LinkButtonLinkButton

Automjetet e mia

Kontaktet
Tel:  +355 68 8015 833
E-mail:  dpshtrr@dpshtrr.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhedin Llagani", Nr.10, Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Automjetet e mia
Ky shërbim eletronik u vjen në ndihmë qytetarëve dhe subjekteve për të marrë informacion online rreth automjeteve që zotërojnë. Shënim: Në rastin kur shërbimi shfaq: "Nuk ka të dhëna!", arsyet e mosshfaqjes së të dhënave janë: - Nuk ka automjete të regjistruara në pronësi të qytetarit/subjektit - Ekzistojnë raste kur ka automjete të regjistruara në pronësi të qytetarit/subjektit, por në të dhënat e pronarit nuk është i regjistruar NID/NIPT i tij. Në këto raste lutemi që qytetari/subjekti të drejtohet pranë Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor për të regjistruar me NID/NIPT automjetin/et e tij. Baza ligjore: Ligji nr.8378, date.22.07.1998 ,"Kodi Rrugor I Republikës së Shqipërise", i ndryshuar. VKM nr.153, date.07.04.2000 "Për miratimin e rregullores në zbatim të Kodit rrugor të Republikës së Shqipërisë", I ndryshuar Ligji Nr.8308, date 08.03.1998 "Per transportet rrugore" Udhëzim i MTI, Nr. 1 Datë 18.01.2012 Udhëzim i MTI, Nr. 16 Datë 12.10.2012 Udhëzim i MTI, Nr. 1 Datë 31.03.2014

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-albania - Zgjidhni shërbimin "Automjetet e mia" - Klikoni butonin" Përdor" për të shfaqur informacionin rreth automjeteve që zotëroni

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin