LinkButtonLinkButton

Aplikim për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese

Kontaktet
E-mail:  kontakt@issh.gov.al
Adresa:  Rruga e Durrësit Nr. 83 Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Aplikim për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese
“Kërkesë për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese” është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese në bazë të: Neni 5, i Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; VKM nr. 429, datë 12.09.2002 “Për kushtet e përfitimit, shumën dhe procedurat e dhënies së pensioneve të posaçme shtetërore dhe të shtesave të pensioneve të posaçme shtetërore”. Kushtet e përfitimit: Pensionin e posaçëm shtetëror e përfitojnë ata persona që: -Kanë marrë pjesë në lëvizjen e Rilindjes Kombëtare, në lëvizjet popullore, në Luftën kundër pushtuesve nazifashistë brenda dhe jashtë Shqipërisë, në mbrojtjen e kufirit dhe ruajtjen e integritetit territorial të Shqipërisë, në lëvizjen demokratike dhe që kanë merita të veçanta; -Kanë arritur rezultate të dallueshme në fushën e shkencës, kulturës, arteve, ekonomisë dhe politikës; -Kanë vuajtur nga persekutimi politik nën rregjimin komunist.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentet që dorëzohen nga kërkuesi: - Certifikatë personale - Certifikatë familjare - Deklaratë individuale për gjendjen e punësimit - Vërtetim shkolle (për çdo vit shkollor) Dokumentet që plotësohen nga institucionet: - Vërtetim i pagës referuese për efekt të përfitimit shtetëror suplementar - Vërtetim për periudhën e shërbimit në funksion apo detyrë Dokumentet që përgatiten nga strukturat e sigurimeve shoqërore: - Vërtetim nëse personi trajtohet me përfitim nga Ligji nr. 7703

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin "Kërkesë për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese" - Klikoni butonin "Përdor" - Plotësoni formularin përkatës

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
30 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Pension suplementar shtetëror nga ligji nr. 8097, datë 21.03.1996 i ndryshuar (AL112082)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin