LinkButtonLinkButton

Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale

Kontaktet
E-mail:  kontakt@issh.gov.al
Adresa:  Rruga e Durrësit Nr. 83 Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale
Ky shërbim i mundëson qytetarëve aplikimin online për të ardhura në rast paaftësie të përkohëshme nga aksident në punë dhe sëmundje profesionale. Gjatë periudhës së aksidentit dhe sëmundjes profesionale i punësuari merr të ardhura në masën 100% të pagës neto të gjashtë muajve të fundit. Në rast të dhëniës së raportit mjekësor me nënshkrim elektronik nga mjeku nuk është e nevojshme dërgimi me postë, por vetëm ngarkohet në portalin e-Albania. Baza ligjore: - Kreu i IV, Nenet 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52, të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993, "Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar - VKM nr. 788, datë 14.12.2005, "Për përcaktimin e aksidentit në punë ose për shkak të punës" - VKM nr. 396, datë 28.06.2007, "Për përcaktimin e sëmundjeve profesionale" - Rregullore nr. 37, e ISSH-së, datë 23.12.2004, "Për caktimin, administrimin dhe pagesën e përfitimeve afatshkurtra" - Rregullore nr. 494, e ISSH-së, datë 05.10.1993, "Për lëshimin e raporteve për paaftësi të përkohëshme në punë" Udhëzimi nr. 1, i ISSH-së, datë 24.09.1993, "Për kriteret e caktimit të aftësisë për punë të invalidëve nga aksidentet në punë".

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Listë pagesa e përfitimeve afatshkurtra; 1. Raport mjekësor;
2. Vërtetim për bazën e vlerësuar; 2. Proces Verbal i Aksidentit në Punë;
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes me NIPT në portal; - Zgjidhni shërbimin "Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme dhe ngarkoni dokumentet e specifikuara; - Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit; - Punonjësi i institucionit merr në trajtim aplikimin e dërguar dhe lajmëron aplikantin rreth vendimit të marre për aplikimin e tij.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
30 ditë

Periudha e vlefshmërisë
1 vit nga momenti i lindjes së të drejtës së përfitimit

Kostot
Pa kosto

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin