LinkButtonLinkButton

Aplikim për miratim të statutit/ndryshimeve në statut të Institucioneve të arsimit të lartë (IAL)/Federatave shqiptare sportive(FSHS)

Kontaktet
E-mail:  info@arsimi.gov.al
Adresa:  Rruga e Durrësit, Nr.23 Tiranë
Aplikim për miratim të statutit/ndryshimeve në statut të Institucioneve të arsimit të lartë (IAL)/Federatave shqiptare sportive(FSHS)
Shërbimi elektronik “Aplikim për miratim të statutit/ndryshimeve në statut të Institucioneve të arsimit të lartë (IAL)/Federatave shqiptare sportive(FSHS)” u vjen në ndihmë subjekteve të regjistruara, me objekt veprimtarie në fushën e arsimit të lartë/në një sport të caktuar, të cilët aplikojnë për miratimin e statutit/ndryshimeve në statut të institucioneve të arsimit të lartë (IAL)/Federatave shqiptare sportive (FSHS). Aplikimi nga subjekti, IAL/FSHS, bëhet online përmes portalit e-Albania, nëpërmjet formularit të aplikimit.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
Miratimi i statutit të IAL Miratimi i statutit të IAL
1. Vendim i Senatit Akademik
2. Vendim i Bordit të Administrimit
3. Statuti
Miratim i ndryshimeve të statutit të IAL Miratim i ndryshimeve të statutit të IAL
1. Vendim i Senatit Akademik
2. Vendim i Bordit të Administrimit
3. Ndryshime të statutit
Miratimi i statutit të FSHS Miratimi i statutit të FSHS
1. Ekstrakti i lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit ose vendim regjistrimi nga gjykata kompetente për subjektin juridik, ku të jetë përfshirë arsimi i lartë/sport i caktuar në objektin e veprimtarisë së tij/ vendimet e gjykates kompetente per regjistrimin e shoqatave themeluese (FSHS për herë të parë) 1. Vendim i Asamblesë së Përgjithshme
2. Akt Themelimi
3. Statuti
Miratim i ndryshimeve të statutit FSHS Miratim i ndryshimeve të statutit FSHS
1. Vendim i Asamblesë së Përgjithshme
2. Ndryshime të statutit
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin “Aplikim për miratim të statutit/ndryshimeve në statut të Institucioneve të arsimit të lartë (IAL)/Federatave shqiptare sportive(FSHS)"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit me të dhënat kryesore për subjektin aplikues, ngarkoni dokumentacionin e nevojshëm dhe dërgoni aplikimin; - MASR brenda një afati 60 ditor nga data e aplikimit, njofton subjektin në formë elektronike për vlerësimin e aplikimit. - MASR, ka të drejtë të kërkojë nga subjekti aplikues dokumentacion tjetër, i cili konsiderohet i nevojshëm për vijimin e procedurës si dhe që një ose disa dokumente të dorëzohen fizikisht.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Deri në 60 ditë nga data e aplikimit

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin