LinkButtonLinkButton

Aplikim për licensimin e administratorëve të falimentit

Kontaktet
Tel:  +355 42 259 388 | 71177
Adresa:  Bulevardi Zogu I Parë Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për licensimin e administratorëve të falimentit
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për licensimin e administratorëve të falimentit
Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve të aplikojnë për t'u pajisur me licensën e ushtrimit të funksionit të Administratorit të Falimentit. Pas dërgimit të aplikimit tek Agjensia Kombëtare e Falimentimit (ABSA), specialisti i Zyrës së Vlerësimit të ABSA-s bën shqyrtimin e aplikimit dhe të dokumentacionit shoqërues. Në rastin kur aplikimi është i rregullt, shtetasi njoftohet se aplikimi i tij është pranuar dhe përgjigjes i bashkëlidhen edhe dokumente plotësuese informuese, në lidhje me proceset që ai duhet të ndjekë në vazhdimësi. Kjo përgjigje i dërgohet shtetasit me e-mail, si dhe tek hapësira “Dokumentet e Mia” te portali e-Albania. Nëse përgjigjja është kërkuar edhe në formatin letër, atëherë ai njoftohet se duhet te paraqitet pranë Agjencisë Kombëtare të Falimentimit për t'a tërhequr atë. Në rastin kur aplikimi nuk është i rregullt dhe nuk pranohet, shtetasi njoftohet për këtë fakt nga specialisti i zyrës së vlerësimit me anë të e-mail.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Dëshmi penaliteti 1. Diplomën, së bashku me listën e notave të noterizuar me anë të së cilës provon përfundimin e një nga programeve të ciklit të dytë të studimeve, sipas legjislacionit për arsimin e lartë
2. Vërtetim të organeve se nuk ka detyrime financiare të papaguara 2. CV së bashku me dokumentacionin që provon
3. Dokumentacion me anë të cilit provon se zotëron një garanci bankare në vlerën 1 000 000(milion) lekë
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Licensimi i Administratorëve të Falimentit"; - Plotësoni të dhënat e formularit, bashkëngjitni dokumentet plotësuese që kërkohen për këtë aplikim dhe dërgoni aplikimin; - Zyra e Vlerësimit bën shqyrtimin e aplikimit dhe te dokumentacionit përkatës; - Zyra e Vlerësimit njofton aplikantin nëse aplikimi është pranuar apo refuzuar së bashku me arsyetimin përkatës. Në rastin kur aplikimi është pranuar atëherë Zyra e Vlerësimit bashkangjit edhe informacionet e nevojshme për aplikantin në lidhje me licensimin e tij.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
30 ditë

Periudha e vlefshmërisë
2 vjet

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Licencimi i administratorëve të falimentimit (AL036001)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin