LinkButtonLinkButton

Aplikim për rinovim të Dëshmisë së Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN

Kontaktet
Tel:  +355 68 8015 833
E-mail:  dpshtrr@dpshtrr.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhedin Llagani", Nr.10, Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Image & Communications Development shpk
Aplikim për rinovim të Dëshmisë së Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN
Shërbimi"Rinovim i Dëshmi Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN" i mundëson qytetarëve te aplikojnë online për rinovimin e DAPMJN pas mbarimit të afatit të vlefshmerisë. Dëshmi Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN duhet rinovuar pasi i mundëson qytetarit të punësohet pranë subjeketeve që merren me transportin e mjeteve jashtë norme Baza ligjore: Udhëzimi Nr.4447 datë 23.09.2003, “Për shoqërimin teknik të mjeteve jashtë norme në kryerjen e transporteve në kushte jo normale”.” Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i kërkesave për shërbimin e shoqërimit teknik në procesin e kryerjes së transporteve në kushte jonormale me mjete jashtë norme. Shoqërimi teknik kryhet nga subjekte të autorizuara për këtë shërbim ose të shoqëruara nga Policia Rrugore

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Dëshmia, të cilës i ka mbaruar afati; - Raport mjeko ligjor me tre vula; - Fotografi; - Mandatpagesa.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për rinovim të Dëshmisë së Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Autorizimi firmoset dhe vuloset nga Drejtoria Rajonale, më pas niset në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor ku siglohet dhe sekretohet. Dosja i kalon Drejtorise së Kualifikimeve profesionale e cila kontakton kandidatin për testim me gojë. - Ju do të njoftoheni me e-mail dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” në e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
15 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Afati kohor maksimal i përcaktuar në aktet nën ligjore është 3 muaj nga data e aplikimit

Kostot
800 lekë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin