LinkButtonLinkButton

Kërkesë për fitim shtetësie

Kontaktet
Adresa:  Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë
Kërkesë për fitim shtetësie
Shërbimi elektronik "Kërkesë për fitim shtetësie" u mundëson shtetasve të huaj, me banim brenda kufijve të Republikës së Shqipërisë, të bëjnë një kërkesë për të fituar shtetësi shqiptare. Për të aplikuar për fitim shtetësie, i huaji me qëndrim të ligjshëm në Republikën e Shqipërisë paraqitet personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor, me kusht që i huaji të ndodhet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë në kohën e aplikimit, pranë autoriteteve rajonale përgjegjëse për kufirin dhe migracionin, në territorin ku i huaji ka vendosur vendbanimin. Shtetasit të huaj i lind e drejta për të kërkuar shtetësinë shqiptare me natyralizim kur plotësohen kushtet vijuese: - Të ketë mbushur moshën 18 vjeç. Llogaritja bëhet në ditën e bërjes së kërkesës; - Të ketë banuar ligjërisht në territorin e Republikës së Shqipërisë, në mënyrë të vazhdueshme, për jo më pak se 5 vjet; - Të ketë banesë dhe të disponoje të ardhura të mjaftueshme; - Të mos ketë qenë ndonjëherë i dënuar (në Republikën e Shqipërisë ose në ndonjë vend tjetër) për vepra penale, për të cilat ligji parashikon dënime me jo më pak se 3 vjet heqje lirie. Përjashtim nga ky rregull bëhen në rastet kur vlerësohet se dënimi është dhënë për motive politike; - Të ketë njohuri të paktën fillestare të gjuhës shqipe; - Dhënia e shtetësisë shqiptare të mos prekë sigurimin dhe mbrojtjen e Republikës së Shqipërisë.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentacionin e nevojshem për secilin tip aplikimi, mund ta gjeni: këtu

Hapat e procedurës
- Zgjidhni shërbimin "Kërkesë për fitim shtetësie"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Ngarkoni në formatin PDF të gjithë dokumentet e listuara në fomular; - Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit; - Punonjësi i Policisë së Shtetit njoftohet elektronikisht për mbërritjen e dosjes se re dhe nis të verifikojë saktësinë e dokumenteve; - Nëse dokumentet janë të plota, qytetari njoftohet për të dorëzuar fizikisht dokumentet origjinale; - Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, punonjësi i DPPSH-së njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit; - Aplikanti paraqitet në Zyrë e Shërbimit të Qytetarit (ZSHQ) në orarin e caktuar nga punonjësi i ZSHQ-së përkatëse. - Punonjësi i ZSHQ-së përfundon kërkesën.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
6 muaj

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
6000 lekë + TVSH

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin