LinkButtonLinkButton

Aplikim për regjistrim fillestar në Regjistrin e Pronarëve Përfitues

Kontaktet
Tel:  +355 42 250 066
E-mail:  info.qkb@qkb.gov.al
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve Tiranë
Aplikim për regjistrim fillestar në Regjistrin e Pronarëve Përfitues
Shërbimi elektronik "Aplikim për regjistrim fillestar në Regjistrin e Pronarëve Përfitues" ju mundëson subjekteve që të aplikojnë online për regjistrim fillestar të pronarit përfitues të subjektit raportues, të regjistruar në regjistrin tregtar ose në regjistrin e organizatave jofitimprurëse. Baza ligjore: - Shërbimi ofrohet në zbatim të Ligjit nr. 112/2020, “Për regjistrin e pronarëve përfitues";

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti: - Dokumentacioni që vërteton numrin unik të identifikimit, emrin si dhe datën e regjistrimit të subjektit raportues në regjistrin përkatës; - Dokumentacioni i autoritetit kompetent regjistrues, që vërteton se pronari përfitues i regjistruar është zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit - Dokumentacion tjetër që përmban informacionin e nevojshëm për identifikimin dhe regjistrimin e pronarit përfitues. - Deklarata me shkrim e nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i subjektit raportues, ku të përcaktohen saktësisht hapat e ndërmarra për identifikimin e pronarin përfitues si dhe arsyet e identifikimit të tij në këtë pozicion ( rasti kur nuk arrihet të identifikohet individi zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit) - Dokumentacion që vërteton kontrollin e individit të regjistruar si pronar përfitues, në subjektin raportues (rasti kur nuk arrihet të identifikohet individi zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit) - Dokumentacion që vërteton pozicionin e individit të regjistruar si pronar përfitues, në subjektin raportues (rasti kur nuk arrihet të identifikohet individi zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit) - Dokumentacion tjetër shoqërues që vërteton të dhënat e regjistruara. - Dokumenti i autorizimit, nëse aplikimi nuk kryhet nga përfaqësuesi ligjor;

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin “Aplikim për regjistrim fillestar në Regjistrin e Pronarëve Përfitues” - Klikoni butonin "Përdor" - Ndiqni hapat e aplikimit dhe plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme - Pasi të plotësoni të gjitha fushat në formularin e aplikimit, shkarkoni formularin e plotësuar dhe më pas duhet të nënshkruhet elektronikisht nga administratori i subjektit; - Ngarkoni formularin e nënshkruar elektronikisht në hapin e fundit të formularit; - Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit - Sportelisti i QKB verifikon dokumentet e aplikimit dhe merr vendimin përkatës pas shqyrtimit të aplikimit - Përgjigjja do të dërgohet me email dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” te “Hapësira ime” në portalin e-Albania. Kujdes! Për dërgimin me sukses të aplikimit, nevojitet detyrimisht nënshkrimi elektronik i formularit të plotësuar të aplikimit nga administratori i subjektit. Për të kryer pajisjen me nënshkrim elektronik, aplikoni përmes shërbimit: Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik për qytetarët/bizneset

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
2 ditë pune.

Periudha e vlefshmërisë
Në rastin e miratimit të aplikimit lëshohet vërtetimi i miratimit të aplikimit i cili nuk ka afat.

Kostot
Pa pagesë
Në rast se ndaj subjektit raportues është vendosur kundërvajtje administrative duhet të bashkëlidhni edhe mandatin e pagesës së gjobës së derdhur në një nga bankat e nivelit të dytë, mandat i cili për t'u klasifikuar si i vlefshëm duhet të përmbajë të dhënat sipas faturës së arkëtimit e cila mund të shkarkohet këtu.

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin