LinkButtonLinkButton

Aplikim për Fondin e Ekselencës

Kontaktet
E-mail:  info@arsimi.gov.al
Adresa:  Rruga e Durrësit, Nr.23 Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për Fondin e Ekselencës
Në përputhje me përcaktimet e Vendimit nr. 160, datë 19.02.2020 të Këshillit të Ministrave “Për mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer dhe nëpunësve civilë (Fondi i Ekselencës)” dhe Udhëzimit nr. 6, datë 04.03.2020 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë “Për përcaktimin e rregullave per afatet e aplikimit, të zbatimit të kritereve dhe procedurave, për percaktimin e masës dhe mënyrës së financimit, si dhe numrin e anëtarëve dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve për anëtarë komisioni për dhënien e bursave të parashikuara nga fondi i ekselencës per studentët e shkëlqyer dhe nëpunësit civilë”, nëpërmjet programit të fondit të ekselencës mbështeten financiarisht studentët që ndjekin studimet e ciklit të dytë apo studime të doktoratës jashtë vendit në universitetet më të mira të botës, si dhe për nëpunësit civilë që ndjekin një program Master të ciklit të dytë/të tretë me kohëzgjatje 1-vjeçare, jashtë vendit, Procedura e përzgjedhjes a. MASR shpall hapjen e programit të fondit të ekselencës dhe afatet e aplikimit. b. Kryhet aplikimi online nga kandidatet dhe dërgohet me postë dokumentacioni i përcaktuar në udhëzimin e ministrit. c. STP njofton kandidatët me e-mail, për mbërritjen e aplikimit dhe për dokumentet shtesë që mund të duhen, si dhe kryen verifikimet përkatëse të dokumentacionit të depozituar. d. Shqyrtohet dokumentacioni i aplikimeve nga Komisioni Përzgjedhës i ngritur me urdhër ministri. e. Komisioni përzgjedhës vlerëson plotësimin e kritereve dhe sipas rastit kërkon dokumentacion plotësues ose/dhe zhvillimin e intervistave me kandidatët përkatës. f. Komisioni Përzgjedhës merr vendimin përfundimtar lidhur me shpalljen e kandidatëve fitues dhe masat përkatëse të financimit për secilin prej tyre. Vendimi i Komisionit Përzgjedhës zbardhet në procesverbalin përkatës. g. Bazuar në vendimin e Komisionit Përzgjedhës, Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë nxjerr urdhrin për shpalljen dhe pagesën e kandidatëve fitues. Urdhrit të ministrit i bashkëlidhet procesverbali përkatës i vendimit të Komisionit Përzgjedhës. h. Kandidatët e shpallur fitues nënshkruajnë akt-marrëveshjen me MASR. i. Pas nënshkrimit dhe protokollimit të akt-marrëveshjes, një kopje i kalohet strukturës përkatëse të financës për ekzekutim (dsibursimin e shumës për kandidatin). * Lista e emrave me kandidatët fitues duke përfshirë të dhënat mbi programin e studimit, institucionin e arsimit të lartë, renditjen sipas “Times Higher Education” - Renditja botërore e universiteteve, si dhe masën e financimit, bëhet publike në faqen zyrtare të Ministrisë përgjegjëse për arsimin.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentacionin për fondin e ekselencës ju mund ta shikoni këtu

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për Fondin e Ekselencës"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotesoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular - Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit. - STP (sekretariati teknik i programit) njoftohet elektronikisht për mbërritjen e dosjes së re. - STP verifikon saktësine e dokumentave dhe nëse dokumentet janë të plotë, njofton qytetarin për të dorëzuar fizikisht dokumentet. - Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, STP njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
90 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Mbështetje financiare në formë burse ofrohet për një vit akademik me të drejtë riaplikimi për vitet pasardhëse.

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje rreth aplikimit për Fondin e Ekselencës, mund të kontaktoni në adresën fondi.ekselenca@arsimi.gov.al.

Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin