LinkButtonLinkButton

Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të huaj)

Kontaktet
E-mail:  ministria.brendshme@mb.gov.al
Adresa:  Blv: "Dëshmorët Kombit", Nd.1, 1001 Tiranë Tiranë

Video udhëzuese
Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të huaj)
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të huaj)
Shërbimi elektronik "Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të huaj)" ju mundëson të shikoni dhe verifikoni të dhënat personale dhe të gjeneroni certifikatën personale me vulë elektronike në shqip ose në gjuhë të huaj. Gjithashtu ky shërbim mundëson gjenerimin e certifikates personale me vulë elektronike për të gjithë anëtarët në përbërjen familjare të përdoruesit. Bazuar në Vendimin Nr. 495, datë 13.09.2017 “Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike”, Ligjin Nr. 10 129, datë 11.5.2009 "Për Gjendjen Civile", i ndryshuar si dhe Vendimin për disa shtesa në Vendimin Nr. 332, datë 17.03.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e formës, elementëve përbërës, mënyrës së mbajtjes e afatit të përdorimit të dokumenteve bazë, që mbahen dhe lëshohen nga shërbimi i gjendjes civile”, të ndryshuar, ky dokument me vulë elektronike i gjeneruar përmes portalit e-Albania ka të njëjtën vlerë ligjore si dokumenti fizik me vulë të njomë.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të huaj)"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Përzgjidhni opsionin e gjenerimit të certifikatës për veten apo për anëtar të familjes; - Klikoni butonin "Shfaq certifikatën në gjuhë të huaj" nëse ju nevojitet certifikata në gjuhë të huaj; - Klikoni butonin "Shkarko dokumentin e vulosur" për të gjeneruar certifikatën me vulë elektronike në shqip ose gjuhë të huaj. Certifikatën e gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin "Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Certifikatë personale (AL012039)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin