LinkButtonLinkButton

Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit

Kontaktet
Tel:  +355 42 250 066
E-mail:  info.qkb@qkb.gov.al
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve Tiranë

Video udhëzuese
Si të aplikosh për licencë të re si biznes përmes e-Albanias
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit Licencat për të cilat mund të aplikohet online janë 37 licenca të Grupit I dhe II. Më poshtë jepet lista e licencave dhe kategoritë përkatëse: II.1.C - Prodhimi primar; I.2.A - Shërbime ekspertize; II.2.C - Klinika veterinare; II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - Laborator dentar; II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - Laborator gjenetik; II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - Laborator klinik biokimik; II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - Laborator mikrobiologjik; II.6.A.1 - Shërbime laboratorike - Laborator Optik; II.6.A.2 - Kabinet mjekësor; II.6.A.3 - Kabinet stomatologjik; II.6.A.3 - Klinikë stomatologjike; II.6.A.4 - Qendër mjekësore; II.6.A.5 - Shërbime të tjera shëndetësore e kurative; II.7.A 1.Af - Agjenci Farmaceutike; II.7.A 1.F - Farmaci; II.7.A.2 - Farmaci Veterinare; II.8.A - Shërbime ekspertize higjieno-shëndetësore II.8.B - Shërbime ndërhyrëse higjieno-sanitare II.8.C - Veprimtari në fushën e shëndetit publik që nuk licencohen sipas një kategorie tjetër III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe ose profesionale lidhur me pyje apo kullota IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe ose profesionale lidhur me burimet minerare IV.4.C- Shërbime ekspertize dhe ose profesionale lidhur me burimet energjetike VII.3.A.1 - Autoshkollë për dhënien e lejes së drejtimit VII.3.A.3 - Autoshkollë për dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale VII.3.A.2 - Autoshkollë për dhënien e certifikatës së aftësisë profesionale VIII.1.A - Tregtim me shumicë i biokarburanteve VIII.1.A - Tregtim me shumicë i karburanteve të avionëve VIII.1.A - Tregtim me shumicë i naftës dhe gazit VIII.1.A - Tregtim me shumicë i vajrave lubrifikantë X.2.A - Ndërmjetësim në tregun e punës X.1.A - Shërbime të përkujdesit komunitar III.7.B - Shpues profesionist për ujë

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentacionin për secilin tip të licencave ju mund ta shikoni: Dokumentacioni i nevojshëm

Hapat e procedurës
Grup 1: - Logimi në portal si biznes (nëpërmjet Numrit Unik të Identifikimit (NUIS), gjithashtu i njohur si NIPT dhe fjalëkalimit) - Personi fizik/juridik dhe/ose OJF kryen aplikimin online për pajisjen me licencën përkatëse; - QKB-ja merr në shqyrtim kërkesat sipas radhës së paraqitjes së tyre dhe merr vendim në një afat prej 2 ditësh pune nga data e paraqitjes së kërkesës. Grupi 2: - Logimi në portal si biznes (nëpërmjet Numrit Unik të Identifikimit (NUIS), gjithashtu i njohur si NIPT dhe fjalëkalimit) - Personi fizik/juridik dhe/ose OJF kryen aplikimin online për pajisjen me licencën përkatëse; - QKB-ja shqyrton kërkesat sipas radhës së paraqitjes së tyre dhe merr vendim në një afat prej 4 ditësh pune nga data e paraqitjes së kërkesës; - QKB-ja shqyrton edhe paraqitjen e të gjitha dokumenteve provuese; - Vlerësimi i përmbushjes së kritereve të licencimit/autorizimit/lejimit bazohet vetëm në vetëdeklarimet dhe në dokumentet provuese, të paraqitura nga kërkuesi.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Grup 1: QKB-ja merr në shqyrtim kërkesën dhe merr vendimin në një afat prej 2 ditësh pune nga data e paraqitjes së kërkesës Grupi 2: QKB-ja shqyrton kërkesën dhe merr vendim në një afat prej 4 ditësh pune nga data e paraqitjes së kërkesës.

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Licencë për agjenci farmaceutike (AL011068)
Licencë për kabinet stomatologjik (AL085008)
Licencë për shërbime të përkujdesit komunitar (AL112022)
Licencë për ndërmjetësim në tregun e punës (Agjensitë Private të Punësimit) (AL113035)
Licencë për qendër mjekësore (AL083023)
Licencë për kabinet mjekësor (AL081023)
Licencë për shërbime laboratorike - Laborator dentar (AL085010)
Licencë për shërbime ndërhyrëse higjeno-sanitare (AL083029)
Licencë për shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare (AL042031)
Licencë për autoshkollë për dhënien e lejes së drejtimit (AL011066)
Leje shfrytëzimi (minerare) (AL042030)
Licencë për farmaci (AL011082)
Licencë për farmaci Veterinare (AL083022)
Licencë për klinikë stomatologjike (AL085009)
Licencë për tregtim me shumicë i naftës dhe gazit (AL041001)
Licencë për tregtim me shumicë i biokarburanteve (AL041003)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin