LinkButtonLinkButton

Aplikim për kompensim në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimet informale

Kontaktet
Tel:  +355 42 256 642
E-mail:  info.atp@atp.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhamet Gjollesha", Nr.54 Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për kompensim në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimet informale
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Image & Communications Development shpk
Aplikim për kompensim në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimet informale
Ky shërbim i mundëson qytetarëve të aplikojnë online per përfitimin e vlerës së shpërblimit të miratuar me VKM përkatëse për pasuritë të cilat janë zënë me ndërtime informale. Nga ana e inspektorëve përkatës do të shqyrtohen aplikimet, kërkesat për kompensimin e pasurive, pronë private të zëna me ndërtime informale. Baza ligjore: - VKM Nr. 383, datë 19.05.2010 “Për përcaktimin e proçedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale”, i ndryshuar.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Dëshmia e trashëgimisë për qytetarët përfitues; - Prokurë e posacme ku si tagër i nevojshëm të jetë e drejta për të tërhequr vlerën financiare; - Vërtetim bankar i lëshuar nga një bankë e nivelit të dytë; - Mandat pagesë (Shkarkoni faturën këtu)

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portal; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për kompensim në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimet informale (ALUIZNI)”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme dhe ngarkoni dokumentet e specifikuara; - Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit; - Punonjësi i institucionit merr në trajtim aplikimin e dërguar. Në varësi të vendimit që merret, aplikanti lajmërohet nëpërmjet adresës e-mail për miratimin apo refuzimin e aplikimit, si dhe tek "Hapësira ime" në seksionin “Dokumentet e mia” në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
90 ditë pune

Kostot
Kosto e aplikimit 2000 lekë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin