LinkButtonLinkButton

Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN

Kontaktet
Tel:  +355 68 8015 833
E-mail:  dpshtrr@dpshtrr.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhedin Llagani", Nr.10, Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Image & Communications Development shpk
Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN
Shërbimi "Pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN" i mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur me Dëshmi DAPMJN në mënyre që të punësohet pranë subjeketeve që merren me transportin e mjeteve jashtë norme. Baza ligjore: Udhëzimi Nr.4447 datë 23.09.2003, “Për shoqërimin teknik të mjeteve jashtë norme në kryerjen e transporteve në kushte jo normale”.” Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i kërkesave për shërbimin e shoqërimit teknik në procesin e kryerjes së transporteve në kushte jonormale me mjete jashtë norme. Shoqërimi teknik kryhet nga subjekte të autorizuara për këtë shërbim ose të shoqëruara nga Policia Rrugore.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Leje drejtimi kategoria B 1. Dëftesa e pjekurisë 2. Raport mjeko ligjor me tre vula 3. Fotografi 4. Mandatpagesa
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Autorizimi firmoset dhe vuloset nga Drejtoria Rajonale, më pas niset në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor ku siglohet dhe sekretohet. Dosja i kalon Drejtorise së Kualifikimeve profesionale e cila kontakton kandidatin për trajnim dhe testim. - Ju do të njoftoheni me e-mail dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” në e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
30 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Afati kohor maksimal i përcaktuar në aktet nën ligjore është 3 muaj nga data e aplikimit

Kostot
- 500 lek pajisje me autorizim;
- 400 lek/ora trajnimit(14 orë X 400 lek= 5600 lek);
- 3600 pajisja me DAP;
- 600 lek riprovimi

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin