LinkButtonLinkButton

Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga sëmundje të përgjithshme

Kontaktet
E-mail:  kontakt@issh.gov.al
Adresa:  Rruga e Durrësit Nr. 83 Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga sëmundje të përgjithshme
Shërbimi elektronik "Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga sëmundje të përgjithshme" i mundëson qytetarëve të kryejnë online aplikimin për të përfituar të ardhura në rast paaftësie të përkohëshme nga sëmundje të përgjithshme. Gjatë periudhës së sëmundjes, i punësuari merr të ardhura në masën 100% të pagës neto të gjashtë muajve të fundit. Në rast të dhëniës së raportit mjekësor me nënshkrim elektronik nga mjeku nuk është e nevojshme dërgimi me postë, por vetëm ngarkohet në portalin e-Albania. Baza ligjore: - Kreu i IV, Nenet 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52, të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993, "Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar; - Rregullore nr. 37, e ISSH-së, datë 23.12.2004, "Për caktimin, administrimin dhe pagesën e përfitimeve afatshkurtra"; - Rregullore nr. 494, e ISSH-së, datë 05.10.1993, "Për lëshimin e raporteve për paaftësi të përkohëshme në punë".

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Listë pagesa e përfitimeve afatshkurtra; 1. Fotokopje e librezës së punës, e njësuar me origjinalin (ose vertetim vjetersie nga subjekti);
2. Vërtetim për bazën e vlerësuar; 2. Raport mjekësor;
3. Raporti mjekësor i paguar nga punëdhënësi;
4. Raport mjeko-ligjor që është i aftë për punë nëse ka 3 muaj ose më pak periudhë sigurimi (kerkohet ne varesi te diagnozes);
5. Kontrata individuale e punësimit nëse ka 3 muaj ose më pak periudhë sigurimi)(kerkohet ne varesi te diagnozes);
6. Vërtetim për vjetërsinë në punë;
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes me NIPT në portal; - Zgjidhni shërbimin "Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga sëmundje të përgjithshme”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme dhe ngarkoni dokumentet e specifikuara; - Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit; - Punonjësi i institucionit merr në trajtim aplikimin e dërguar dhe lajmëron aplikantin rreth vendimit të marrë për aplikimin e tij.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
60 ditë

Periudha e vlefshmërisë
1 vit nga momenti i lindjes së të drejtës së përfitimit

Kostot
Pa kosto

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin