LinkButtonLinkButton

Certifikatë familjare (për përdorim brenda vendit/ për përdorim nga autoritetet e huaja)

Kontaktet
E-mail:  ministria.brendshme@mb.gov.al
Adresa:  Blv: "Dëshmorët Kombit", Nd.1, 1001 Tiranë Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Certifikatë familjare (për përdorim brenda vendit/ për përdorim nga autoritetet e huaja)
Shërbimi elektronik "Certifikatë familjare (për përdorim brenda vendit/ për përdorim nga autoritetet e huaja)" ju mundëson të shikoni dhe verifikoni të dhënat familjare dhe të gjeneroni certifikatën familjare me vulë elektronike në shqip ose gjuhë të huaj, për përbërjen familjare aktuale dhe të mëparshme (historike) sipas tipologjisë: • Certifikatë familjare aktuale (për përdorim brenda vendit/ për përdorim nga autoritetet e huaja), nëpërmjet së cilës mundësohet verifikimi i të dhënave familjare për periudhën aktuale për të cilën kërkohen. • Certifikatë familjare për regjistrime të mëparshme (për përdorim brenda vendit/ për përdorim nga autoritetet e huaja), nëpërmjet së cilës mundësohet verifikimi i të dhënave familjare të një historiku të mëparshëm në shqip ose gjuhë të huaj sipas periudhave të mëposhtme: - Për periudhën nga viti 1923 deri në vitin 2010, “Certifikata familjare për regjistrime të mëparshme” (për përdorim brenda vendit/ për përdorim nga autoritetet e huaja), do të mundësohet nga zyra e gjendjes civile përkatëse. - Për periudhën pas vitit 2010 “Certifikata familjare për regjistrime të mëparshme” (për përdorim brenda vendit/ për përdorim nga autoritetet e huaja) do të mundësohet nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile (RKGjC) i vitit 2010. Certifikata familjare gjenerohet me vulë elektronike në shqip ose në gjuhë të huaj. Baza ligjore: Bazuar në vendimin Nr. 495, datë 13.09.2017 “Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike”, si dhe në vendimin Nr. 332, datë 17.03.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e formës, elementëve përbërës, mënyrës së mbajtjes e afatit të përdorimit të dokumenteve bazë, që mbahen dhe lëshohen nga shërbimi i gjendjes civile”, të ndryshuar, ky dokument me vulë elektronike i gjeneruar përmes portalit e-Albania ka të njëjtën vlerë ligjore si dokumenti fizik me vulë të njomë.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Certifikatë familjare (për përdorim brenda vendit/ për përdorim nga autoritetet e huaja)"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Përzgjidhni tipin e certifikatës duke zgjedhur “Certifikatë familjare aktuale” apo “Certifikatë familjare për regjistrime të mëparshme”; - Në rastin e certifikatës familjare aktuale, gjenerimi i këtij dokumenti bëhet në kohë reale duke klikuar butonin “Shkarko dokumentin e vulosur”. Nëse ju nevojitet certifikata në gjuhë të huaj, klikoni butonin "Shfaq certifikatën në gjuhë të huaj"; - Në rastin e certifikatës familjare për regjistrime të mëparshme duhet të përzgjidhet periudha “Para vitit 2010” ose “Pas vitit 2010”, në varësi të periudhës për të cilën ju nevojitet certifikata; - Për periudhën “Para vitit 2010” duhet të plotësohet seksioni me të dhënat e kërkuara dhe në fund klikoni butonin "Dërgo"; - Pasi aplikimi të dërgohet me sukses, do të merret në shqyrtim nga zyra e gjendjes civile përkatëse dhe certifikata do të dërgohet brenda 3 (tre) ditëve pune në llogarinë tuaj në portalin qeveritar e-Albania, në rubrikën “Dokumentet e mia”; - Për periudhën “Pas vitit 2010” duhet të plotësohet data për të cilën kërkohet certifikata dhe të klikoni butonin "Shfaq certifikatën". Certifikata do të gjenerohet menjëherë nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile (RKGjC) i vitit 2010. Për shkarkimin e certifikatës familjare për regjistrime të mëparshme klikoni butonin "Shkarko dokumentin e vulosur". Certifikatën e gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin "Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
“Certifikata familjare aktuale” dhe “Certifikata familjare për regjistrime të mëparshme”, pas vitit 2010, gjenerohet menjëherë. “Certifikata familjare për regjistrime të mëparshme” për periudhën 1923 - 2010, lëshohet brenda 3 (tre) ditëve pune.

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Certifikatë familjare (AL012031)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin