LinkButtonLinkButton

Njësimi i diplomave dhe certifikatave të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë

Kontaktet
Tel:  +355 4 2419257
Adresa:  Bulevardi Zhan D’Ark nr.23, Tiranë
Njësimi i diplomave dhe certifikatave të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë

Click here to read the description of this e-service in English.
Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që aplikojnë për njësimin e certifikatave dhe diplomave të huaja të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë, të cilat i përkasin niveleve nga 5 deri në 8 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. Në kualifikimet e niveleve 5 – 8 të Kornizës së Shqiptare të Kualifikimeve përfshihen Diploma Profesionale, Bachelor, Master, Specializime Afatgjata, si dhe Doktoratë. Pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA), kryhen njësimet për: Diploma Profesionale, Bachelor, Master dhe Specializime Afatgjata. Ndërsa njësimi i diplomave të nivelit 8 - Doktoratë si dhe Njësimi i titujve akademikë kryhet pranë MAS. Aplikimi për njohjen dhe njësimin e kualifikimeve që i përkasin nivelit 5 deri në 8, të Kornizës Shqiptare, Kornizës Evropiane të Kualifikimeve, si dhe titujve akademikë kryhet online nëpërmjet portalit e-Albania. Dokumentacioni shoqërues i kërkuar duhet të depozitohet detyrimisht në formatin elektronik gjatë aplikimit online, si dhe të dërgohet brenda 5 (pesë) ditëve nga data e aplikimit online edhe në rrugë postare sipas përcaktimeve të mëposhtme.

Dokumentacioni i nevojshëm
Duke filluar nga Janari 2020, për dokumentacionin shoqërues të shërbimit do të aplikohet ndarja si mposhtme: Për njohjen e diplomave të huaja për ciklin e parë dhe të dytë, dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti: - Diplomën/certifikatën, ose dokumentin zyrtar përkatës në vendin e origjinës ekuivalent me diplomën që vërteton përfundimin e studimeve, të noterizuar, si dhe të përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, apo nga përkthyes të licencuar në vendin e origjinës - Listën e notave dhe/ose suplementin e diplomës, të noterizuar, si dhe të përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, apo nga përkthyes të licencuar në vendin e origjinës - Fotokopja e kartës së identitetit ose të pasaportës (vetëm për shtetasit e huaj); - Mandat-pagesa (për rastet kur aplikanti kryen pagesën nëpërmjet bankës ose zyrave të postës shqiptare. http://qsha.gov.al/ ) Për njohjen e diplomave të huaja për doktoraturë, do të aplikohet ndarja si mëposhtë:
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Vërtetimin e lëshuar nga Biblioteka Kombëtare në Tiranë, të depozitimit të kopjes së disertacionit 1. Diploma dhe suplementi i saj (nëse ka të tillë), lëshuar nga institucioni përkatës i arsimit të lartë, që dëshmon fitimin e gradës shkencore "Doktor”, kopje e njësuar me origjinalin, si dhe e përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë”, apo nga përkthyes të licencuar në vendin e origjinës
2. Diploma e studimeve pararendëse universitare dhe/ose vërtetimi i njësimit të diplomës i lëshuar nga institucioni përgjegjës
3. Disertacioni i doktoratës
4. Fotokopja e kartës së identitetit ose të pasaportës (për shtetasit e huaj)
5. Mandatpagesa
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
I. Aplikimi per njohjen dhe njesimin e kualifikimeve akademike qe i perkasin nivelit 5 deri ne 8, te Kornizes Shqiptare ose Evropiane te Kualifikimeve, (Diploma Profesionale, Bachelor, Master, Specializime Afatgjata), kryhet online sipas procedures se meposhtme: a. Aplikanti ploteson formularin e aplikimit online ne portalin e-albania; b. Aplikanti ngarkon ne format elektronik (PDF) dokumentacionin e meposhtem: i. Diplomen/certifikaten profesionale, diplomen ose dokumentin zyrtar perkates te leshuar nga institucionet pergjegjese per leshimin e kualifikimit ne vendin e origjines ekuivalent me diplomen qe verteton perfundimin e studimeve, te pajisur me vule apostile ose legalizim nga vendi i leshimit, te njesuar me origjinalin (noterizuar), si dhe te perkthyer ne gjuhen shqipe nga perkthyes te licencuar ne Republiken e Shqiperise. ii. Suplementin e diplomes dhe/ose listen e notave, te pajisur me vule apostile ose legalizim nga vendi i leshimit, te njesuar me origjinalin (noterizuar), si dhe te perkthyer ne gjuhen shqipe nga perkthyes te licencuar ne Republiken e Shqiperise. iii. Fotokopjen e kartes se identitetit ose te pasaportes (vetem per shtetasit e huaj); iv. Mandat-pagesen ose konfirmimin e pageses online. Ne rruge postare pas kryerjes se aplikimit online, dergohet ne QSHA Adresa postare: Qendra e Sherbimeve Arsimore, Bulevardi Zhan D?Ark, Nr 23 , Tirane, dokumentacioni i specifikuar ne germen a; b/i; b/ii; b/iii dhe b/iv me siper. II. Aplikimi per njohjen dhe njesimin e grades shkencore ?Doktor? kryhet online sipas procedures se meposhtme: a. Formulari i aplikimit plotesohet online ne portalin e-Albania, sipas shtojces nr. 1; b. Aplikanti ngarkon ne format elektronik (PDF) dokumentacionin e meposhtem: i. Diplomen dhe suplementin e saj (nese ka te tille), leshuar nga institucioni perkates i arsimit te larte, qe deshmon fitimin e grades shkencore ?Doktor? ose dokumentin origjinal te barasvlershem me diplomen ne rastet kur ky perben dokumentin zyrtar perkates ne vendin e origjines ekuivalent me diplomen, te pajisur me vule apostile ose legalizim nga vendi i leshimit, te njesuar me origjinalin (noterizuar), si dhe te perkthyer ne gjuhen shqipe nga perkthyes te licencuar ne Republiken e Shqiperise. ii. Diplomen e studimeve pararendese te arsimit te larte dhe/ose vertetimin e njesimit te diplomes i leshuar nga institucioni pergjegjes ne Republiken e Shqiperise; iii. Disertacionin e doktorates; sebashku me disertacionin ne gjuhe te huaj, aplikanti paraqet nje permbledhje ne gjuhen shqipe 5-10 faqe si dhe nje CV; iv. Fotokopjen e kartes se identitetit ose te pasaportes (vetem per shtetasit e huaj); v. Mandat-pagesen ose konfirmimin e pageses online. c. Aplikanti duhet te depozitoje nje kopje te disertacionit perkates ne Biblioteken Kombetare te Shqiperise (BKSH) dhe te paraqese vertetimin perkates. Ne rruge postare pas kryerjes se aplikimit online, dergohet ne QSHA Adresa postare: Qendra e Sherbimeve Arsimore, Bulevardi Zhan D?Ark, Nr 23 , Tirane, dokumentacioni i specifikuar ne germen a; b/i; b/ii; b/iii; b/iv; b/v dhe c, me siper. III. Aplikimi per njohjen e titujve akademike kryhet online sipas procedures se meposhtme: Institucioni pergjegjes per njohjen ne Republiken e Shqiperise te titujve akademike te fituar jashte vendit, bazohet ne kriteret dhe standardet shteterore te percaktuar ne legjislacionin ne fuqi, ne Republiken e Shqiperise, per fitimin e titujve akademike a. Formulari i aplikimit plotesohet online ne portalin e-Albania; b. Aplikanti ngarkon ne format elektronik (PDF) dokumentacionin e meposhtem: i. Dokumentin e fitimit te titullit akademik, te pajisur me vule apostile ose legalizim nga vendi i leshimit, te njesuar me origjinalin (noterizuar), si dhe te perkthyer ne gjuhen shqipe nga perkthyes te licencuar ne Republiken e Shqiperise; ii. Diplomen e studimeve pararendese universitare, nese kjo diplome eshte fituar ne Republiken e Shqiperisee duhet njesuar me origjinalin; nese studimet pararendese jane ndjekur jashte vendit, kopje e njesuar e doktorates shoqeruar me vertetimin e njohjes se grades shkencore ?Doktor? ne Republiken e Shqiperise. iii. Vertetimin e regjistrimit te titullit akademik ne bazen e te dhenave perkatese ne zbatim te kuadrit ligjor te vendit ku eshte fituar titulli akademik (nese ky regjistrim eshte parashikuar nga legjislacioni perkates i huaj); iv. Fotokopjen e kartes se identitetit apo pasaportes (vetem per shtetasit e huaj); v. Mandat-pagesen ose konfirmimin e pageses online; vi. Deklaraten/skeden e nenshkruar ne te cilin te jepet informacion per: ? Eksperiencen akademike ne mesimdhenie; ? Aktivitetin shkencor ? lista e artikujve/botimeve shkencore, ? Pjesemarrje ne simpoziume, ? Konferenca, kongrese shkencore te shoqeruar me titujt e materialeve te paraqitura; ? Botime te punimeve shkencore ne organe shkencore nderkombetare. Informacioni i parashikuar ne kete skede duhet te jete i aksesueshem online ose te shoqerohet me dokumentacionin provues perkates. Ne rruge postare pas kryerjes se aplikimit online, dergohet ne Adresa postare: Qendra e Sherbimeve Arsimore, Bulevardi Zhan D?Ark, Nr 23 , Tirane, dokumentacioni i specifikuar ne germen a; b/i; b/ii; b/iii; b/iv; b/v dhe b/vi, me siper. PROCEDURAT E NJOHJES DHE NJESIMIT 1. Procedura e njohjes dhe njesimit, pas aplikimit online, e kualifikimeve akademike qe i perkasin nivelit 5 deri ne 8, pervec gradave shkencore ?Doktor?, te Kornizes Shqiptare ose Evropiane te Kualifikimeve vijon me shqyrtimin dhe verifikimin e dokumentacionit nga ana e Komisionit te Njohjes se Diplomave ne QSHA. Kjo procedure, kur dosja e aplikimit eshte e plotesuar me te gjithe dokumentacionin e kerkuar sipas ketij udhezimi, perfundon brenda 45 diteve. 1.1 Sektori i Njohjes se Diplomave te Arsimit te Larte (SENJOD) ne QSHA sherben si sekretariat teknik i Komisionit te Njohjes se Diplomave. 1.2 Aplikimi nuk konsiderohet i plote nese mungon nje nga dokumentet e cituara ne kete udhezim. Informimi per plotesim dokumentacioni behet me poste elektronike. Procedura e njohjes dhe njesimit fillon menjehere pasi QSHA-se i eshte shfaqur aplikimi ne sistemin online ne rastet kur dokumentacioni i ngarkuar ne forme elektronike eshte i plote sipas percaktimeve te ketij udhezimi. Brenda 3 (tri) diteve nga fillimi i procedures se njohjes dhe njesimit SENJOID kontakton me ane te postes elektronike me institucionin pergjegjes qe ka leshuar diplomen ose certifikaten perkatese. 1.3 Ne cdo rast, procedura e njohjes dhe njesimit nuk mund te perfundoje nese aplikanti nuk paraqet ne formatin shkresor dokumentacionin e parashikuar ne kete udhezim, ne QSHA. 1.4 Ne rast te konstatimit te mangesive ne dokumentacion, SENJOD i kerkon aplikantit fillimisht plotesimin e dokumentacionit me ane te postes elektronike, brenda 15 diteve nga momenti i depozitimit te aplikimit. Ne rast te mos depozitimit te plotesimeve brenda 30 diteve, aplikantit i kerkohen plotesime per here te dyte me ane te postes elektronike, te cilat duhet te depozitohen brenda 30 diteve ne QSHA, ne te kundert, shqyrtimi i aplikimit perkates nderpritet dhe dokumentacioni arkivohet ne QSHA. 1.5 SENJOD llogarit afatet e percaktuara ne kete udhezim per njohjen dhe njesimin e kualifikimeve, duke iu referuar dates se plotesimit te praktikes me te gjithe dokumentacionin e plote. 2. QSHA ne zbatim te procedures se verifikimit: a. kerkon informacion nese programi i studimit i perfunduar nga aplikanti ne nje institucion te huaj te arsimit te larte apo institucion tjeter i autorizuar eshte i hapur/licencuar si program studimi online; b. kerkon cdo informacion shtese qe e konsideron te nevojshem per vleresimin objektiv per njohjen dhe njesimin e diplomes/certifikates; c. i kerkon permes postes elektronike IAL-se perkatese konfirmimin e autenticitetit, te pakten dy here dhe ne rast mos pergjigjeje, konfirmimi kerkohet me shkrese zyrtare (derguar me poste zyrtare). Ne rast se pas 1 viti nga momenti i kerkeses se konfirmimit me shkrese zyrtare, ende nuk ka nje pergjigje nga IAL-ja, shqyrtimi i aplikimit perkates nderpritet dhe dokumentacioni arkivohet ne QSHA. Aplikanti njoftohet per vendimin e komisionit mbi arkivimin e dokumentacionit. Gjithashtu, konfirmimi kerkohet edhe nga institucionet e tjera pergjegjese sipas rastit; c. QSHA i referohet listes zyrtare te institucioneve te njohura/licencuara/ akredituara ne vendin e origjines te publikuar ne faqet perkatese zyrtare te rrjetit ENIC-NARIC dhe sipas rastit kerkon informacion prane qendrave te rrjetit evropian te informimit dhe njohjes se diplomave (ENIC?NARIC) dhe institucioneve pergjegjese te shteteve te tjera mbi statusin e institucioneve te arsimit te larte, vlefshmerine e diplomave apo certifikatave, nivelin e tyre sipas kornizes kombetare apo evropiane te kualifikimeve, si dhe informacion tjeter shtese ne funksion te njesimit te diplomes. QSHA sherben si qendra kombetare e rrjetit ENIC/NARIC per informimin dhe njohjen e diplomave per Republiken e Shqiperise; d. materialet shkresore ose te printuara per te gjitha verifikimet e kryera, depozitohen ne dosjen e aplikantit. Per verifikimet e kryera online, dokumentacioni i printuar firmoset nga nepunesi qe kryen verifikimet dhe depozitohet ne dosjen e aplikantit. NJOHJA E DIPLOMAVE TE PERSONAVE QE KANE STATUSIN E REFUGJATIT, PERSONAVE TE ZHVENDOSUR DHE PERSONAVE TE NGJASHEM ME REFUGJATET 1. Per personat qe kane statusin e refugjatit, personit te zhvendosur dhe/ose personit te ngjashem me refugjatin nuk zbatohen procedurat e parashikuara ne Kreun II te ketij udhezimi. 2. Aplikimi per njohjen dhe njesimin e kualifikimeve akademike qe i perkasin nivelit 5 deri ne 8, te Kornizes Shqiptare ose Evropiane te Kualifikimeve, pervec grades shkencore ?Doktor?, kryhet sipas procedures se meposhtme: a. formulari i aplikimit plotesohet ne QSHA, sipas shtojces nr. 1; b. aplikanti dorezon ne QSHA dokumentacionin e meposhtem: i. diplomen/certifikaten profesionale, diplomen ose dokumentin zyrtar perkates te leshuar nga institucionet pergjegjese per leshimin e kualifikimit ne vendin e origjines ekuivalent me diplomen qe verteton perfundimin e studimeve, te njesuar me origjinalin (noterizuar), si dhe te perkthyer ne gjuhen shqipe nga perkthyes te licencuar ne Republiken e Shqiperise. ii. suplementin e diplomes dhe/ose listen e notave, te njesuar me origjinalin (noterizuar), si dhe te perkthyer ne gjuhen shqipe nga perkthyes te licencuar ne Republiken e Shqiperise. iii. fotokopjen e kartes se identitetit ose te pasaportes, ose dokumentin e leshuar nga organet kompetente me ane te te cilit vertetohet identiteti i tij; iv. dokumentin e leshuar nga organet kompetente me ane te te cilit vertetohet qe personi ka fituar statusin e refugjatit, person i zhvendosur dhe person i ngjashem me refugjatet; 3. Aplikimi per njohjen dhe njesimin e grades shkencore ?Doktor?, kryhet sipas procedures se meposhtme: a. formulari i aplikimit plotesohet ne QSHA, sipas shtojces nr. 1; b. aplikanti dorezon ne QSHA dokumentacionin e meposhtem: i. diplomen/certifikaten profesionale, diplomen ose dokumentin zyrtar perkates te leshuar nga institucionet pergjegjese per leshimin e kualifikimit ne vendin e origjines ekuivalent me diplomen qe verteton perfundimin e studimeve, te njesuar me origjinalin (noterizuar), si dhe te perkthyer ne gjuhen shqipe nga perkthyes te licencuar ne Republiken e Shqiperise. ii. suplementin e diplomes dhe/ose listen e notave, te njesuar me origjinalin (noterizuar), si dhe te perkthyer ne gjuhen shqipe nga perkthyes te licencuar ne Republiken e Shqiperise. iii. fotokopjen e kartes se identitetit ose te pasaportes, ose dokumentin e leshuar nga organet kompetente me ane te te cilit vertetohet identiteti i tij; iv. dokumentin e leshuar nga organet kompetente me ane te te cilit vertetohet qe personi ka fituar statusin e refugjatit, person i zhvendosur dhe person i ngjashem me refugjatet. 4. Aplikimi per njohjen dhe njesimin e titujve akademik, kryhet sipas procedures se meposhtme: a. formulari i aplikimit plotesohet ne QSHA, sipas shtojces nr. 1; b. aplikanti dorezon ne QSHA dokumentacionin e meposhtem: i. diplomen/certifikaten profesionale, diplomen ose dokumentin zyrtar perkates te leshuar nga institucionet pergjegjese per leshimin e kualifikimit ne vendin e origjines ekuivalent me diplomen qe verteton perfundimin e studimeve, te njesuar me origjinalin (noterizuar), si dhe te perkthyer ne gjuhen shqipe nga perkthyes te licencuar ne Republiken e Shqiperise. ii. suplementin e diplomes dhe/ose listen e notave, te njesuar me origjinalin (noterizuar), si dhe te perkthyer ne gjuhen shqipe nga perkthyes te licencuar ne Republiken e Shqiperise. iii. fotokopjen e kartes se identitetit ose te pasaportes, ose dokumentin e leshuar nga organet kompetente me ane te te cilit vertetohet identiteti i tij; iv. dokumentin e leshuar nga organet kompetente me ane te te cilit vertetohet qe personi ka fituar statusin e refugjatit, person i zhvendosur dhe person i ngjashem me refugjatet. 5. Refugjatet, personat e zhvendosur dhe personat e ngjashem me refugjatet, te cilet paraqesin dokumentacion te pjesshem, ose nuk mund te paraqesin dokumente per te vertetuar kualifikimet e tyre dhe/ose periudhat e studimit, kane te drejten e njohjes dhe njesimit pa pagese dhe brenda nje afati te arsyeshem te kualifikimit te tyre dhe/ose periudhave te studimit me qellim per te vazhduar studimet e metejshme, ose per tu punesuar.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Procedura e njohjes dhe njësimit, pas aplikimit online, e kualifikimeve akademike që i përkasin nivelit 5 deri në 8, përveç gradave shkencore “Doktor”, të Kornizës Shqiptare ose Evropiane të Kualifikimeve vijon me shqyrtimin dhe verifikimin e dokumentacionit nga ana e Komisionit të Njohjes së Diplomave në QSHA. Kjo procedurë, kur dosja e aplikimit është e plotësuar me të gjithë dokumentacionin e kërkuar sipas këtij udhëzimi, përfundon brenda 45 ditëve.

Periudha e vlefshmërisë
Vërtetimi është gjithmonë i vlefshëm në Republikën e Shqipërisë, përveç rastit kur ka ankesa për ndryshim dhe kur revokohet nga Komisioni i Njohjes së diplomave.

Kostot
Pagesa për njohjen dhe njësimin e certifikatave/diplomave dhe gradave shkencore, që i përkasin nivelit 5 deri në 8 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve dhe Kornizës Evropiane të Kualifikimeve, si dhe titujve akademikë përveç aplikimeve të paraqitura nga refugjatët, personat e zhvendosur dhe personat e ngjashëm me refugjatët, është 2000 (dy mijë) lekë dhe kryhet në llogarinë bankare të QSHA, të përcaktuar në faqen zyrtare të QSHA dhe e-Albania, në seksionin përkatës të njohjes së diplomave.

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Njohja e diplomave të huaja për ciklin e parë dhe të dytë (AL114012)
Njohja e diplomave të huaja për doktoraturë (AL114013)
Stafi teknik po punon për përmirësimin e infrastrukturës së ofrimit të këtij shërbimi dhe do të rikthehet në funksion së shpejti. Faleminderit!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin