LinkButtonLinkButton

Aplikim për regjistrim fillestar në Regjistrin e Pronarëve Përfitues

Kontaktet
Tel:  +355 42 250 066
E-mail:  info.qkb@qkb.gov.al
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për regjistrim fillestar në Regjistrin e Pronarëve Përfitues
Shërbimi elektronik "Aplikim për regjistrim fillestar në Regjistrin e Pronarëve Përfitues" ju mundëson subjekteve të regjistruara në regjistrin e organizatave jofitimprurëse dhe subjekteve të regjistruar në regjistrin tregtar që të aplikojnë online për regjistrim fillestar të pronarit përfitues të subjektit raportues. Baza ligjore: - Shërbimi ofrohet në zbatim të Ligjit nr. 112/2020, “Për regjistrin e Pronarëve Përfitues”, i ndryshuar.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti: Dokumentacionin e nevojshem për secilin tip aplikimi, mund ta gjeni: këtu

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin “Aplikim për regjistrim fillestar në Regjistrin e Pronarëve Përfitues”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Ndiqni hapat e aplikimit dhe plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme; - Pasi të plotësoni të gjitha fushat në formularin e aplikimit, shkarkoni formularin e plotësuar dhe më pas duhet të nënshkruhet elektronikisht nga administratori i subjektit; - Ngarkoni formularin e nënshkruar elektronikisht në hapin e fundit të formularit dhe klikoni "Dërgo"; - Pasi aplikimi dërgohet me sukses, sportelisti i QKB verifikon dokumentet e aplikimit dhe merr vendimin përkatës pas shqyrtimit të aplikimit; - Përgjigjja do të dërgohet me email dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” te “Hapësira ime” në portalin e-Albania; - Nëse vendimi është miratim i regjistrimit të të dhënave të pronarit përfitues, subjekti që ka kryer aplikimin merr nga portali e-albania ekstraktin për të dhënat e regjistruara në Regjistrin e Pronarëve Përfitues. - Nëse vendimi i dërguar është vendim për pezullim të aplikimit. Ky vendim i jep subjektit raportues një afat prej 30 ditëve kalendarike nga data e pezullimit të tij, për plotësimin e të metave që pengojnë regjistimin në të njëjtin aplikim. Mos plotësimi i të metave do të përbëjë shkak për refuzimin përfundimtar të këtij aplikimi. Nëse vendimi i dërguar është vendim për refuzim të aplikimit, subjekti duhet të kryejë një aplikim të ri. Kujdes! Për dërgimin me sukses të aplikimit, nevojitet detyrimisht nënshkrimi elektronik i formularit të plotësuar të aplikimit nga administratori i subjektit. Për të kryer pajisjen me nënshkrim elektronik, aplikoni përmes shërbimit: Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik për qytetarët/bizneset

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
2 ditë pune. Sqarim: Për aplikimet e kryera gjatë ditëve të pushimit zyrtar afati për shqyrtimin e aplikimin fillon me fillimin e orarit zyrtar të punës për ditën pasardhëse.

Periudha e vlefshmërisë
Në rastin e miratimit të aplikimit lëshohet vërtetimi i miratimit të aplikimit i cili nuk ka afat.

Kostot
Pa pagesë
Në rast se ndaj subjektit raportues është vendosur kundërvajtje administrative duhet të bashkëlidhni edhe mandatin e pagesës së gjobës së derdhur në një nga bankat e nivelit të dytë, mandat i cili për t'u klasifikuar si i vlefshëm duhet të përmbajë të dhënat sipas faturës së arkëtimit: Fatura

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin