LinkButtonLinkButton

Gjurmim i çështjes nga Qendra Kombëtare e Biznesit/ngarkim i mandat pagesës për leje/licencë

Kontaktet
Tel:  +355 42 250 066
E-mail:  info.qkb@qkb.gov.al
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve Tiranë

Video udhëzuese
Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Gjurmim i çështjes nga Qendra Kombëtare e Biznesit/ngarkim i mandat pagesës për leje/licencë
Shërbimi elektronik "Gjurmim i çështjes nga Qendra Kombëtare e Biznesit/ngarkim i mandat pagesës për leje/licencë" mundëson verifikimin e statusit të aplikimit, pasi subjekti ka kryer aplikimin nëpërmjet sportelit elektronik (online). Çdo biznes mund të gjurmojë statusin e aplikimit të kryer prej tij në QKB, për t’u pajisur me leje/licence, duke plotësuar fushën e numrit të çështjes.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Mandatpagesa

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Gjurmim i çështjes nga Qendra Kombëtare e Biznesit/ngarkim i mandat pagesës për leje/licencë”; - Klikoni butonin “Përdor"; - Plotësoni fushën e numrit të çështjes LC-0000-00-0000( numri-muaji-viti) dhe do t'ju shfaqet statusi në të cilën është aplikimi; - Në rastet kur për përfitimin e titullit nuk është e zbatueshme një tarifë apo taksë, titulli publikohet në regjistër menjëherë dhe automatikisht, së bashku me njoftimin e vendimit të miratimit,apo menjëherë me gjenerimin e miratimit të heshtur; - Në rastet kur për përfitimin e titullit është e zbatueshme një tarifë apo taksë, statusi i aplikimit do të shfaqet “ Në pritje të pagesës”; - Pasi të klikoni mbi çështjen plotësoni datën e pagesës, numrin e dokumentit; - Ngarkoni mandat pagesën përkatëse dhe klikoni "Dërgo"; - Statusi i aplikimit kalon nga “ Në pritje të pagesës “ në statusin “ Aktive” ; - Nëse aplikohet një taksë apo tarifë dhe kërkuesi nuk paraqet provën e pagesës brenda afatit 30 ditë kalendarike nga publikimi i vendimit të miratimit, titulli vlerësohet automatikisht i revokuar dhe QKB-ja bën shënimin përkatës në regjistër, përveçse kur parashikohet ndryshe nga ligji i posaçëm. Kujdes: Ngarkoni dokumentin e mandatit të pagesës mbas plotësimit të fushës: Numri i çështjes; Madhësia e çdo dokumenti bashkëlidhur nuk duhet të kalojë 5 MB; Formati i dokumentit duhet të jetë i tipit .pdf;

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin