LinkButtonLinkButton

Njësimi i diplomave dhe certifikatave të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë

Kontaktet
Tel:  +355 42 253 864
E-mail:  provime@akp.gov.al / sekretaria@akp.gov.al / matura-a1@akp.gov.al
Adresa:  Rruga "Naim Frashëri" Nr.37 Tiranë
Njësimi i diplomave dhe certifikatave të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë

Click here to read the description of this e-service in English.
Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që aplikojnë online për njësimin e certifikatave dhe diplomave të huaja të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë, të cilat i përkasin niveleve nga 5 deri në 8 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. Në kualifikimet e niveleve 5 – 8 të Kornizës së Shqiptare të Kualifikimeve përfshihen Diploma Profesionale, Bachelor, Master, Specializime Afatgjata, si dhe Doktoratë. Pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA), kryhen njësimet për: Diploma Profesionale, Bachelor, Master dhe Specializime Afatgjata. Ndërsa njësimi i diplomave të nivelit 8 - Doktoratë kryhet pranë Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Dokumentacioni i nevojshëm
1. Aplikimi për njohjen dhe njësimin e diplomave profesionale, bachelor, master dhe specializimeve afatgjata, duhet të përmbajë dokumentacionin si më poshtë: a) Formularin e aplikimit të plotësuar individualisht, i cili printohet pas aplikimit online ose shkarkohet nga faqja zyrtare e Qendrës së Shërbimeve Arsimore (në rast se aplikohet vetëm në formë shkresore); b) Diplomën ose certifikatën që vërteton përfundimin e studimeve (në rastet kur ky përbën dokumentin zyrtar përkatës në vendin e origjinës ekuivalent me diplomën); c) Listën e notave dhe/ose suplementin e diplomës; d) Fotokopje e kartës së identitetit ose të pasaportës (në rastet kur aplikimi kryhet vetëm në formë shkresore); e) Mandat-pagesën hard-copy (në rastet kur aplikimi kryhet vetëm në formë shkresore). Dokumentet duhet të jenë origjinalë (me përjashtim të diplomës) ose fotokopje te njësuara me origjinalin. Dokumentet e dorëzuara për njohje nuk i kthehen më aplikantit. Dokumentet e përcaktuar në germën b) dhe c) duhet të jenë të përkthyera në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, me përjashtim të dokumentacionit në gjuhën angleze, italiane dhe frënge, për të cilat nuk është i domosdoshëm përkthimi në gjuhën shqipe. Në rastet e pamundësisë së kryerjes së procedurave të përkthimit në gjuhën shqipe, aplikanti mund të përkthejë dokumentin në vendin e origjinës në gjuhën angleze nga një përkthyes i autorizuar/licencuar për këtë qëllim, në vendin përkatës. Në këto raste dokumenti duhet të mbajë domosdoshmërisht vulën apostile/legalizimin lidhur me përkthimin. 2. Aplikimi për njohjen dhe njësimin e gradës shkencore “Doktor”, duhet të përmbajë dokumentacionin si më poshtë: a) Formularin e aplikimit të plotësuar individualisht, i cili printohet pas aplikimit online ose shkarkohet nga faqja zyrtare e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë (në rast se aplikohet vetëm në formë shkresore); b) Kopje të diplomës dhe suplementit të saj (nëse ka të tillë) të lëshuar nga institucioni përkatës i arsimit të lartë, që dëshmon fitimin e gradës shkencore “Doktor”, si dhe kopje të noterizuara të diplomave për studimet pararendëse universitare; c) Disertacionin e doktoratës, në format hard-copy (të lidhur dhe firmosur nga aplikanti dhe udhëheqësi shkencor. Në mungesë të firmosjes nga udhëheqësi, të siglohet nga sekretaria mësimore e institucionit të arsimit të lartë dhe të vuloset) dhe elektronik (në CD në format ëord); d) Përmbledhje në gjuhën shqipe të disertacionit në format hard-copy (të firmosur nga aplikanti) dhe elektronik (në CD në format Word), 5-10 faqe; e) Vërtetimin e lëshuar nga Biblioteka Kombëtare në Tiranë, të depozitimit të kopjes së disertacionit; f) Curriculum Vitae të firmosur nga aplikanti; g) Fotokopje të kartës së identitetit ose të pasaportës (në rastet kur aplikimi kryhet vetëm në rrugë shkresore); h) Mandatpagesën hard-copy (në rastet kur aplikimi kryhet vetëm në rrugë shkresore). Diploma duhet të jetë e njësuar me origjinalin ( noterizuar) ndërkohë që lista e notave, origjinale ose e njësuar me origjinalin (noterizuar). Dokumentet e dorëzuara për njohje nuk i kthehen më aplikantit. Dokumentet e përcaktuar në germën b) duhet të jenë noterizuara dhe të përkthyera në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, me përjashtim të dokumentacionit në gjuhën angleze, italiane dhe frënge për të cilat nuk është i domosdoshëm përkthimi në gjuhën shqipe. Në rastet e pamundësisë së kryerjes së procedurave të përkthimit në gjuhën shqipe, aplikanti mund të përkthejë dokumentin në vendin e origjinës në gjuhën angleze nga një përkthyes i autorizuar/licencuar për këtë qëllim, në vendin përkatës. Në këto raste dokumenti duhet të mbajë domosdoshmërisht vulën apostile/legalizimin lidhur me përkthimin.

Hapat e procedurës
Në rastin e aplikimit online, aplikanti plotëson online formularin e aplikimit, të cilin pasi e printon e dërgon në rrugë postare bashkë me dokumentacionin përkatës (hard-copy) në institucionin përkatës. Në lidhje me kryerjen e pagesës, për aplikimin online ka dy mënyra sesi mund të vijohet: 1. Nëse zgjidhet mënyra e pagesës “Pagesë online”, pagesa mund të kryhet përmes Bankës Credins, me një kartë debiti ose krediti brenda dhe jashtë Shqipërisë. . 2. Nëse zgjidhet mënyra e pagesës “Mandatpagesë”, klikohet mbi butonin “Vazhdo” dhe të shfaqet mundësia e gjenerimit të faturës së pagesës me të cilën mund të paraqitesh në një bankë të nivelit të dytë për të realizuar pagesën.. Në përfundim të kryerjes së aplikimit online, kandidati njoftohet automatikisht me e-mail për plotësimin e aplikimit. Në rastin e aplikimit vetëm në rrugë shkresore, aplikanti përcjell dokumentacionin në rrugë postare në institucionin përkatës. Për aplikimin vetëm në rrugë shkresore, pagesa kryhet pranë bankave të nivelit të dytë ose te Posta Shqiptare në llogarinë bankare të Qendrës së Shërbimeve Arsimore ose Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Verifikimi i dokumenteve: Sektori i Njohjes së Diplomave, kryen verifikimin e autenticitetit të diplomës apo certifikatës në rastet kur këto dokumente nuk janë të pajisur me Vulë Apostile/Legalizim, apo nuk janë të legalizuara në vendin e origjinës sipas përcaktimeve në këtë udhëzim, si dhe në rastet e dokumentacionit të lëshuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë rast Sektori kontakton me e-mail ose në rrugë postare me institucionin që ka lëshuar diplomën apo certifikatën përkatëse. Në rast se pas gjashtë muajve, nga momenti i kërkesës së konfirmimit me rrugë postare, ende nuk ka përgjigje nga institucioni i huaj që ka lëshuar diplomën, praktika përkatëse depozitohet në arkivin e QSHA. Sektori mund të kërkojë dhe informacion të mëtejshëm që e konsideron të nevojshëm për vlerësimin objektiv për njohjen dhe njësimin e diplomës apo certifikatës. Sektori kërkon informacion pranë qendrave të rrjetit evropian të informimit dhe njohjes së diplomave (ENIC – NARIC), mbi statusin e institucioneve të arsimit të lartë, vlefshmërinë e diplomave apo certifikatave, nivelin e tyre sipas kornizës kombëtare apo evropiane të kualifikimeve, si dhe informacion tjetër shtesë në funksion të njësimit të diplomës. Materialet shkresore ose të printuara për të gjitha verifikimet e kryera, depozitohen në dosjen e aplikantit. Për verifikimet e kryera online ose me pin code të aplikantit, dokumentacioni i printuar firmoset nga nëpunësi që kryen verifikimet dhe depozitohet në dosjen e aplikantit. Procedurat për marrjen e vendimit të njohjes dhe njësimit: Komisioni i Njohjes së Diplomave vlerëson, njeh dhe njëson, në bazë të Kornizës Evropiane të Kualifikimeve, të Kornizës së Kualifikimeve të vendit të origjinës dhe të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, sipas parimeve dhe standardeve ndërkombëtare të njohjes së kualifikimeve, përcaktuar në dokumentet, marrëveshjet dhe konventat ndërkombëtare, në të cilat përfshihet vendi ynë, duke respektuar dhe parashikimet e kuadrit ligjor shqiptar në fuqi. Komisioni i Njohjes së Diplomave merr vendimin për njohje dhe njësim ose mund të vendosë t’ia kthejë dosjen Sektorit, për plotësime të nevojshme në dokumentacion, sipas udhëzimit përkatës. Sektori në bazë të vendimit të Komisionit përgatit vërtetimin e njohjes dhe njësimit, për çdo aplikant. Në rastet e mosnjohjes së diplomës apo certifikatës, Sektori përgatit përgjigjen përkatëse për aplikantin. Për njohjen e gradave shkencore ngrihen me urdhër të ministrit përgjegjës për arsim, komisione ad hoc sipas fushave përkatëse me pedagogë ekspertë të fushës të kategorisë “Profesor”, i cili mblidhet në varësi të numrit të aplikimeve dhe shqyrton dosjet përkatëse. Kryetar i komisionit është ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Komisioni përkatës nuk mund të mblidhet më vonë se 15 ditë kalendarike pas njoftimit për shqyrtimin e një aplikimi.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Procedurat për njohjen dhe njësimin e diplomave, certifikatave dhe gradave shkencore të fituara në përfundim të studimeve të kryera jashtë vendit, kur dosja e aplikimit është e plotësuar me të gjithë dokumentacionin e kërkuar në këtë udhëzim, përfundojnë brenda 45 ditëve në rastet e plotësimit online të Formularit të Aplikimit, dhe brenda 3 muajve në rastet e aplikimit në formë shkresore. Qendra e Shërbimeve Arsimore nuk mban përgjegjësi për vonesa që vijnë për shkak të mungesës së përgjigjes, ose të përgjigjes së vonuar nga ana e aplikantit për dorëzimin e dokumenteve plotësues apo për mungesën e përgjigjes/përgjigjes së vonuar të institucionit të arsimit të lartë që ka lëshuar diplomën, apo qendrës kombëtare përkatëse të rrjetit ENIC-NARIC. Afatet e përcaktuara në këtë udhëzim për njësimin e kualifikimeve, gradave apo titujve i referohen datës së plotësimit të praktikës me të gjithë dokumentacionin.

Periudha e vlefshmërisë
Vërtetimi është gjithmonë i vlefshëm (vetëm në Republikën e Shqipërisë) përveç rastit kur ka ankesa për ndryshim dhe kur revokohet nga Komisioni i Njohjes së diplomave.

Kostot
Tarifa për njohjen dhe njësimin e certifikatave dhe diplomave që i përkasin nivelit 5 deri në 8 (Diploma Profesionale, Bachelor dhe Master, si dhe Specializime Afatgjata), të kornizës shqiptare të kualifikimeve dhe kornizës evropiane të kualifikimeve, për çdo diplomë që kërkohet të njësohet, është 2 000 (dy mijë) lekë. Nëse kandidati ka për të njësuar 2 diploma, pagesa do të jetë 2 x 2 000 lekë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Njohja e diplomave të huaja për ciklin e parë dhe të dytë (AL114012)
Njohja e diplomave të huaja për doktoraturë (AL114013)

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin