LinkButtonLinkButton

Argument nga Operatorët Ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit Kontraktor dhe Komisionit Të Prokurimit Publik

Kontaktet
Tel:  +355 42 281 851
E-mail:  kpp_info@kpp.gov.al
Adresa:  Rruga “Papa Gjon Pali II” Nr. 3 Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Argument nga Operatorët Ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit Kontraktor dhe Komisionit Të Prokurimit Publik
Shërbimi elektronik “Argument nga Operatorët Ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit Kontraktor dhe Komisionit Të Prokurimit Publik” u mundëson të gjithë operatorëve ekonomikë të interesuar (në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit ose entit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë), të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Dokumentacion shoqërues ku mbështeten argumentet e dërguara.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Argument nga Operatorët Ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit Kontraktor dhe Komisionit Të Prokurimit Publik"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik, ngarkoni dokumentacionin përkatës dhe bëni nënshkrimin e argumentit; - Klikoni butonin "Dërgo"; - Argumenti do të merret në shqyrtim nga personat përgjegjës pranë Komisionit të Prokurimit Publik; - Në varësi të tipit të ergumentit, do ju dërgohet përgjigja në adresën tuaj e-mail.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Në varësi të aplikimit.

Periudha e vlefshmërisë
Afatet për paraqitje argumentash janë të parashikuara në nenin 113 të Ligjit 162/2020 Për Prokurimin Publik.

Kostot
Pa kosto

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin