LinkButtonLinkButton

Aplikim për regjistrimin vjetor të producentëve

Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për regjistrimin vjetor të producentëve
Ky shërbim u mundëson të gjithë personave juridikë dhe fizikë, të cilët ushtrojnë veprimtari në fushën e prodhimit dhe të shpërndarjes së filmave, të bëjnë regjistrimin vjetor të Producentit. Producent i një vepre filmike është një person ose grup personash fizikë ose juridikë, vendas apo të huaj, që organizon e mbështet ekonomikisht dhe merr përgjegjësinë për realizimin e veprës filmike me ose pa fond buxhetor. Ai gëzon të drejtën e shfrytëzimit ekonomik mbi veprën filmike të realizuar. Qendra Kombëtare e Kinematografisë kryen regjistrimin vjetor të subjekteve juridikë dhe fizikë të cilët ushtrojnë veprimtari në fushën e prodhimit dhe të shpërndarjes së filmave. Baza ligjore: - Baza ligjore: Neni 4, pika 7, Ligji nr. 8096, datë 21.03.1996, “Për kinematografinë”, të ndryshuar

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve tatimore 1. Mandat pagesa (Shkarkoni faturën këtu për person fizik) (Shkarkoni faturën këtu për person juridik)
2. Ekstrakt i thjeshtë i biznesit i lëshuar nga QKB 2. Prokura e përfaqësimit (në rast se përfaqësohet nga një person tjetër)
3. ID e administratorit
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portal; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për regjistrimin vjetor të producentëve”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme; - Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit; - Specialistët përkatës do të bëjnë shqyrtimin e aplikimit. Aplikani do të njoftohet nëpërmjet adresës së tij e-mail dhe në rubrikën "Dokumentet e mia" rreth miratimit apo refuzimit të kërkesës.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
2 dite

Periudha e vlefshmërisë
1 vit kalendarik

Kostot
Person fizik 5000 lekë
Person juridik 10,000 lekë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin