LinkButtonLinkButton

Akses i lirë në tregun e punës / Free Access to the Labour Market

Serbian
North Macedonian
Kontaktet
Adresa:  Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë
Akses i lirë në tregun e punës / Free Access to the Labour Market
Shërbimi elektronik “Free Access to the Labour Market” u mundëson qytetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë të kenë akses të lirë në tregun e punës në Shqipëri sipas marreveshjes ndërmjet Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, për aksesin e lirë në tregun e punës në Ballkanin Perëndimor. Me anë të kësaj marrëveshje aplikuesit përfitojnë lehtësira në tregun e punës në cilindo nga tre vendet. The electronic service "Free Access to the Labor Market" enables the citizens of North Macedonia and Serbia to have free access to the labor market in Albania according to the agreement between Albania, North Macedonia and Serbia, for free access to the labor market in Western Balkans. Through this agreement, applicants benefit from facilities in the labor market in any of the three countries.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentacioni i nevojshëm / Required Documents - Kopja e dokumentit të identifikimit/ A copy of your identity document; - Foto e juaj digjitale/ Your digital photo.

Hapat e procedurës
- Zgjidhni shërbimin “Akses i lirë në tregun e punës”/Choose “Free Access to the Labour Market” service; - Klikoni butonin “Përdor”/ Click the “Use” button; - Plotësoni formën e identifikimit / Fill-in the login form; - Plotësoni formularin e aplikimit me të dhënat e nevojshme/ Complete the electronic form with the necessary information required on the form; - Pasi të dërgoni aplikimin tuaj kërkesa do të trajtohet nga drejtoria përkatëse e Policisë së Shtetit specialistët e të cilit miratojnë ose refuzojnë aplikimin tuaj. / After sending your application, the request will be handled by the relevant State Police Directorate whose specialists will approve or reject your application. - Në rast miratimi të aplikimit ju do të pajisni me dokumentin i cili konfirmon aprovimin për akses të lirë në tregun e punës. / If the application is approved, you will be provided with the document that confirms the approval for free access to the labor market.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
30 ditë nga data dërgimit të aplikimit / 30 days from the date of submitting the application

Periudha e vlefshmërisë
2 vite / 2 years

Kostot
Pa pagesë/ Free of charge

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën support_openbalkan@e-albania.al
In regards to any questions or uncertainties about using the service you can contact at support_openbalkan@e-albania.al
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin