LinkButtonLinkButton

Njësimi i diplomave dhe certifikatave të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë

Kontaktet
Tel:  +355 4 2419257
Adresa:  Bulevardi Zhan D’Ark nr.23, Tiranë
Njësimi i diplomave dhe certifikatave të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë

Click here to read the description of this e-service in English.
Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që aplikojnë për njësimin e certifikatave dhe diplomave të huaja të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë, të cilat i përkasin niveleve nga 5 deri në 8 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. Në kualifikimet e niveleve 5 – 8 të Kornizës së Shqiptare të Kualifikimeve përfshihen Diploma Profesionale, Bachelor, Master, Specializime Afatgjata, si dhe Doktoratë. Pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA), kryhen njësimet për: Diploma Profesionale, Bachelor, Master dhe Specializime Afatgjata. Ndërsa njësimi i diplomave të nivelit 8 - Doktoratë kryhet pranë MASR.

Dokumentacioni i nevojshëm
Duke filluar nga Janari 2020, për dokumentacionin shoqërues të shërbimit do të aplikohet ndarja si mposhtme: Për njohjen e diplomave të huaja për ciklin e parë dhe të dytë, dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti: - Diplomën/certifikatën, ose dokumentin zyrtar përkatës në vendin e origjinës ekuivalent me diplomën që vërteton përfundimin e studimeve, të noterizuar, si dhe të përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, apo nga përkthyes të licencuar në vendin e origjinës - Listën e notave dhe/ose suplementin e diplomës, të noterizuar, si dhe të përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, apo nga përkthyes të licencuar në vendin e origjinës - Fotokopja e kartës së identitetit ose të pasaportës (vetëm për shtetasit e huaj); - Mandat-pagesa (për rastet kur aplikanti kryen pagesën nëpërmjet bankës ose zyrave të postës shqiptare. http://qsha.gov.al/ ) Për njohjen e diplomave të huaja për doktoraturë, do të aplikohet ndarja si mëposhtë:
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Vërtetimin e lëshuar nga Biblioteka Kombëtare në Tiranë, të depozitimit të kopjes së disertacionit 1. Diploma dhe suplementi i saj (nëse ka të tillë), lëshuar nga institucioni përkatës i arsimit të lartë, që dëshmon fitimin e gradës shkencore "Doktor”, kopje e njësuar me origjinalin, si dhe e përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë”, apo nga përkthyes të licencuar në vendin e origjinës
2. Diploma e studimeve pararendëse universitare dhe/ose vërtetimi i njësimit të diplomës i lëshuar nga institucioni përgjegjës
3. Disertacioni i doktoratës
4. Fotokopja e kartës së identitetit ose të pasaportës (për shtetasit e huaj)
5. Mandatpagesa
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
I. Aplikimi për njohjen dhe njësimin e kualifikimeve që i përkasin nivelit 5 deri në 8 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve kryhet vetëm online nëpërmjet portalit e-albania, sipas procedurës sa më poshtë: 1. Aplikanti plotëson formularin e aplikimit online në portalin e-albania; 2. Aplikanti ngarkon në format elektronik (PDF) dokumentacionin e mëposhtëm: a. Diplomën/certifikatën, ose dokumentin zyrtar përkatës në vendin e origjinës ekuivalent me diplomën që vërteton përfundimin e studimeve, të noterizuar, si dhe të përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, apo nga përkthyes të licencuar në vendin e origjinës; b. listën e notave dhe/ose suplementin e diplomës, të noterizuar, si dhe të përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, apo nga përkthyes të licencuar në vendin e origjinës; c. fotokopja e kartës së identitetit ose të pasaportës (vetëm për shtetasit e huaj); d. mandat-pagesa (për rastet kur aplikanti kryen pagesën nëpërmjet bankës ose zyrave të postës shqiptare. II. Aplikanti, pasi ka përfunduar procedurën e aplikimit online në portalin e-albania, duhet të dërgojë edhe në rrugë postare (format hard-copy), dokumentet e mëposhtme: a. diplomën/certifikatën ose dokumentin zyrtar përkatës në vendin e origjinës ekuivalent me diplomën që vërteton përfundimin e studimeve, si dhe të përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, me përjashtim të dokumentacionit në gjuhën angleze, italiane dhe frënge, për të cilat nuk është i domosdoshëm përkthimi në gjuhën shqipe; b. listën e notave ose suplementin e diplomës, të noterizuar, si dhe të përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, me përjashtim të dokumentacionit në gjuhën angleze, italiane dhe frënge, për të cilat nuk është i domosdoshëm përkthimi në gjuhën shqipe. Adresa postare: Qendra e Shërbimeve Arsimore, Bulevardi Zhan D’Ark, Nr 23 , Tiranë. Në rastet e pamundësisë së kryerjes së procedurave të përkthimit në gjuhën shqipe, aplikanti mund të përkthejë dokumentin në vendin e origjinës në gjuhën angleze nga një përkthyes i autorizuar/licencuar për këtë qëllim, në vendin përkatës. Në këto raste dokumenti duhet të mbajë domosdoshmërisht vulën apostile/legalizimin lidhur me përkthimin. III. Aplikimi për njohjen dhe njësimin e gradave shkencore (doktorata) kryhet sipas procedurës së specifikuar më poshtë: 1. Aplikanti plotëson formularin e aplikimit online në portalin e-albania; 2. Aplikanti ngarkon në format elektronik (PDF) dokumentacionin e mëposhtëm: a. Diploma dhe suplementi i saj (nëse ka të tillë), lëshuar nga institucioni përkatës i arsimit të lartë, që dëshmon fitimin e gradës shkencore "Doktor”, kopje e njësuar me origjinalin, si dhe e përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë”, apo nga përkthyes të licencuar në vendin e origjinës b. diplomën e studimeve pararendëse universitare dhe/ose vërtetimin e njësimit të diplomës të lëshuar nga institucioni përgjegjës; c. disertacionin e doktoratës; d. fotokopjen e kartës së identitetit ose pasaportës (vetëm për shtetasit e huaj); e. mandat-pagesën (për rastet kur aplikanti kryen pagesën nëpërmjet bankës ose zyrave të postës shqiptare. http://arsimi.gov.al/njehsimi-i-diplomave-te-huaja/ IV. Aplikanti duhet të depozitojë një kopje të disertacionit në Bibliotekën Kombëtare. Vërtetimi i depozitimit të këtij dokumenti do të sigurohet drejtpërdrejt nëpërmjet sistemit nga sektori përkatës i njohjes së diplomave. V. Aplikanti, pasi ka përfunduar procedurën e aplikimit online në portalin e-albania, duhet të dërgojë edhe në rrugë postare (format hard-copy), dokumentet e mëposhtme: a. kopje të formularit të plotësuar gjatë aplikimit online b. diplomën/certifikatën të noterizuar, të përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, me përjashtim të dokumentacionit në gjuhën angleze, italiane dhe frënge, për të cilat nuk është i domosdoshëm përkthimi në gjuhën shqipe Adresa postare: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, “Rruga e Durrësit”, Nr. 23, AL 1001, Tiranë. Verifikimi i dokumenteve: Sektori i Njohjes së Diplomave (SENJOD), kryen verifikimin e autenticitetit të diplomës apo certifikatës në rastet kur këto dokumente nuk janë të pajisur me Vulë Apostile/Legalizim, apo nuk janë të legalizuara në vendin e origjinës sipas përcaktimeve në këtë udhëzim, si dhe në rastet e dokumentacionit të lëshuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë rast Sektori kontakton me e-mail ose në rrugë postare me institucionin që ka lëshuar diplomën apo certifikatën përkatëse. Në rast se, pas gjashtë muajve, nga momenti i kërkesës së konfirmimit me rrugë postare, ende nuk ka përgjigje nga institucioni i huaj që ka lëshuar diplomën, praktika përkatëse depozitohet në arkivin e QSHA. SENJOD-i mund të kërkojë informacion të mëtejshëm që e konsideron të nevojshëm për vlerësimin objektiv për njohjen dhe njësimin e diplomës edhe në raste kur diploma dhe lista e notave/suplementi i diplomës janë të pajisura me vulë apostile. Sektori kërkon informacion pranë qendrave të rrjetit evropian të informimit dhe njohjes së diplomave (ENIC – NARIC), mbi statusin e institucioneve të arsimit të lartë, vlefshmërinë e diplomave apo certifikatave, nivelin e tyre sipas kornizës kombëtare apo evropiane të kualifikimeve, si dhe informacion tjetër shtesë në funksion të njësimit të diplomës. Materialet shkresore ose të printuara për të gjitha verifikimet e kryera, depozitohen në dosjen e aplikantit. Për verifikimet e kryera online ose me pin code të aplikantit, dokumentacioni i printuar firmoset nga nëpunësi që kryen verifikimet dhe depozitohet në dosjen e aplikantit. Procedurat për marrjen e vendimit të njohjes dhe njësimit: Komisioni i Njohjes së Diplomave vlerëson, njeh dhe njëson, në bazë të Kornizës Evropiane të Kualifikimeve, të Kornizës së Kualifikimeve të vendit të origjinës dhe të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, sipas parimeve dhe standardeve ndërkombëtare të njohjes së kualifikimeve, përcaktuar në dokumentet, marrëveshjet dhe konventat ndërkombëtare, në të cilat përfshihet vendi ynë, duke respektuar dhe parashikimet e kuadrit ligjor shqiptar në fuqi. Komisioni i Njohjes së Diplomave merr vendimin për njohje dhe njësim ose mund të vendosë t’ia kthejë dosjen Sektorit, për plotësime të nevojshme në dokumentacion, sipas udhëzimit përkatës. Sektori në bazë të vendimit të Komisionit përgatit vërtetimin e njohjes dhe njësimit, për çdo aplikant. Në rastet e mosnjohjes së diplomës apo certifikatës, Sektori përgatit përgjigjen përkatëse për aplikantin. Procedura për marrjen e dokumentit të njehsimit që lëshon QSHA. Në përfundim të procesit të njehsimit QSHA lëshon dokumentin e njehsimit / mosnjehsimit. Lista e aplikimeve të përfunduara publikohet në faqen zyrtare të QSHA, (www.qsha.gov.al). Secili nga aplikantët duhet të shohë në rubriken “Njehsimi i Diplomave, Arsimi i Lartë”, Lista e diplomave të njehsuara: viti 2020. Në rastin kur shikon se, emri i tij është publikuar në listë, atëherë drejtohet në QSHA per të marrë dokumentin. Aplikanti në momentin e marrjes së vërtetimit duhet të ketë me vete edhe një dokument identifikimi. Ai firmos në regjistrin e QSHA për marrjen e dokumentit.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Procedurat për njohjen dhe njësimin e diplomave, certifikatave dhe gradave shkencore të fituara në përfundim të studimeve të kryera jashtë vendit, kur dosja e aplikimit është e plotësuar me të gjithë dokumentacionin e kërkuar në këtë udhëzim, përfundojnë, përgjithësisht, brenda 45 ditëve. QSHA nuk mban përgjegjësi për vonesa të mëtejshme që vijnë për shkak të mungesës së përgjigjes, ose të përgjigjes së vonuar nga ana e aplikantit për dorëzimin e dokumenteve plotësues apo për mungesën e përgjigjes/përgjigjes së vonuar të institucionit të arsimit të lartë që ka lëshuar diplomën, apo qendrës kombëtare përkatëse të rrjetit ENIC-NARIC. Kujdes: SENJOD fillon procedurën e njehsimit atëherë kur aplikimi juaj është i plotë. Aplikimi juaj quhet i plotë vetëm në rast se ju keni përfunduar aplikimin online, si dhe keni dërguar me postë dokumentacionin përkatës. Procedurat për njohjen dhe njësimin e diplomave të doktoratës (grada shkencore “Doktor”) të fituara jashtë vendit, kur dosja e aplikimit është e plotësuar me të gjithë dokumentacionin e kërkuar në këtë udhëzim, përfundojnë, përgjithësisht,brenda 3 muajve. Për njohjen e gradave shkencore ngrihen me urdhër të ministrit përgjegjës për arsim, komisione ad hoc sipas fushave përkatëse me pedagogë ekspertë të fushës të kategorisë “Profesor”, të cilët mblidhen në varësi të numrit të aplikimeve dhe shqyrton dosjet përkatëse. Kryetar i komisionit është zëvendësministri (përgjegjës për arsimin e lartë) i Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Periudha e vlefshmërisë
Vërtetimi është gjithmonë i vlefshëm (vetëm në Republikën e Shqipërisë) përveç rastit kur ka ankesa për ndryshim dhe kur revokohet nga Komisioni i Njohjes së diplomave.

Kostot
Tarifa për njohjen dhe njësimin e certifikatave dhe diplomave që i përkasin nivelit 5 deri në 8 (Diploma Profesionale, Bachelor dhe Master, si dhe Specializime Afatgjata), të kornizës shqiptare të kualifikimeve dhe kornizës evropiane të kualifikimeve, për çdo diplomë që kërkohet të njësohet, është 2 000 (dy mijë) lekë. Nëse kandidati ka për të njësuar 2 diploma, pagesa do të jetë 2 x 2 000 lekë. Pagesa kryhet në llogarinë bankare të QSHA-së të përcaktuar në faqen web të QSHA-së, në seksionin përkatës të njohjes së diplomave (shih Faturë për Arkëtim). Pagesa mund të kryhet pranë bankave të nivelit të dyte ose te Posta Shqiptare. Tarifa për njohjen dhe njësimin e gradave shkencore (doktoratave) është 3 500 (tre mijë e pesëqind) lekë. Pagesa kryhet në llogarinë bankare të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë të përcaktuar në faqen web të MASR-së, në seksionin përkatës të njohjes së diplomave (shih Mandat- pagesa për njohjen e diplomës së doktoratës online). Pagesa mund të kryhet gjatë aplikimit online nëpërmjet kartës së kreditit/debitit ose pranë bankave të nivelit të dytë apo Postës Shqiptare.

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Njohja e diplomave të huaja për ciklin e parë dhe të dytë (AL114012)
Njohja e diplomave të huaja për doktoraturë (AL114013)
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin