LinkButtonLinkButton

Aplikim për pajisje me vërtetim për përiudhën e shërbimit në funksion apo detyrë në aparatin e Ministrinë e Kulturës

Kontaktet
Tel:  +355 42 271 324 / +355 42 222
E-mail:  INFO@MEKI.GOV.AL
Adresa:  BULEVARDI “DËSHMORËT E KOMBIT”, NR.3, TIRANË Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për pajisje me vërtetim për përiudhën e shërbimit në funksion apo detyrë në aparatin e Ministrinë e Kulturës
Ky shërbim mundëson aplikimin online për pajisjen me vërtetim mbi periudhën e shërbimit në funksion apo detyrë për efekt të përfitimit të pensionit të plotë të pleqërisë. Mbështetur në ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Libreza e punës (ose fotokopje e librezës së punës); - Kërkesa për pajisje me vërtetim.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portal; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për pajisje me vërtetim për përiudhën e shërbimit në funksion apo detyrë në aparatin e Ministrinë e Kulturës”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit dhe ngarkoni dokumentacionin përkatës; - Pas plotësimit të dokumentacionit, aplikimi kalon për shqyrtim pranë Ministrisë së Kulturë; - Pas shqyrtimit dhe nëse aplikimi është në rregull, aplikanti pajiset me vërtetimin përkatës nëpërmjet adresës së e-mail ose në hapësirën "Dokumentet e mia" në portal. Në të kundërt refuzohet aplikimi duke njoftuar aplikuesin mbi arsyen e refuzimit nëpërmjet adresës e-mail dhe te rubrika "Dokumentet e mia".

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
2 javë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin