LinkButtonLinkButton

Aplikim për Kartë Shëndeti

Kontaktet
Tel:  Tel: +35542247940
E-mail:  info@fsdksh.gov.al
Adresa:  Rruga "Sami Frashëri" , nr.8, Tiranë Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Aplikim për Kartë Shëndeti
Nëpërmjet këtij shërbimi, qytetarët mund të aplikojnë online për t'u pajisur me Kartë Shëndeti. Bazuar në Vendimin e Qeverisë, nr.307, datë 21.05.2014 për “Regjistrimin dhe Identifikimin e Personave të Siguruar nga Sigurimi i Detyrueshëm Shëndetësor", identifikimi i personave të siguruar në Skemën e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, bëhet me anë të Kartës së Shëndetit. Karta e Shëndetit është dokumenti që vërteton se mbajtësi i saj është person i siguruar dhe përfiton shërbimet shëndetësore pa pagesë. Karta është personale, e patjetërsueshme dhe shpërndahet pa asnjë pagesë apo tarifë shërbimi. Ky shërbim ofrohet menjëherë online për kategoritë e mëposhtme: - I punësuar - I vetëpunësuar - Invalid i plotë - Invalid lufte - Invalid i pjesshëm - Veteran - Pensionist - Pensionist i pjesshëm - I papunë/punëkërkues - Leje lindje - Ndihmë ekonomike Të gjitha kategoritë e tjera mund të bëjnë rezervim online dhe duhet të paraqiten fizikisht pranë sporteleve të FSDKSH.

Dokumentacioni i nevojshëm
Kujdes: Përpara se të aplikoni, ju lutemi duhet të jeni të regjistruar pranë mjekut të familjes. Për të kryer aplikimin online për kartën e shëndetit nevojitet: -Dokumenti i identifikimit të përdoruesit: Kartë Identiteti ose pasaportë biometrike (i nevojshëm për t'u loguar në portalin e-Albania). Dokumentet që duhet të paraqiten pranë qendrës shëndetësore, pasi është kryer aplikimi online për Kartë Shëndeti: -Dokumentacion identifikues: a. Për shtetasit shqiptarë: Kartën e Identitetit; për fëmijët deri në moshën 16 vjeç, në mungesë të Kartës së Identitetit, paraqitet certifikata e gjendjes civile ose pasaporta, te cilat janë dokumente që përmbajnë numrin personal të identitetit. b. Për shtetasit e huaj: Leja e qëndrimit ose leja provizore e qëndrimit e lëshuar nga autoriteti vendor për kufirin dhe migracionin. -Dokumentacionin që vërteton kategorinë përfituese dhe afatin e përfitimit.

Hapat e procedurës
Për të përdorur shërbimin regjistrohuni si qytetar në portal dhe plotësoni formën përkatëse për këtë kërkesë, e cila hapet menjëherë kur klikoni butonin "Përdor" në krah të këtij shërbimi.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Për kategoritë e mëposhtme shërbimi merret menjëherë online: - I punësuar - I vetëpunësuar - Invalid i plotë - Invalid lufte - Invalid i pjesshëm - Veteran - Pensionist - Pensionist i pjesshëm - I papunë/punëkërkues - Leje lindje - Ndihmë ekonomike

Periudha e vlefshmërisë
1 vit

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Karta e Shëndetit (AL083019)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin