LinkButtonLinkButton

Aplikim për miratim leje për Zhvillim Aktivitetesh Kulturore në pasuritë kulturore

Kontaktet
Tel:  +355 42 271 324 / +355 42 222
E-mail:  INFO@MEKI.GOV.AL
Adresa:  BULEVARDI “DËSHMORËT E KOMBIT”, NR.3, TIRANË Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për miratim leje për Zhvillim Aktivitetesh Kulturore në pasuritë kulturore
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për miratim leje për Zhvillim Aktivitetesh Kulturore në pasuritë kulturore
Ky shërbim mundëson dërgimin e aplikimit për organizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve artistike e kulturore në ambientet e pasurive kulturore apo zonat e mbrojtura si pasuri kulturore. Bazuar në Nenin 100 ligji 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Vërtetim regjistrim biznesi nga QKB ose vendimin e regjistrimit në gjykatë (për subjektet) 1. ID dhe Curiculum Vitae për individ dhe në rast se, kërkuesi nuk është individ, kërkohet C.V. e veprimtarisë së organizatës, Shoqatës apo të grupimit që po shfaq interesin
2. Deklarata sipas rastit nga IKTK, DRTK, ZAKPA dhe Muze që garanton monitorimin e aktivitetit gjatë gjithë periudhës kohore të kërkuar, si dhe garanton moscënimin e vlerave të pasurisë/pasurive kulturore 2. Informacion grafik mbi detajet e zhvillimit të aktivitetit në territorin e pasurisë kulturore
3. Shqyrtim / miratim nga këshillat kombëtarë vendimmarrës sipas rastit nga KKTKM 3. Dokument që vërteton bashkëpunimin me institucione apo palë të treat (nëse ka):
4. Detajet teknike në lidhje me mobilimin (pajisje, platforma etj.), shoqëruar me skica grafik (në rast se aktiviteti i propozuar parashikon struktura shtesë)
5. Përshkrimi i kërkesës (titulli i aktivitetit, qëllimi dhe përshkrimi i aktivitetit, afatet kohore të zhvillimit të aktivitetit, numri i pjesëmarrësve)
6. Autorizim për përfaqësuesin
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portal; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për miratim leje për Zhvillim Aktivitetesh Kulturore në pasuritë kulturore”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit dhe ngarkoni dokumentacionin përkatës; - Pas plotësimit të dokumentacionit, aplikimi kalon për shqyrtim pranë Ministrisë së Kulturë; - Pas shqyrtimit dhe nëse aplikimi është në rregull, aplikanti udhëzohet rreth procedurave që duhet të ndjekë. Në të kundërt refuzohet regjistrimi duke njoftuar aplikuesin mbi arsyen e refuzimit nëpërmjet adresës e-mail dhe te rubrika "Dokumentet e mia". Sqarim: Në varësi të specifikës së kërkesës Ministria e kulturës rezervon të drejtën për të kërkuar informacione shtesë.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Kërkesa për leje fotografike/filmime duhet të paraqitet 15 ditë pune para datës së kërkuar për fotografim/filmim.

Periudha e vlefshmërisë
Në bazë të dispozitave të urdhrit të Ministrit

Kostot
Në bazë të kontratës

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin