcënim për rendin publik dhe sigurinë kombëtare të Republikës së Shqipërisë. Katër kategoritë për të cilat mund të dërgohet aplikimi janë: a. Kërkesë për fitim të shtetësisë me origjinë; b. Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm: • Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm nga i huaji mbi 18 vjeç me qëndrim të rregullt në Republikën e Shqipërisë; • Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm nga persona pa shtetësi; • Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm nga të huajt e martuar me shtetas shqiptar; • Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm nga i huaji, fëmija i mitur i të cilit ka shtetësinë shqiptare; • Kërkesë për fitim të shtetësisë i fëmijës së dy prindërve që kanë fituar shtetësinë shqiptare me natyralizëm; • Kërkesë për fitim të shtetësisë i fëmijës së një prindi që ka fituar shtetësinë shqiptare me natyralizëm; c. Kërkesë për fitim të shtetësisë me birësim; d. Kërkesë për fitim të shtetësisë nga refugjatet, apo persona me mbrojtje plotësuese. Baza ligjore: - Ligji nr. 113/2020 “Për shtetësinë”; - Udhëzimi i Ministrit të Brendshëm nr. 65, datë 06.02.2021, “Për përcaktimin e dokumentacionit të nevojshëm për fitimin, heqjen dorë dhe rifitimin e shtetësisë shqiptare, formën dhe mënyrën e plotësimit të kërkesës, të procedurës dhe kryerjen e verifikimeve pranë institucioneve përgjegjëse, si dhe të procedurës dhe dokumentacionit për shtyrjen e afatit për kryerjen e betimit”; - Udhëzimi i Përbashkët i Ministrit të Brendshëm dhe Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme nr. 64, datë 04.02.2021; - Udhëzimi i Përbashkët i Ministrit të Brendshëm dhe Ministrit të Ekonomisë dhe Financave me nr 271, datë 01.07.2021, “Për përcaktimin e tarifave të shërbimit për aplikimin për fitimin, rifitimin dhe heqjen dorë nga shtetësia shqiptare”.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentacionin e nevojshem për secilin tip aplikimi, mund ta gjeni: këtu

Hapat e procedurës
- Zgjidhni shërbimin "Kërkesë për fitim shtetësie"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Ngarkoni në formatin PDF të gjithë dokumentet e listuara në formular; - Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit; - Punonjësi i Policisë së Shtetit njoftohet elektronikisht për mbërritjen e dosjes se re dhe nis të verifikojë saktësinë e dokumenteve; - Nëse dokumentet janë të rregullta, qytetari njoftohet për të dorëzuar me anë të postës dokumentet origjinale; - Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, punonjësi i DPPSH-së njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit; në orarin e caktuar nga punonjësi i ZSHQ-së përkatëse. - Punonjësi i ZSHQ-së përfundon kërkesën.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
6 muaj

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
10 000 lekë + TVSH

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin