LinkButtonLinkButton

Aplikimi për Leje Ndërtimi (e-Lejet)

Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Fastech shpk
Aplikimi për Leje Ndërtimi (e-Lejet)
Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për leje ndërtimi nëpërmjet portalit e-Albania për llojet e mëposhtme të lejeve: • Aplikim për lëshimin e një leje zhvillimi: - Për instruksione mbi aplikimin për leje zhvillimi për vendimmarrjen e të cilave është përgjegjës Këshilli Kombëtar i Territorit klikoni këtu; - Për instruksione mbi aplikimin për leje zhvillimi pranë Njësive të Qeverisjes Vendore klikoni këtu; • Aplikim për lëshimin e një leje ndërtimi sipas kategorisë duke përfshirë leje për një ndërtim të ri, prishje ndërtimi apo shtesë në ndërtimin ekzistues: - Për më tepër instruksione mbi aplikimin për leje ndërtimi për ndërtime të reja apo shtesa, me sipërfaqe të përgjithshme deri në 250 m2 pranë Njësive të Qeverisjes Vendore klikoni këtu; - Për më tepër instruksione mbi aplikimin për leje ndërtimi për vendimmarrjen e të cilave është përgjegjës Këshilli Kombëtar i Territorit klikoni këtu; - Për më tepër instruksione mbi aplikimin për leje ndërtimi pranë Njësive të Qeverisjes Vendore klikoni këtu; - Për më tepër instruksione mbi aplikimin për t'u pajisur me leje për prishje ndërtimi pranë Njësive të Qeverisjes Vendore klikoni këtu; • Kërkesë për lëshimin e deklaratës paraprake për kryerje punimesh (Për më tepër instruksione klikoni këtu); • Kërkesë për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit: - Për më tepër instruksione mbi kërkesën për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit në Këshillin Kombëtar të Territorit klikoni këtu; - Për më tepër instruksione mbi kërkesën për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit pranë Njësive të Qeverisjes Vendore klikoni këtu; • Aplikim për lëshimin e lejes për rishikimin e kushteve të Iejes së ndërtimit (Për më tepër instruksione klikoni këtu); • Aplikim për lëshimin e lejes për ndryshimin e aktiviteteve dhe/ose funksioneve të njësisë individuale (Për më tepër instruksione klikoni këtu); • Kërkesë për lëshimin e certifikatës së përdorimit (Për më tepër instruksione klikoni këtu); • Aplikim për ndryshimin e subjektit të lejes së ndërtimit: - Për më tepër instruksione mbi aplikimin për ndryshimin e subjektit të lejes së ndërtimit në Këshillin Kombëtar të Territorit klikoni këtu; - Për më tepër instruksione mbi aplikimin për ndryshimin e subjektit të lejes së ndërtimit pranë Njësive të Qeverisjes Vendore klikoni këtu. Për çdo fazë në të cilën do të kalojë aplikimi, ju do të njoftoheni automatikisht me anë e-mail-it, si dhe do të mund të shihni statusin e aplikimit tuaj nëpërmjet shërbimit te gjurmueshmërisë. Për të aplikuar për nënshkrim elektronik duhet të ndiqen këto hapa: • Kërkesë nga personi i cili kërkon të pajiset me nënshkrim elektronik drejtuar AKSHI-t (të specifikohet që ky nënshkrim do të përdoret në kuadër të përdorimit në sistemin elektronik të Lejeve të Ndërtimit) • Plotësimi i formularit të aplikimit (formulari mund të shkarkohet më poshtë) • Fotokopje e Kartës së identitetit (ID Card) Për pyetje lidhur me nënshkrimin elektronik, mund të kontaktoni me e-mail në pki@akshi.gov.al Për paqartësi lidhur me aplikimin në sistemin e e-lejeve, mund të kontaktoni me e-mail në eleje@akshi.gov.al ose Info.eleje@azht.gov.al

Dokumentacioni i nevojshëm
Lista e dokumenteve shoqëruese ndryshon në varësi lejes që aplikohet Kujdes: -Dokumentacioni shoqërues duhet të jetë në format PDF ose DWG

Hapat e procedurës
-Ju duhet të jeni të loguar në portalin e-Albania paraprakisht -Ndiqni hapat e aplikimit

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot


Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Leje ndërtimi për ndërtim të ri me sipërfaqe më të madhe se 250 m2 (AL042033)
Certifikatë përdorimi (AL042037)
Leja ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues me sipërfaqe deri në 250 m2 (AL042040)
Leje Ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe deri në 250 m² (AL042039)
Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2 (AL042034)
Leje për shtyrjen e afatit të lejes së ndërtimit (AL042038)
Leje për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit (AL042036)
Leje zhvillimi (AL042032)
Leje infrastrukture (AL042070)
Leje për ndryshimin e subjektit zhvillues (AL042035)
Leje ndërtimi për rikonstruksion (AL042042)
Leje ndërtimi për prishjen e ndërtimit ekzistues (AL042041)
Leje për ndryshimin e funksionit (AL042043)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin