LinkButtonLinkButton

Aplikim për miratim leje për zhvillim aktivitetesh kulturore në sallën “Tefta Tashko”

Kontaktet
Tel:  +355 42 271 324 / +355 42 222
E-mail:  INFO@MEKI.GOV.AL
Adresa:  BULEVARDI “DËSHMORËT E KOMBIT”, NR.3, TIRANË Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për miratim leje për zhvillim aktivitetesh kulturore në sallën “Tefta Tashko”
Ky shërbim mundëson pajisje me leje për zhvillimin e aktivitetit kulturor në sallën “Tefta Tashko”. Mbështetur në Rregulloren e Organizimit dhe Funksionimit të Brendshëm për Ministrinë e Kulturës: - Të interesuarit duhet të paraqesin kërkesën e tyre për aktivitetin që duan të zhvillojnë, kohëzgjatjen e aktivitetit si dhe marrjen e masave për rikthimin e sallës në gjendjen e mëparshme. Do të lejohen të kryhen aktivitete që janë brenda fushës së përgjegjësisë së Ministrisë, në fushat e Artit, Trashëgimisë, Kinematografisë, Librit. Të interesuarit do të pajisen me vërtetim për lejim të zhvillimit të aktivitetit kulturor.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës: - Ekstrakt nga Qendra Kombëtare e Biznesit (për subjektet)

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portal; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për miratim leje për zhvillim aktivitetesh kulturore në sallën “Tefta Tashko”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit dhe ngarkoni dokumentacionin përkatës; - Pas plotësimit të dokumentacionit, aplikimi kalon për shqyrtim pranë Ministrisë së Kulturë; - Pas shqyrtimit dhe nëse aplikimi është në rregull, aplikanti pajiset me vërtetimin përkatës. Në të kundërt refuzohet aplikimi duke njoftuar aplikuesin mbi arsyen e refuzimit nëpërmjet adresës e-mail dhe te rubrika "Dokumentet e mia".

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
2 javë

Periudha e vlefshmërisë
14 ditë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin