LinkButtonLinkButton

Kërkesë për shtim/ndryshim/heqje stacioni në linjat e transportit ndërqytetës

Kontaktet
Tel:  +355 68 8015 833
E-mail:  dpshtrr@dpshtrr.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhedin Llagani", Nr.10, Tiranë

Video udhëzuese
Kërkesë për shtim/ndryshim/heqje stacioni në linjat e transportit ndërqytetës
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Communication Progress shpk
Kërkesë për shtim/ndryshim/heqje stacioni në linjat e transportit ndërqytetës
Ky shërbim mundëson dërgimin e aplikimit për miratimin e kërkesës për shtim/heqje/ndryshim stacion qendrimi për marrjen e udhëtarëve në stacione të përcaktuara përgjatë itinerarit të linjave të transportit ndërqytetës. Baza ligjore: - Ligji Nr. 8308, datë 18.03.1998 “Për Transportet Rrugore”, i ndryshuar, - Udhëzimi Nr. 5628, datë 18.11.2016 "Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse", i ndryshuar; - Urdhëri i përbashkët të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR) dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar (ARRSH) me Nr. 1008, datë 20.10.2021.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Kërkesa e arsyetuar e subjektit; - Raporti i auditimit të sigurisë rrugore për projekt stacionin; - Projekti teknik për stacionin;

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portal; - Zgjidhni shërbimin "Autorizim stacion qëndrimi për linjat e transportit ndërqytetës"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit dhe ngarkoni dokumentacionin përkatës; - Grupi i punës i ngritur do të kryejë inspektimin fizik të stacioneve të kërkuara; - Pas shqyrtimit nëse aplikimi plotëson kriteret, aplikanti do të njoftohet elektronikisht nga DPSHTRR dhe ARRSH për miratimin e kërkesës; - Në rast se aplikimi refuzohet, aplikanti do të njoftohet elektronikisht për arsyet e refuzimit.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
30 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Deri në fund të afatit të licencës.

Kostot
Pa kosto

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin