LinkButtonLinkButton

Dhënie e dokumentacionit teknik gjeologo-minerar të arkivuar, etj

Kontaktet
Tel:  (+355) 68 33 39 160
E-mail:  Marime.Ademi@gsa.gov.al
Adresa:  Rruga "Myslym Keta", Tiranë (Shqipëri) Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Image & Communications Development shpk
Dhënie e dokumentacionit teknik gjeologo-minerar të arkivuar, etj
Shërbimi elektronik "Dhënie e dokumentacionit teknik gjeologo-minerar të arkivuar, etj" i ofrohet qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve që të aplikojnë online për t'u pajisur me materiale gjeologjike të ndryshme që ndodhen në Arkivin Qendror Teknik të Gjeologjisë. Baza ligjore: • Ligji nr. 111/2015 “Për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar (ShGjSh)”; • Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; • Kostot janë specifike sipas dokumentit gjeologjik të kërkuar, bazuar në tarifat e përcaktuara në Udhëzimin nr. 6, datë 07.03.2023 "Për shërbimet me të tretët që kryhen nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, tarifat dhe mënyra e përdorimit të të ardhurave të krijuara nga këto shërbime".

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Dhënie e dokumentacionit teknik gjeologo-minerar të arkivuar, etj"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Konfirmohet pagesa. - Njoftimi bëhet me e-mail dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” në e-Albania rreth shërbimit të kërkuar.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
5-10 ditë pune, pas konfirmimit të pagesës, për studimet pa llogaritje rezervash; 20-30 ditë pune, pas konfirmimit të pagesës, për studimet me llogaritje rezervash.

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Kostot janë specifike sipas dokumentit gjeologjik të kërkuar, bazuar në tarifat e përcaktuar në Udhëzimin nr. 6, datë 07.03.2023 "Për shërbimet me të tretët që kryhen nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, tarifat dhe mënyra e përdorimit të të ardhurave të krijuara nga këto shërbime".

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin