LinkButtonLinkButton

Aplikim për Revokim Vullnetar

Kontaktet
Tel:  +355 42 250 066
E-mail:  info.qkb@qkb.gov.al
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për Revokim Vullnetar
Shërbimi elektronik i aplikimit për revokim licence nëpërmjet aplikimit online në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Licencat të cilat mund të revokohen janë 37 licenca të Grupit I dhe II. Më poshtë jepet lista e licencave dhe kategoritë përkatëse: II.1.C - Prodhimi primar; II.2.A.2 - Ndërzimi natyror i kontrolluar (stacionet e ndërzimit natyror); II.4 - Prodhim tregtim i farave dhe fidanëve; I.2.A - Shërbime ekspertize; II.2.C - Klinika veterinare; II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - Laborator dentar; II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - Laborator gjenetik; II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - Laborator klinik biokimik; II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - Laborator mikrobiologjik; II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - Laborator Optik; II.6.A.2 - Kabinet mjekësor; II.6.A.3 - Kabinet stomatologjik; II.6.A.3 - Klinikë stomatologjike; II.6.A.4 - Qendër mjekësore; II.6.A.5 - Shërbime të tjera shëndetësore e kurative; II.7.A 1.Af - Agjenci Farmaceutike; II.7.A 1.F - Farmaci; II.7.A.2 - Farmaci Veterinare; II.8.A - Shërbime ekspertize higjieno-shëndetësore II.8.B - Shërbime ndërhyrëse higjieno-sanitare II.8.C - Veprimtari në fushën e shëndetit publik që nuk licencohen sipas një kategorie tjetër III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje apo kullota IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare IV.4.B - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet hidrokarbure IV.4.C- Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike VII.3.A.1 - Autoshkollë për dhënien e lejes së drejtimit VII.3.A.3 - Autoshkollë për dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale VII.3.A.2 - Autoshkollë për dhënien e certifikatës së aftësisë profesionale VIII.1.A - Tregtim me shumicë i biokarburanteve VIII.1.A - Tregtim me shumicë i karburanteve të avionëve VIII.1.A - Tregtim me shumicë i naftës dhe gazit VIII.1.A - Tregtim me shumicë i vajrave lubrifikantë X.2.A - Ndërmjetësim në tregun e punës X.1.A - Shërbime të përkujdesit komunitar XI.2 - Shërbimi i Përmbarimit III.7.B - Shpues profesionist për ujë

Dokumentacioni i nevojshëm
Duke filluar nga Janari 2020, për dokumentacionin shoqërues të shërbimit do të aplikohet ndarja si në tabelën e mëposhtme:
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Akti i regjistrimit të subjektit 1. Autorizim/Prokurë
2. Kërkesë për revokim
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
Për licencat e Grupit I dhe II: - Logimi në portal si biznes (nëpërmjet Numrit Unik të Identifikimit (NUIS), gjithashtu i njohur si NIPT dhe fjalëkalimit) - Personi fizik/juridik dhe/ose OJF kryen aplikimin online për revokimin e licencës përkatëse; - Qendra Kombëtare e Biznesit merr në shqyrtim kërkesat sipas radhës së paraqitjes së tyre dhe merr vendim në një afat prej 2 ditësh pune nga data e paraqitjes së kërkesës.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Për licencat e Grupit I dhe II: QKB-ja merr në shqyrtim kërkesën dhe merr vendimin në një afat prej 2 ditësh pune nga data e paraqitjes së kërkesës.

Periudha e vlefshmërisë
E përhershme

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Revokim vullnetar (AL015014)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin