LinkButtonLinkButton

Aplikim për pension invaliditeti (KMCAP)

Kontaktet
E-mail:  kontakt@issh.gov.al
Adresa:  Rruga e Durrësit Nr. 83 Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për pension invaliditeti (KMCAP)
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Aplikim për pension invaliditeti (KMCAP)
Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik mund të kryhet online aplikimi për pension invaliditeti në Komisionin Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP). Personi që bëhet i paaftë për çdo veprimtari ekonomike dhe ka gjymtime të forta e dëmtime fizike (duke përfshirë verbimin), ka të drejtë të marrë pension invaliditeti. 1. Baza ligjore: - Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; - Udhëzimi nr. 2, i ISSH-së, datë 05.10.2005 “Për llogaritjen dhe indeksimin e bazës së vlerësuar dhe pagës neto për efekt pensioni“; - Rregullore nr. 1, e ISSH-së, datë 19.10.2009 “Mbi administrimin dhe llogaritjen e pensioneve”; - Rregullore e përbashkët e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore (ISSH), datë 30.05.2003 “Për organizimin, të drejtat, detyrat dhe funksionimin e Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë të invalidëve“. 2. Kriteret mjekësore për caktimin e aftësisë në punë të invalidëve: Në vartësi të shkallës së humbjes të aftësisë për punë, sipas Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, invaliditeti klasifikohet në tri grupe: - Invaliditet i pjesshëm, kur personi i siguruar humbet aftësinë për punë në profesionin apo punën e tij të fundit, por mund të kryejë punë të tjera sipas përcaktimit të vendimit të KMCAP-it; - Invaliditet i plotë, kur personi i siguruar bëhet i paaftë për çdo punë; - Invaliditet i plotë në kushtet e nevojës për kujdestari. 3. Kushtet e përfitimit: - Periudha minimale e sigurimit për pension invaliditeti është sa 3/4 e diferencës së moshës së personit të siguruar në kohën që bëhet i paaftë dhe moshës 20 vjeç dhe në 5 vitet e fundit para lindjes së të drejtës të ketë së paku 12 muaj sigurim shoqëror. - Personi, që është në kushtet e invaliditetit të plotë, por që nuk plotëson periudhën minimale të sigurimit, ka të drejtë për pension invaliditeti të reduktuar, në masën që rezulton nga raporti i periudhës së tij të sigurimit me periudhën e duhur për pension të plotë invaliditeti; - Personi që përfiton pension për invaliditet, kur plotëson moshën ka të drejtë të kërkojë pension pleqërie, nëse ky do të jetë më i favorshëm për të.

Dokumentacioni i nevojshëm
Duke filluar nga Janari 2020, për dokumentacionin shoqërues të shërbimit do të aplikohet ndarja si në tabelën e mëposhtme:
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Certifikatë Familjare 1. Librezë Pune
2. Vërtetim nga Prokuroria (për fillim procedimi penal në rast të një aksidenti në punë për shkak të detyrës) 2. Vërtetim për llojin e punës (për invaliditetin e pjeshëm)
3. Vërtetim për periudhën e Shërbimit të Detyrueshëm Ushtarak 3. Diploma e shkollës së lartë
4. Certifikatë Martese (E detyrueshme vetëm për femrat) 4. Vërtetim nga qendra e fundit e punës
5. Vërtetim i pagës së papunësisë (asistencë) 5. Vërtetim page, sipas së cilës është derdhur kontribut që nga viti 1994 deri në momentin e lënies së punës
6. Vendim gjykate për njohje vjetërsie pune 6. Fletë Drejtimi për KMCAP
7. Vërtetim për faktin e dënimit për motive politike dhe kohën e vuajtjes së tij 7. Fletë Dalje Spitali
8. Dëshmi penaliteti - vërtetim i gjëndjes gjyqësore 8. Ekzaminime të veçanta
9. Vërtetim për Pagesën kalimtare (si ushtarak) 9. Analiza mjekësore
10. Vërtetim për ushtrim të aktivitetit privat 10. Proces Verbal i Aksidentit në Punë
11. Vërtetim për pagesën e energjisë elektrike
12. Deklaratë për kompensimin e energjisë
13. Vërtetim nga gjendja civile, në rastet e ndryshimit të gjeneraliteteve
14. Vërtetim për pagesën e paaftësisë së përkohshme
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për pension invaliditeti (KMCAP)" - Klikoni butonin "Përdor" - Plotësoni formularin përkatës dhe dërgoni aplikimin - Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë aplikimit duhet të dërgohen me postë pranë DRSSH përkatëse. Ju lutem mbani në konsideratë që zarfi i përcjelljes së këtyre dokumenteve të shoqërohet me numrin e aplikimit tuaj.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
90 ditë

Periudha e vlefshmërisë
1 vit

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Pension invaliditeti i plotë (AL112031)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin