LinkButtonLinkButton

Aplikim për trajtimin me kredi të lehtësuar të të punësuarve në administratën publike për blerjen e banesës

Kontaktet
Tel:  +355 42 271 324 / +355 42 222
E-mail:  INFO@MEKI.GOV.AL
Adresa:  BULEVARDI “DËSHMORËT E KOMBIT”, NR.3, TIRANË Tiranë
Aplikim për trajtimin me kredi të lehtësuar të të punësuarve në administratën publike për blerjen e banesës
Shërbimi elektronik "Aplikim për trajtimin me kredi të lehtësuar të të punësuarve në administratën publike për blerjen e banesës" u mundëson aplikantëve të aplikojnë për të përfituar nga trajtimi me kredi të lehtësuar për blerjen e banesës. Aplikantët që mund të aplikojnë duhet të jenë të punësuarit në institucionet e administratës publike, sipas kategorive të mëposhtme: - Ministria e Brendshme; - Ministria e Mbrojtjes; - Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural; - Ministria e Arsimit dhe Sportit; - Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Social; - Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Baza ligjore: - VKM Nr. 468, datë 26.7.2023 “Për trajtimin me kredi të lehtësuar të të punësuarve në administratën publike për blerjen e banesës” - VKM Nr. 400, datë 19.6.2024 “Për miratimin e kuotave të përgjithshme të kredive të reja për kategoritë prioritare të të punësuarve përfitues në administratën publike”

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti

1. Vërtetim që punonjesi është i punësuar me kohëzgjatje të pacaktuar në institucionet publike të arsimit parauniversitar; (Për aplikantët e punësuar në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit)
1. Kopja e certifikatës së pronësisë për banesën që ka në pronësi nën normat e strehimit, së bashku me rivlerësimin e banesës (nëse ka pasuri të paluajtshme në pronësi);
2. Vërtetim negativ nga Agjencia Shteterore e Kadastres, që në emër të kryefamiljarit dhe anëtarëve të tjerë të familjes, sipas certifikatës së gjendjes familjare, nuk figuron banesë e regjistruar ose në proces regjistrimi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë (nëse nuk ka pasuri të paluajtshme në pronësi);
3. Marrëveshje noteriale për bashkejetuesin/en (nëse ka bashkëjetues/e)
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin “Aplikim për trajtimin me kredi të lehtësuar të të punësuarve në administratën publike për blerjen e banesës”; - Klikoni butonin “Përdor”; - Plotësoni të dhënat e kërkuara në formular dhe ngarkoni dokumentacionin e specifikuar; - Klikoni butonin “Dërgo”; - Aplikimi juaj do të merret në shqyrtim nga Komisioni përkatës i Vlerësimit. Përzgjedhja bëhet nga Komisioni në bazë të një vlerësimi të pikëzuar, të përcaktuar në vendimin e Këshillit të Ministrave që miraton kuotat e përgjithshme të kredive të reja për kategoritë prioritare të të punësuarve, përfitues në administratën publike; - Në rast miratimi apo refuzimi, ju do të lajmëroheni në rubrikën "Hapësira ime", te "Mesazhet e mia", përfshire dhe arsyen e refuzimit, ose në rast miratimi do të udhëzoheni për procedurat që duhet të ndiqni për fazën pasardhëse.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
30 ditë pune

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin