LinkButtonLinkButton

Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit

Kontaktet
Tel:  +355 42 250 066
E-mail:  info.qkb@qkb.gov.al
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Shërbimi elektronik "Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit" u mundëson subjekteve të aplikojnë online për t'u pajisur me licencë të re për veprimtaritë për të cilat janë të interesuar. Licencat për të cilat mund të aplikohet online janë 88 të Grupit I-II dhe III. Më poshtë jepet lista e tyre sipas kategorive, nënkategorive, veprimtaritë specifike përkatëse: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike I.3.B - Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit I.3.C - Qendra të trajnimit privat të punonjësve të SHPSF II.1.A.1 - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz II.1.A.2 - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që përdoren për ushqim për njerëz II.1.A.3 - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz II.1.A.3 - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që nuk përdoren për ushqim për njerëz II.1.B. - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) II.1.C - Prodhimi primar me shumice II.2.A.1 - Inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial/inseminatorët) II.2.B.- Prodhim dhe/ose tregtim i materialit racor II.2.C - Klinika veterinare II.3.A - Mbarështimi i kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha (me mbi 50 "njesi gjedhi") II.3.B - Kultivimi i kafshëve ujore në fermat e akuakulturës II.3.C - Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla II.5.A.1 - Prodhim i produkteve të mbrojtjes së bimëve II.5.A.2 - Tregtim me shumicë i produkteve të mbrojtjes së bimëve II.5.A.3 - Tregtim me pakicë i produkteve të mbrojtjes së bimëve II.5.B.1 - Prodhimi i plehrave kimike me rrezikshmëri II.5.B.2 - Tregtim me shumicë të plehrave kimike me rrezikshmëri II.5.B.3 - Tregtim me pakicë të plehrave kimike me rrezikshmëri II.5.C.1 - Përpunimi industrial i duhanit II.5.C.2 - Prodhimi i produkteve të duhanit II.6.A.1 - Shërbime laboratorike II.6.A.2 - Kabinet mjekësor II.6.A.3 - Shërbime stomatologjike II.6.A.4 - Qendër mjekësore; II.6.A.5 - Shërbime të tjera shëndetësore e kurative II.6.B.1 - Shërbime spitalore II.6.B.2 - Shërbime spitalore ditore II.7.A 1.- Farmaci ose Agjenci Farmaceutike II.7.A.2 - Farmaci ose Agjenci Farmaceutike( Barna për kafshë) II.7.B.1 - Tregtimi me shumicë i barnave (për njerëz) II.7.B.2 - Tregtimi me shumicë i barnave (për kafshë) II.7.C.1 - Prodhimi me shumicë i barnave (për njerëz) II.7.C.2 - Prodhimi i barnave (për kafshë) II.8.A - Shërbime ekspertize higjieno-shëndetësore II.8.B - Shërbime ndërhyrëse higjieno-sanitare II.8.C - Veprimtari në fushën e shëndetit publik që nuk licencohen sipas një kategorie tjetër - II.9.A - Prodhimi i pajisjeve mjekësore II.9.B -Tregtimi i pajisjeve mjekësore III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A III.2.B -Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis III.3 - Importi i mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe/ose përdorimi ose importi i substancave ozon-holluese III.5.A - Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër III.7.B - Shpues profesionist për ujë IV.1.B.1 -Leje kërkim-zbulimi IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi IV.1.B.3 -Leje kërkim-zbulim-shfrytëzimi IV.4.C- Shërbime ekspertize dhe ose profesionale lidhur me burimet energjetike VI.1.A.1 - Arkivat private VII.1 - Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira VII.3.A.1 - Autoshkollë për dhënien e lejes së drejtimit VII.3.A.2 - Autoshkollë për dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale VII.3.A.3 - Autoshkollë për përgatitjen e aplikantëve që kërkojnë të pajisen me Çertfikatën e Aftësimit Profesional VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove VII.3.B.2 - Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura VII.4.1 - Transport kombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve VII.4.2 - Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve VII.5.1 - Për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit VII.5.2 - Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në Autoritetin Portual Durrës, Porto Romano dhe në radat e tyre përkatëse VII.5.3 - Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në portet e tjera detare të Republikës së Shqipërisë dhe në radat e tyre VII.5.4 - Për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të paisjeve të sigurimit të jetës në det VII.5.5 - Për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese VII.5.6 - Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit VII.5.7 - Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada VII.6.1 - Veprimtari në transportin hekurudhor VII.7.1 - Licencë operimi për transportuesit ajrorë VIII.1.A - Tregtim me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndet djegëse VIII.1.B.1.- Prodhim i substancave dhe preparateve kimike me rrezikshmeri VIII.1.B.2 - Tregtim me shumice substancave dhe preparateve kimike me rrezikshmeri VIII.1.B.3 - Tregtim me pakicë i substancave dhe preparateve kimike me rrezikshmëri IX.1.A.1 - Arsimi parashkollor (kopsht) IX.1.A2 - Arsimi fillor IX.1.A.3 - Arsimi i mesëm i ulët IX.1.A.4 - Arsim i mesëm I lartë (gjimnaz) IX.1.A.5 - Arsim i mesëm i orientuar IX.1.A.6 - Arsim i mesëm profesional IX.1.A.7 - Arsim profesional pas së mesmes IX.1.A.8 - Arsim special IX.1.B - Institucion plotësues arsimor parauniversitar X.1.A - Shërbime të përkujdesit komunitar X.1.B - Shërbime të përkujdesit rezidencial X.2.A - Ndërmjetësim në tregun e punës X.2.B - Formim profesional XIII.1.A. - Agjenci udhëtimi XIII.1.B. - Operator turistik

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentacionin për licencat e grupit I dhe II, ju mund ta shikoni këtu: Dokumentacioni i nevojshëm Dokumentacionin për licencat e grupit III, ju mund ta shikoni këtu: Dokumentacioni i nevojshëm

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portal; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme mbi subjektin; - Ngarkoni dokumentacionin e nevojshëm; - Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit; - Dergoni kodin e nënshkrimit; - Vendosni kodin e nënshkrimit dhe klikoni butonin “Nënshkruaj”; - Shqyrtimi i aplikimit bëhet nga nëpunësi i autorizuar i QKB-së; - Pas vlerësimit të aplikimit, merret vendimi nga nëpunësi i autorizuar ( Pezullim/Miratim/ Refuzim); - Përgjigja dërgohet tek subjekti aplikues, me email, në mënyrë automatike nga sistemi dhe po ashtu tek ”Hapësira Ime” në portalin e-Albania. - Në rast se licenca është me pagesë shfaqet në rubrikën “Në pritje të pagesës” për ngarkimin e mandatit të pagesës brenda afatit 30 ditor. - Pas ngarkimit të mandat pagesës nga subjekti, licenca aktivizohet automatikisht. - Në rastin e refuzimit të aplikimit nga ministria, përgjigja dërgohet tek subjekti aplikues me email në mënyre automatike nga sistemi dhe po ashtu tek ”Hapësira Ime” në portalin e-Albania. Kujdes! Për dërgimin me sukses të aplikimit, nevojitet detyrimisht nënshkrimi elektronik i formularit të plotësuar të aplikimit nga administratori i subjektit. Për të kryer pajisjen me nënshkrim elektronik, aplikoni përmes shërbimit: Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik për qytetarët/bizneset ku nënshkrimi fillimisht duhet të aktivizohet në Platformën e Nënshkrimit Elektronik.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Grupi I: QKB-ja merr në shqyrtim kërkesën dhe merr vendimin në një afat prej 2 ditësh pune nga data e paraqitjes së kërkesës. Grupi II: QKB-ja shqyrton kërkesën dhe merr vendim në një afat prej 4 ditësh pune nga data e paraqitjes së kërkesës llogaritur. Grupi III: Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit për këtë grup.

Periudha e vlefshmërisë
Grupi I, II: Pa afat;
Grupi III

Kostot
Grupi I, II: Pa pagesë;
Grupi III

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin