LinkButtonLinkButton

Aplikim për ushtrim aktiviteti në këndet SAL

Kontaktet
Tel:  +355 42 271 324 / +355 42 222
E-mail:  INFO@MEKI.GOV.AL
Adresa:  BULEVARDI “DËSHMORËT E KOMBIT”, NR.3, TIRANË Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për ushtrim aktiviteti në këndet SAL
Ky shërbim mundëson dërgimin e aplikimit nga institucionet e artit dhe trashëgimisë, apo çdo subjekti të interesuar për shfrytëzimin e ambienteve në administrim të tyre apo Ministrisësë Kulturës, me qëllim përcaktimin dhe vënien në funksionim të një hapësire për tregtimin e suvenireve dhe botimeve. Hapësira e dedikuar për Këndin "SAL" nuk mund te jete me shume se 200m2. Baza ligjore: - Udhëzim Nr.3067 datë 14.06.2016 Për përcaktimin e rregullave për krijimin dhe funksionimin e këndeve (souvenir, art & libra – “sal”) për tregtimin e suvenireve dhe botimeve pranë mjediseve në administrim të Ministrisë së Kulturës dhe institucioneve të saj të varësisë.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Vërtetim regjistrim biznesi nga QKB ose vendimin e regjistrimit në gjykatë (në rastin e subjekteve) 1. Plan-vendndodhje të këndit “SAL”, planimetri të gjendjes ekzistuese dhe të propozuar, prerje, detaje, mobilimi, projekti teknik i ndërhyrjes, kosto financiare e ndërhyrjes (preventivi)
2. Marrje mendim / miratim paraprakisht sipas rastit nga: IKTK, DRTK, ZAKPA, Muze, Biblioteka Kombëtare 2. Plani i biznesit për të paktën 5 vjet
3. Shqyrtim / miratim nga këshillat kombëtarë vendimmarrës sipas rastit nga: KKTKM, KKMPK, KKM 3. Planin e mirëmbajtjes së këndit/hapësirës
4. Vërtetim mbi kryerjen e procedurave të regjistrimit për pasuritë kulturore nga IKRTK 4. Kartelë e secilit produkt te propozuar për tregtim ne këndin SAL shoqëruar me foto dhe çmim
5. Tre (3) referenca në lidhje me aktivitetin e tyre të lëshuar nga bashkëpunëtorë apo supervizorë të veprimtarisë ekonomike pararendëse të subjektit
6. Kontratat e bashkëpunimit apo marrëveshjet kuadër me subjekte të tjera të nevojshme në mbarëvajtjen e qendrës dhe promovimin e vlerave artistike dhe kulturore të fushës së përgjegjësisë së MK-së
7. Autorizim për përfaqesuesin
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portal; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për ushtrim aktiviteti në këndet SAL”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit dhe ngarkoni dokumentacionin përkatës; - Pas plotësimit të dokumentacionit, aplikimi kalon për shqyrtim pranë Ministrisë së Kulturë; - Pas shqyrtimit dhe nëse aplikimi është në rregull, aplikanti udhëzohet rreth procedurave që duhet të ndjekë. Në të kundërt refuzohet regjistrimi duke njoftuar aplikuesin mbi arsyen e refuzimit nëpërmjet adresës e-mail dhe te rubrika "Dokumentet e mia". Sqarim: Në varësi të specifikës së kërkesës Ministria e kulturës rezervon të drejtën për të kërkuar informacione shtesë.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
60 ditë (2 muaj)

Periudha e vlefshmërisë
Në varësi të kontratës që do të lidhet mes palëve

Kostot
Në varësi të kontratës që do të lidhet mes palëve

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin