LinkButtonLinkButton

Licencimi i individëve që kërkojnë shkallën e parë (rritje shkalle nga e II në të I) në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme (online)

Kontaktet
Tel:  042228177
Adresa:  Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", 1001 Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Licencimi i individëve që kërkojnë shkallën e parë (rritje shkalle nga e II në të I) në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme (online)
Shërbimi "Licencimi i individëve që kërkojnë shkallën e parë (rritje shkalle nga e II në të I) në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme" u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur me licencë të shkallës së parë, për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme. Baza ligjore: Pajisja e individëve dhe subjekteve me licencë për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme, në bazë të Vendimit Nr.712, datë 12.10.2016, të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e licencimit të subjekteve për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme". Kriteret: -Licenca e shkallës së parë fitohet, kur individi ka një eksperiencë profesionale, jo më pak se dy vjet, nga pajisja me licencë të shkallës së dytë, mbështetur në veprimtarinë e kryer në këtë fushë, të dokumentuar me referenca të vlerësuesit të shkallës së parë, nën mbikëqyrjen e të cilit ka hartuar raporte dhe kopje të tre raporteve për çdo vit (në formën e kërkuar në rregullore). -Individi/shoqëria/vlerësuesi i shoqërisë, që kërkon të licencohet, duhet të plotësojë kushtin, që të mos jetë i dënuar nga organet gjyqësore për çështje, që kanë lidhje me ushtrimin e aktivitetit profesional, si vlerësues, dhe të mos jetë në periudhën e ekzekutimit të një mase administrative të mëparshme, kundrejt licencës profesionale për vlerësim. -Individi / vlerësuesi i shoqërisë, që kërkon të licencohet, duhet të njohë dhe të angazhohet të zbatojë kushtet dhe rregullat e kodit të veprimit të standarteve europiane. -Të plotësohen dhe zbatohen kushtet dhe kriteret e tjera të përcaktuara në Rregullore.

Dokumentacioni i nevojshëm
Duke filluar nga Janari 2020, për dokumentacionin shoqërues të shërbimit do të aplikohet ndarja si në tabelën e mëposhtme:
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Vërtetim, nga organet tatimore, për shlyerjen nga individi të të gjitha detyrimeve tatimore, të lëshuar jo më vonë se 1 muaj nga aplikimi (vërtetim nga drejtoria rajonale tatimore dhe nga drejtoria e taksave dhe tarifave vendore pranë bashkisë respektive) 1. Kërkesë, ku të paraqitet aktiviteti i ushtruar gjatë periudhës së vlefshmërisë së licencës
2. Listë të objekteve të vlerësuara
3. Referenca të vlerësuesve (mbikëqyrës) të shkallës së parë, të cilët kanë mbikëqyrur aktivitetin e aplikuesit
4. Kopje të raporteve, për të cilët ka paraqitur referenca, nga të cilat të jenë hequr të gjitha elementet që përfshijnë të dhëna konfidenciale apo të dhëna të tjera, që përbëjnë shkelje të kontratave apo kodeve të etikës (jo më pak se tri raporte për çdo vit eksperience). Çdo raport vlerësimi duhet të shoqërohet me vërtetimin e pagesës së detyrimit tatimor, që ka lindur nga hartimi i këtij raporti (fatura tatimore, e lëshuar nga vetë vlerësuesi i shkallës së dytë, ose listëpagesa, ku vlerësuesi figuron i punësuar pranë punëdhënësit, ose fatura tatimore, e lëshuar nga mbikëqyrësi për këtë raport)
5. Vetëdeklarimi, ku individi të deklarojë se njeh dhe angazhohet të zbatojë kushtet, rregullat dhe standardet e vendosura nga dispozitat në fuqi për ushtrimin e profesionit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme dhe, në mungesë të tyre, t'u referohet standardeve evropiane të vlerësimit. Gjithashtu, të deklarojë se nuk është i dënuar nga organet e gjyqësorit, në lidhje me ushtrimin e profesionit të vlerësimit
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si individ në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin “Licencimi i individëve që kërkojnë shkallën e parë (rritje shkalle) në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme (online)” - Klikoni butonin" Përdor" - Ndiqni hapat e aplikimit dhe plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme - Kryeni pagesën e tarifës për përfitimin e licencës, online gjatë kryerjes së aplikimit pasi klikoni butonin "Apliko", ose pranë çdo banke të nivelit të dytë, nëpërmjet formularit të faturës për arkëtim, i cili shkarkohet nga portali ose mund të disponohet pranë sekretariatit teknik, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë - Nëse zgjidhet mënyra e pagesës “Pagesë online”, pagesa mund të kryhet përmes Bankës Credins, me një kartë debiti ose krediti brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Jo më vonë se 38 ditë (35 ditë nga plotësimi i dokumentacionit për futjen e dosjes për shqyrtim nga Komisioni + 3 ditë për përgatitjen e licencës)

Periudha e vlefshmërisë
Për licencimin e individëve, licencimi është pa afat

Kostot
150 lekë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Licencimi i individëve që kërkojnë shkallën e parë (rritje shkalle nga II në të I) në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme (AL043055)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin