LinkButtonLinkButton

Kërkesë për rimbursim të shpenzimeve për blerjen e karburanteve dhe vajrave lubrifikantë

Kontaktet
E-mail:  kontakt@issh.gov.al
Adresa:  Rruga e Durrësit Nr. 83 Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Kërkesë për rimbursim të shpenzimeve për blerjen e karburanteve dhe vajrave lubrifikantë
Mbështetur në Ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, mbrohen nga ky Ligj: -Personat që përfitojnë pension invaliditeti;

Dokumentacioni i nevojshëm
Duke filluar nga Janari 2020, për dokumentacionin shoqërues të shërbimit do të aplikohet ndarja si në tabelën e mëposhtme:
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1.Vërtetim nga Shërbimi Social Shtetëror (Drejtoria Rajonale), që nuk perfiton rimbursim të shpenzimeve për blerjen e karburanteve dhe vajrave lubrifikante nga ky institucion 1.Akti i blerjes apo i dhurimit të mjetit sipas legjislacionit në fuqi të shteteve përkatëse *
2.Çertifikata e pronësisë së mjetit (lëshuar nga autoriteti kompetent, në emër të invalidit) 2.Dokumenti i cregjistrimit dhe nxjerrjes jashtë qarkullimit në vendin e origjinës (kur mjeti është blerë jashtë Republikës së Shqipërisë) *
3.Leje e qarkullimit të mjetit 3.Dokumenta të tjera të mjetit
4.Prokurë e posaçme e hartuar sipas kërkesave të Kodit Civil, për rastet kur invalidi për shkak të llojit dhe shkallës së paaftësisë për punë e ka të pamundur te drejtoje mjetin rrugor. (E drejta për drejtimin e mjetit rrugor duhet t'i jepet një pjesetari të familjes në ngarkim dhe kur nuk ka, i jepet një të afërmi. Mjeti i përdorur nga personi i autorizuar duhet të jetë në zotërim të invalidit dhe përdoret vetëm për nevojat e invalidit. Në këtë rast duhet paraqitur edhe autorizimi për administrimin e dokumenteve përkatëse elektronike nga punonjësit përgjegjës të DRSSH dhe Dëshmia e Aftësisë së Drejtimit të Mjetit)
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administrates.

Hapat e procedurës
Përfitojnë këtë lloj shërbimi të gjithë personat që kanë/përfitojnë pension invaliditeti dhe plotesojnë kushtet për përfitimin e Rimbursim i shpenzimeve për blerjen e karburantëve dhe vajrave lubrifikantë

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
45 ditë pune

Kostot
Pa kosto

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin