LinkButtonLinkButton

Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

Kontaktet
Tel:  +355 68 8015 833
E-mail:  dpshtrr@dpshtrr.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhedin Llagani", Nr.10, Tiranë

Video udhëzuese
Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit
Shërbimi elektronik “Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit" u mundëson qytetarëve dhe bizneseve të shohin online statusin aktiv të mjetit, si dhe detyrimet apo bllokimet e mjeteve që zotërojnë, dhe të gjenerojnë dokumentin me vulë elektronike me vlefshmëri të plotë ligjore. Baza Ligjore: - Ligji nr. 8378, datë 22.07.1998, "Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar; - Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 153, datë 04.07.2000, "Për miratimin e Rregullores së zbatimit të kodit rrugor të Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar; - Ligji nr. 9975, datë 28.07.2008 "Për taksat kombëtare", i ndryshuar.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit"; - Klikoni butonin "Përdor" dhe do t'ju shfaqen mjetet që keni në pronësi; - Klikoni butonin "Zgjidh" për të parë statusin aktiv të një mjeti si edhe detyrimet apo bllokimet e tij; - Klikoni butonin "Shkarko" për të gjeneruar dokumentin me vulë elektronike. Dokumentin e gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin "Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Konfirmime të ndryshme për mjetin/ Vërtetim mbi mjetin për jashtë shtetit (AL093003)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin